ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 11.06.2019 г. в 08:46 ч.

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000724

Номер на изпълнително дело:
20117010400031

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Кукурево"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 11.06.2019 до 11.07.2019

Дата на отваряне:
12.07.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-31-11-11.06.2019-11.07.2019-ZA 8 OBEKTA-6.pdf

ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА 8 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, РЕСТОРАНТ, 2 БРОЯ МАГАЗИНИ, КАФЕ, ОФИС, ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ И АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400031 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на третите лица:1. РТА КОНСУЛТИНГ“ ООД с ЕИК: 200765721“,придобити от „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ с ЕИК: 175323352, съгласно Нотариален акт, вписан в СВ Разлог с вх.рег.№2704 от 28.06.2018г. и 2. “ЗЕТА ПАРТНЕРС“ ЕООД с ЕИК: 175384822,придобит от ипотекарния длъжник по изпълнителното дело: “ПИРИН СЮИТС “ ООД с ЕИК: 175066702, предмет на договорни ипотеки вписани с вх.рег.№5368 от 23.06.2008г. и с вх.рег. №7376 от 19.12.2006г. в Сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото“ БАНКА ДСК “ ЕАД сЕИК: 121830616.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

1).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.1, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 310.43кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 3.02% идеални общи части и право на строеж = 71.98 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж: 61813.527.28.1.3; 61813.527.28.1.2, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.28.1.9; 61813.527.28.1.10

Административен адрес: гр. Разлог, Кукурево, ет.1

Описание по стар идентификатор: РЕЦЕПЦИЯ - ЛОБИ, находящ се на първи етаж, секция „А", сграда № 61813.527.28.1, кота +- 0.00м. с площ 369.52кв.м., по архитектурни проекти със застроена площ от 299.98кв.м., ВЕДНО с 2.99 % ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на рецепцията: магазин №1, ресторант и от две страни двор, находящ се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в поземлен имот с идентификатор №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

Начална цена 285 398лв./двеста осемдесет и пет хиляди триста деветдесет и осем лева./

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.2, Предназначение на самостоятелния обект:За обществено хранене, с площ: 422,90кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 4.22% идеални общи части и право на строеж = 98.06 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.1.1, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.28.1.10; 61813.527.28.1.11; 61813.527.28.1.12

Административен адрес: гр. Разлог, Кукурево, ет.1

Описание по стар идентификатор: РЕСТОРАНТ,находящсенапървиетажсекция„А"сграда№61813.527.28.1, предназначение за обществено хранене, кота + - 0,00м. с площ 520.96кв.м., по архитектурни проекти със застроена площ от 422.90кв.м., ВЕДНО с 4.07% ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на ресторанта: рецепция - лоби, двор, етажна площадка, находящ се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в поземлен имот с идентификатор №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

Начална цена 406 285лв. /четиристотин и шест хиляди двеста осемдесет и пет лева./

 

3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.3, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, с площ: 114,27кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Прилежащи части: 1,11% идеални общи части и право на строеж = 26,50кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж: 61813.527.28.1.1; 61813.527.28.1.30, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.28.1.6; 61813.527.28.1.5; 61813.527.28.1.8; 61813.527.28.1.7

Административен адрес: гр. Разлог, Кукурево, ет.1, обект Магазин 1

Описание по стар идентификатор: МАГАЗИН 1, находящ се на първи етаж, секция “А”, сграда № 61813.527.28.1, кота +-0.00 м., с площ 140.77кв.м. по архитектурни проекти със застроена площ от 114.27кв. м., ВЕДНО с 1.10 % (едно цяло и десет стотни върху сто) идеални части от общите чисти на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на магазина: рецепция -лоби, двор, етажна площадка, находящ се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в поземлен имот с идентификатор №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

Начална цена 116 395лв. /сто и шестнадесет хиляди триста деветдесет и пет лева./

 

4). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.1.4, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, с площ: 46,39кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.1, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Прилежащи части: 0.45% идеални общи части и право на строеж = 10.76 кв.м.Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.28.1.9; 61813.527.28.1.7

Административен адрес: гр. Разлог, Кукурево, ет.1, обект Магазин 2

Описание по стар идентификатор: МАГАЗИН 2, находящ се на първи етаж, секция “А” , сграда № 61813.527.28.1, кота +-00.00м. с площ 57.15кв.м., по архитектурни проекти със застроена площ от 46.39кв.м. ВЕДНО с 0.45%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на магазина: стълбите, двор, етажна площадка, находящ се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в поземлен имот с идентификатор №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

Начална цена 43 849лв. /четиридесет и три хиляди осемстотин четиридесет и девет лева./

 

5). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.2.1, Предназначение на самостоятелния обект:Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 82,97кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.2, по кадастралната карта на гр. Разлог.Прилежащи части: 0.81% идеални общи части и право на строеж = 19.24 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма,Над обекта: 61813.527.28.2.4, 61813.527.28.2.5;

Административен адрес: гр. Разлог, Кукурево, ет.0

Описание по стар идентификатор: КАФЕ, находящ се на партерен етаж, секция “В”, сграда № 61813.527.28.2 на кота -1.80 м. с площ 102.00кв.м., по архитектурни проекти със застроена площ от 82.97кв.м. ВЕДНО с 0.80%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото при съседи на кафето: стълбищна клетка, етажна площадка, външна стена, находящ се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в поземлен имот с идентификатор №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

Начална цена 79 715лв./седемдесет и девет хиляди седемстотин и петнадесет лева./

 

6). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.2.2, Предназначение на самостоятелния обект: За офис, с площ: 39,80кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.2, по кадастралната карта на гр. Разлог.Прилежащи части: 0.39% идеални общи части и право на строеж = 9.23 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.2.22, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.28.2.3; 61813.527.28.2.4

Административен адрес: гр. Разлог, Кукурево, ет.0, обект Офис

Описание по стар идентификатор: ОФИС, находящ се на партерен етаж, секция “В”, сграда № 61813.527.28.2, кота -1.80м. с площ 49.00кв.м.,по архитектурни проекти със застроена площ от 39.80кв.м., ВЕДНО с 0.38%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на офиса: ски гардероб, топла връзка, етажна площадка, външна стена,находящ се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в поземлен имот с идентификатор №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

Начална цена 37 079лв./тридесет и седем хиляди и седемдесет и девет лева./

 

7). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.3.1, Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 33,81кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.28, в сграда: 61813.527.28.3, по кадастралната карта на гр. Разлог.

Прилежащи части: 0.33% идеални общи части и право на строеж = 7.84 кв.м.

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.28.3.2, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.527.28.3.5; 61813.527.28.3.6

Административен адрес: гр. Разлог, Кукурево, ет.0

Описание по стар идентификатор: ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ, находяща се на партерен етаж секция “С”, сграда №61813.527.28.3, с площ 41.65кв.м., по архитектурни проекти със застроена площ от 33.81кв.м. ВЕДНО с 0.33%ид.ч. от общите части на комплекса и от правото на строеж върху мястото, при съседи на занималнята: пералня, топля връзка, етажна площадка, външна стена, находящ се в обект: „Ваканционно селище” /секции А,B,C,D,E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант – суши бар; детска занималня; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в поземлен имот с идентификатор №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ”, целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно – рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при съседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица №15083/12.11.2007г., изд. от СК – гр. Благоевград.

Начална цена 31 337лв. /тридесет и една хиляди триста тридесет и седем лева./

 

II. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, находящ се във“ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ /секции 1, 2, 3, 4 и 5/” - средно етажно застрояване в описания имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП - 1496.90кв.м., обща РЗП - 8 802.33 кв.м., съгласно Разрешение за строеж № 87/27.07.2006г. и „ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС /секции 6, 7 и 8/” - средно етажно застрояване в описания имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП -1 388.49 кв.м., обща РЗП - 5 737.17кв.м., съгласно Разрешение за строеж № 170/23.11.2006г. и одобрен архитектурен проект от 27.07.2006 г. от Гл.Архитект на общ. Разлог, представляващо Ваканционно селище “ПИРИН СЮИТС”, състоящо се от осем секции, изграден вПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61813.527.21 (стар идентификатор № 527021), находящ се в землището на гр. Разлог община Разлог, област Благоевград по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-8-33 на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра с площ 9 000кв.м., с начин на трайно предназначение - урбанизирана територия и начин трайно ползване - за друг курортно-рекреационен обект, местност „КУКУРЕВО”, при съседи: имот с ид.61813.527.763, имот с ид. 61813.527.426, имот с ид. 61813.527.764, имот с ид. 61813.526.423,

8). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.32, представляващ: Жилище, апартамент с площ: 60.70кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, в сграда: 61813.527.21.2, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 0.77% идеални общи части и право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.527.21.2.33, Под обекта: 61813.527.21.2.11, Над обекта: 61813.527.21.2.53

Административен адрес: гр. Разлог, КУКУРЕВО,вх. 2, ет. 2, ап. 42

Подробно описание на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.32: АПАРТАМЕНТА се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня – преходна от дневната, баня с тоалетна и тераса с достъп от дневната. Дневната, трапезарията и спалнята са с под – ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, кухненският бокс е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс с монтирани керамична тоалетна чиния /моноблок/, керамична мивка с керамичен полуботуш, смесителна батерия, смесителна душ батерия, душ кабина от стъкло и инокс, хоризонтален бойлер /80л./ и огледало над мивката. Терасата е с под – теракота, стени и таван – външна топлоизолация и минерална мазилка. Парапет – дървен с метална конструкция. Входна врата и вътрешни врати – МДФ. Дограма – ПВЦ. ВиК в кухненския бокс – до тапа. Има изградена ел. инсталация с монтирани ключове и контакти и три броя осветителни тела /метална основа и стъклено външно тяло/ по таван – външен монтаж и един брой осветително тяло /ПВЦ и стъкло/ на терасата. Отоплението е с четири броя конвекторни радиатора. Има пожароизвестителна и домофонна инсталация.

Начална цена 54 644лв. /петдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и четири лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: Съгласно Удостоверения за тежести изх.№164/11.02.2014г., изх.№2078, 2076, 2074 от 10.10.2012г., изх.№2079, 2080, 2075, 2081 от 25.02.2013г. -1. Договорни ипотеки вписани с вх.рег.№5368 от 23.06.2008г. и с вх.рег.№7376 от 19.12.2006г. в Служба по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по изпълнителното дело „БАНКА ДСК“ ЕАД с ЕИК: 121830616. 2. Подновяване на договорни ипотеки вписани с вх.рег.№2285 от 31.05.2018г., акт №112, том 3 и с вх.рег.№4940 от 07.12.2016г., акт №78, том 4 в Служба по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по изпълнителното дело „БАНКА ДСК“ ЕАД с ЕИК: 121830616. 3. Възбрани, наложени от ЧСИ Ал. Цанковски.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 11.06.2019г. до 17.00часа на 11.07.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.Отваряне на наддавателните предложения на дата: 12.07.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАНА НИКОЛОВА РАДЕВА с тел за връзка: 0886/710566, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ