ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ

Дата на публикуване: 19.01.2018 г. в 08:30 ч.

ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 1
Начална цена:
156591.00 лв.

Номер на публична продан:
0000727

Номер на изпълнително дело:
20127010400048

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Еленово" №166

Площ:
433.00 кв.м.

Срок:
от 19.01.2018 до 19.02.2018

Дата на отваряне:
20.02.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-48-12-19.01.2018-19.02.2018-17.pdf

ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 2
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 3
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 4
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 5
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 6
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 7
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 8
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 9
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400048 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ надлъжника:” БРАНДС ” ЕООД с ЕИК: 101750372.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1). СГРАДА с идентификатор: 04279.627.19.5, Предназначение: Сграда за търговия, с площ от 433,00кв.м., брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.19, по кадастралната карта на гр. Благоевград

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. “ Еленово “, бл.166

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.3.2, в сграда Предназначение на обекта: За склад, Брой нива на обекта: 1, с площ от 16,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.19, в сграда: 04279.627.19.3, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.627.19.3.14; 04279.627.19.3.1; 04279.627.19.3.3, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.627.19.3.4; 04279.627.19.3.5

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. “ Еленово “, бл.166, вх.Б, ет.1, обект 2

3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.4.2, в сграда Предназначение на обекта: За склад, Брой нива на обекта: 1, с площ от 25,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.19, в сграда: 04279.627.19.4, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.627.19.4.14; 04279.627.19.4.1; 04279.627.19.4.3, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.627.19.4.4; 04279.627.19.4.5

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. “ Еленово “, бл.166, вх.А, ет.1, обект 2

 

Забележка: СГРАДА с идентификатор: 04279.627.19.5, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.3.2 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.4.2 не могат да съществуват самостоятелно и следва да бъдат изнесени на публична продан заедно.

 

Обща начална цена 156 591лв. /сто петдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и един лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№786 от 15.03.2007г., акт 25, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№262 от 03.02.2011г., акт 23, том І; 3. Възбрана наложена, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1503 от 17.05.2010г., акт 133, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Благоевград

от 9.00часа на 19.01.2018г. до 17.00часа на 19.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.02.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Благоевград.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАН БОЯНОВ РАНГЕЛОВ, тел.за връзка: 0897/965959, 0897/965953 на адрес:гр. Благоевград, ж.к. “ Еленово “, бл.166.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ