Банкови сметки

Сметки в "Банка ДСК" ЕАД, клон Благоевград
BIC код - STSABGSF
специална сметка:
BG53STSA93000012210175,
/за плащания от длъжниците по изпълнителните дела и участниците в публични продани/
сметка за такси и разноски: BG57STSA93000012210200,
/за внасяне на разноските по изпълнителните дела, хонорарите на вещите лица и таксите за съдебния изпълнител/

Сметки в "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, клон Благоевград
BIC код - RZBBBGSF
специална сметка:
BG98RZBB91551031697001,
/за плащания от длъжниците по изпълнителните дела и участниците в публични продани/
сметка за такси и разноски: BG16RZBB91551031697022,
/за внасяне на разноските по изпълнителните дела, хонорарите на вещите лица и таксите за съдебния изпълнител/

 

При внасяне на суми по сметките, задължително посочвайте номера на изпълнителното дело, по което плащате.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ