ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 19.01.2018 г. в 17:00 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
21328.00 лв.

Номер на публична продан:
0000718

Номер на изпълнително дело:
20167010400361

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Бъндерица", №43, ет.1, ап.5

Площ:
46.60 кв.м.

Срок:
от 22.01.2018 до 22.02.2018

Дата на отваряне:
23.02.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-361-16-22.01.2018-22.02.2018-5.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400361 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ВЕСКОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.3798.1.9, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 46,60кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.501, в сграда: 02676.501.3798.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 6,60кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 02676.501.3798.1.4; 02676.501.3798.1.8, Под обекта: 02676.501.3798.1.3, Над обекта: 02676.501.3798.1.15

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Бъндерица“ №43, ет.1, ап.5

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №5 находящ се на първи етаж, на кота +0,50м.със застроена площ от 46,60кв.м., състоящ се от: две стаи, баня с тоалетна и килер, при съседи на апартамента: стълбищна клетка, коридор, ап. №4 и ап. №1, находящ се в Жилищна сграда, състояща се от три етаж с кота корниз 10,00м., изградена в УПИ І, пл.№3097, кв.225, по плана на гр. Банско, целият с площ от 490,00кв.м., при съседи на имота: от две страни улица, УПИ ІІ, пл.№3045 и УПИ ХХІ

Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №81 от 20.09.2007г. на гл. Арх. на общ. Банско.

 

Начална цена 21 328лв./двадесет и една хиляди триста двадесет и осем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3321 от 01.11.2011г., акт 165, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3336 от 19.08.2016г., акт 88, том ІV; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№756 от 11.03.2015г., акт 127, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 22.01.2018г. до 17.00часа на 22.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 23.02.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ВЕСКОВА c тел за призоваване: 0898/471975, на адрес: гр. Банско, ул. „Бъндерица“ №43, ет.1, ап.5.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ