ПРОДАЖБА НА 500/760 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С 2/3 (две трети) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ - ГУМ

Дата на публикуване: 10.09.2018 г. в 08:50 ч.

Няма изображение
Начална цена:
420127.20 лв.

Номер на публична продан:
0000713

Номер на изпълнително дело:
20147010400014

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Опълченска" №5

Площ:
760.00 кв.м.

Срок:
от 10.09.2018 до 10.10.2018

Дата на отваряне:
11.10.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-14-14-10.09.2018-10.10.2018-10.pdf

Описание:

                                                                                              

                                                                                               ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. Дело №20147010400014 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ наипотекарния длъжник: „КАЙТ“ ЕООД с ЕИК: 200295664.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

500/760 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване „за друг вид обществен обект, комплекс”, с трайно предназначение „урбанизирана”, с идентификатор 61813.759.43, целият с площ от 760 кв.м. по кадастралната карта на гр. Разлог, с ЕКАТТЕ 61813, Община Разлог, Област Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33 от 15.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Разлог, улица „Опълченска” №5

ВЕДНО със 2/3(две трети) идеални части от СГРАДА, с предназначение „Сграда за търговия” - с търговско наименование „ГРАДСКИ УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН“, с идентификатор 61813.759.43.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 61813.759.43, на три етажа, с площ от 760 кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог, с ЕКАТТЕ 61813, Община Разлог, Област Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33 от 15.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, като в сградата са заснети и обособени четири броя самостоятелни обекти:

-          1. Самостоятелен обект с идентификатор: 61813.759.43.1.2, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта:1, с площ от 847,00кв.м.. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата.

Самостоятелния обекта се състои от складови помещения, обслужващи коридори и товарна рампа.

-          2.Самостоятелен обект с идентификатор: 61813.759.43.1.3, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта:1, с площ от 823,00кв.м.. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата.

В самостоятелния обект са обособени и се състои от: три броя офиси, дискотека и търговско помещение от южната страна на сградата с достъп от нивото на терена, и офис са достъп от стълбищната клетка за клиенти.

-          3.Самостоятелен обект с идентификатор: 61813.759.43.1.4, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта:1, с площ от 1 036,00кв.м.. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата.

Самостоятелния обект са състои от: търговска зала, помещение за зареждане с асансьор, склад с достъп от помещението за зареждане, склад – домакин, тоалетна с предверие и тоалетна с три броя клетки с достъп от помещението за зареждане, коридор от западната страна на сградата, четири броя офиси и тоалетна към офисите.

-          4.Самостоятелен обект с идентификатор: 61813.759.43.1.5, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта:1, с площ от 848,00кв.м.. Прилежащи части: Съответните идеални части от общите части на сградата.

Самостоятелния обект се състои от: търговска зала, два броя преходни помещения, помещение за зареждане с асансьор, сервизно помещение, техническо помещение / Ел. табло/, тоалетна и коридор.

Адрес на имота: гр. Разлог, улица „Опълченска” №5

Обща начална цена 420 127,20 лв./четиристотин и двадесет хиляди сто двадесет и седем лева и двадесет стотинки./

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№355 от 05.02.2009г., акт 19, том І;  2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№130от 24.01.2014г., акт 14, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 10.09.2018г. до 17.00часа на 10.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ТОКУДА БАНК“ АД,IBAN: BG21CREX92605054037802, BIC CREXBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.10.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – ПИРИН”сЕИК: 000003361, представляван от председателя: ВЛАДКО БОРИСОВ БАНГЕЕВ, тел. за връзка: 0888/711940, на адрес: гр. Разлог, улица „Опълченска” №5.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ