ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Дата на публикуване: 06.11.2018 г. в 18:14 ч.

Няма изображение
Начална цена:
24413.00 лв.

Номер на публична продан:
0000720

Номер на изпълнително дело:
20157010400783

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Иконом Чучулайн" №12, вх.А, партер

Площ:
101.00 кв.м.

Срок:
от 07.11.2018 до 07.12.2018

Дата на отваряне:
10.12.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-783-15-07.11.2018-07.12.2018-9.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400783 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДУРЧОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ находящ се в СУТЕРЕНА на двуетажна жилищна сграда с идентификатор: 02676.501.2817.1, с площ от 101,00кв.м. (при замерване на място), състоящ се от зала със сепаре, кухня, миялно и склад, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ №12, вх.А, партер.

Подробно описание на СУТЕРЕНА:

Самостоятелният обект се намира в сутерена на двуетажна жилищна сграда с тавански етаж с идентификатор: 02676.501.2817.1, масивна конструкция със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е двускатен, дървен, с керемиди. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Сградата се намира в широк център на гр. Банско, в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е с отлична транспортна достъпност. Сградата се намира на около 100м. западно от комплекс “Вила Рока” /понастоящем “Ривърсайд”/. По данни на ипотекарния длъжник сградата е изградена през 1986г.

Самостоятелният обект се състои от зала със сепаре, кухня, миялно и склад. Всички помещения са с под теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс, в миялното – по стени – на Н=160см. – фаянс. Достапът до самостъоятъелният обект се осъществява откъм ул. „Иконом Чучулайн“ от нивото на терена през два входа. Входна и вътрешни врати – дървени, дограма – двукатна дървена. В самостоятелният обект има изградени ел. и ВиК инсталации. Обектът е в добро общо състояние.

Забележка: Самостоятелният обект не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 24 413лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин и тринадесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4084 от 21.07.2006г., акт 68, том ІІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разло с вх.рег.№106 от 26.01.2009г., акт 3, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 07.11.2018г. до 17.00часа на 07.12.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 10.12.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДУРЧОВстел. за връзка: 0878/511498, на адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ №12, вх.А.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ