ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ

Дата на публикуване: 12.02.2018 г. в 08:27 ч.

ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 1
Начална цена:
28380.00 лв.

Номер на публична продан:
0000714

Номер на изпълнително дело:
20117010400240

Вид на имота:
Офис

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Патриарх Евтимий" вх.А, ет.1

Площ:
55.30 кв.м.

Срок:
от 12.02.2018 до 12.03.2018

Дата на отваряне:
13.03.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-240-11-12.02.2018-12.03.2018-8.pdf

ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 2
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 3
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 4
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 5
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 6
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 7
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 8
ПРОДАЖБА НА ОФИС, ОБОСОБЕН КАТО ЖИЛИЩЕ ЗА ОБИТАВАНЕ - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400240 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА длъжника:ЕВЛОГИ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ОФИС №2 с идентификатор: 02676.501.4517.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, находящ се в триетажна масивна жилищна сграда с мансарда, с площ от 55,30кв.м., състоящ се от две стаи, баня с тоалетна и тераса, ВЕДНО с 3,57 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Патриарх Евтимий “, вх.А, ет.1, обект №2

 

Недвижимият имот предмет на описа, представляващ ОФИС по документ за собственост е обособен като жилище за обитаване.

 

Начална цена 28 380лв. /двадесет и осем хиляди триста и осемдесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1442 от 12.03.2007г., акт 70, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2055 от 04.07.2011г., акт 46, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 12.02.2018г. до 17.00часа на 12.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.03.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МИЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА – майка на длъжника, тел.за връзка: 0988/385534 на адрес: гр. Банско, ул. “ Патриарх Евтимий “, вх.А, ет.1, обект№2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ