ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Дата на публикуване: 26.06.2018 г. в 08:43 ч.

ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 1
Начална цена:
26314.00 лв.

Номер на публична продан:
0000720

Номер на изпълнително дело:
20157010400783

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Иконом Чучулайн" №12, вх.А, партер

Площ:
101.00 кв.м.

Срок:
от 26.06.2018 до 26.07.2018

Дата на отваряне:
27.07.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-783-15-26.06.2018-26.07.2018-8.pdf

ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 7
ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 8
ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 9
ПРОДАЖБА НА СУТЕРЕНА НА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400783 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДУРЧОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ находящ се в СУТЕРЕНА на двуетажна жилищна сграда с идентификатор: 02676.501.2817.1, с площ от 101,00кв.м. (при замерване на място), състоящ се от зала със сепаре, кухня, миялно и склад, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ №12, вх.А, партер.

 

Забележка: Самостоятелният обект не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Начална цена 26 314лв. /двадесет и шест хиляди триста и четиринадесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4084 от 21.07.2006г., акт 68, том ІІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разло с вх.рег.№106 от 26.01.2009г., акт 3, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 26.06.2018г. до 17.00часа на 26.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.07.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДУРЧОВстел. за връзка: 0878/511498, на адрес: гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ №12, вх.А.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ