ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ

Дата на публикуване: 18.03.2021 г. в 17:04 ч.

ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 1
Начална цена:
36091.00 лв.

Номер на публична продан:
0000714

Номер на изпълнително дело:
20117010400240

Вид на имота:
Офис

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Патриарх Евтимий" вх.А, ет.1

Площ:
55.30 кв.м.

Срок:
от 25.02.2021 до 25.03.2021

Дата на отваряне:
26.03.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-240-11-25.02.2021-25.03.2021-15.pdf

ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 2
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 3
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 4
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 5
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 6
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 7
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 8
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 9
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 10

Описание:

  

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400240 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА длъжника:ЕВЛОГИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.4517.1.1, представляващ: ОФИС, Брой нива на обекта: 1, с площ от 55,30, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.4517, в сграда: 02676.501.4517.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части:3,57%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж.

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.501.4517.1.2, Под обекта: 02676.501.4517.1.13; Над обекта: 02676.501.4517.1.7

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Патриарх Евтимий “, вх.А, ет.1, обект№2

Описание по стар идентификатор: ОФИС №2, находящ се на първи етаж на кота плюс 3,50 см., със застроена площ от 55,30 кв.м. и 3,57 % идеални части от общите части на сградата, и толкова идеални части от правото на строеж, като площта на офиса, ведно с общите части е 59,99 кв.м. състоящ се от две помещения, баня с тоалетна и тераса, при съседи за офиса: офис №1, офис №3 и двор, находящ се в СГРАДА С МАГАЗИНИ И ОФИСИ с РЗП 1090кв.м., изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ, с пл. №50, кв. 288, по плана на гр. Банско, при съседи по скица: от две страни улица, УПИ Х и УПИ ХІV в кв. 288.

Подробно описание на офис №2 с идентификатор: 02676.501.4517.1.1: Обектът се намира в триетажна масивна жилищна сграда с мансарда, масивна конструкция със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покри вът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна двураменна с под теракот, стени и таван – шпакловка и латекс. Парапет – иноксов. Обслужващ коридор е с под – теракот, стени и таван – шпакловка и латекс. Входната врата на сградата е алуминева. Сградата се намира на улица “ Патриарх Евтимий “ и представлява входно изходната артерия на града за гр. Благоевград и гр. Гоце Делчев Същата е в непосредствена близост до Бензиностанция “ ЕКО “ и на около сто метра от комплекс “ ФЛОРИМОНТ “.ОФИСЪТ се състои от две стаи, баня с тоалетна и тераса от североизточната страна с достъп от двете стаи. Стаята от югоизток е с под – ламинат, частично – теракот в югозападната и част, стени и таван – шпакловка и латекс. Другата стая е с под – ламинат, стани и таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракот, стени – фаянс, таван – изолация от декоративни елементи от стериопор. Терасата е с под – теракот, стени и таван – топлоизолация и минерала мазилка. Парапет – дървен. Входната врата е метална с декоративно фолио. Вътрешни врати от МДФ. Дограмата е от ПВЦ. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Обектът е в добро общо състояние.

Недвижимият имот предмет на описа, представляващ ОФИС по документ за собственост е обособен като жилище за обитаване.

 

Начална цена 36 091лв./тридесет и шест хиляди и деветдесет и един лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1442 от 12.03.2007г., акт 70, том І; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№210 от 23.01.2017г., акт 26, том І; 3. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№113 от 16.01.2018г., акт 7, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2055 от 04.07.2011г., акт 46, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 25.02.2021г. до 17.00часа на 25.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Банка ДСК” АД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.03.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МИЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА – майка на длъжника и ЕВЛОГИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ, тел.за връзка: 0877/888922 на адрес: гр. Банско, ул. “ Патриарх Евтимий “, вх.А, ет.1, обект№2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ