ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 13.08.2018 г. в 17:18 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
75629.00 лв.

Номер на публична продан:
0000721

Номер на изпълнително дело:
20157010400777

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Кукурево", вх.7D, ет.2, ап.48

Площ:
92.85 кв.м.

Срок:
от 14.08.2018 до 14.09.2018

Дата на отваряне:
17.09.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-777-15-14.08.2018-14.09.2018-10.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400777 НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: „СЧЕТОВОДНА КЪЩА ДЕКОНТ“ ЕООД с ЕИК: 121104416.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.527.28.4.20, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 92,85кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.4, по кадастралната карта на гр.Разлог. Прилежащи части: 0,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото равняващи се на 15,47кв.м.Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:61813.527.28.4.19, Под обекта: 61813.527.28.4.14, Над обекта: 61813.527.28.4.26

Административен адрес: гр. Разлог, м. Кукурево, вх.7D, ет.2, ап.48

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №48, находящ се на втори етаж на кота +3,70м., със застроена площ от 92,85кв.м., ВЕДНО с 0,91% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 15,47кв.м., като площта на апартамента е 108,32кв.м., състоящ се от: антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна, две спални и тераса, при съседи на апартамента: ап. №47, двор, етажна площадка, който апартамента се намира във вход 7, Секция D на Жилищна сграда с идентификатор: 61813.527.28.4, изградена в имот с идентификатор: 61813.527.28 /стар идентификатор: 527028/, по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. На изп. директорна АК, находящ се в гр. Разлог, м. „Кукурево“ с площ за имота от 9 684кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.526.21, имот с ид. 61813.526.22, имот с ид.61813.527.423, имот с ид.61813.526.26, имот с ид.61813.527.426, имот с ид. 61813.527.435

 

НАЧАЛНА ЦЕНА 75 629лв. /седемдесет и пет хиляди шестстотин двадесет и девет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№754 от 22.01.2008г., акт 5, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4356 от 21.10.2015г., акт 108, том ІV;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 14.08.2018г. до 17.00часа на 14.09.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Общинска банка“ АД,IBAN: BG54SOMB91301059940404, BIC SOMBBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.09.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ с тел. за връзка: 0876/434463, на адрес: гр. Разлог, м. Кукурево, вх.7D, ет.2, ап.48.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ