ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 14.12.2017 г. в 17:18 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
75624.00 лв.

Номер на публична продан:
0000721

Номер на изпълнително дело:
20157010400777

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Кукурево", вх.7D, ет.2, ап.48

Площ:
92.85 кв.м.

Срок:
от 15.12.2017 до 15.01.2018

Дата на отваряне:
16.01.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-777-15-15.12.2017-15.01.2018-8.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400777 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: „СЧЕТОВОДНА КЪЩА ДЕКОНТ“ ЕООД с ЕИК: 121104416.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.527.28.4.20, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 92,85кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.4, по кадастралната карта на гр.Разлог. Прилежащи части: 0,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото равняващи се на 15,47кв.м.Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:61813.527.28.4.19, Под обекта: 61813.527.28.4.14, Над обекта: 61813.527.28.4.26

Административен адрес: гр. Разлог, м. Кукурево, вх.7D, ет.2, ап.48

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №48, находящ се на втори етаж на кота +3,70м., със застроена площ от 92,85кв.м., ВЕДНО с 0,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 15,47кв.м., като площта на апартамента е 108,32кв.м., състоящ се от: антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна, две спални и тераса, при съседи на апартамента: ап. №47, двор, етажна площадка, който апартамента се намира във вход 7, Секция D на Жилищна сграда с идентификатор: 61813.527.28.4, изградена в имот с идентификатор: 61813.527.28 /стар идентификатор: 527028/, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. На изп. директорна АК, находящ се в гр. Разлог, м. „Кукурево“ с площ за имота от 9 684кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.526.21, имот с ид. 61813.526.22, имот с ид.61813.527.423, имот с ид.61813.526.26, имот с ид.61813.527.426, имот с ид. 61813.527.435

 

НАЧАЛНА ЦЕНА 75 624лв. /седемдесет и пет хиляди шестстотин двадесет и четири лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№754 от 22.01.2008г., акт 5, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4356 от 21.10.2015г., акт 108, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 15.12.2017г. до 17.00часа на 15.01.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.01.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ с тел. за връзка: 0876/434463, на адрес:гр. Разлог, м. Кукурево, вх.7D, ет.2, ап.48.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ