ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ

Дата на публикуване: 16.04.2018 г. в 08:28 ч.

ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 1
Начална цена:
140932.00 лв.

Номер на публична продан:
0000727

Номер на изпълнително дело:
20127010400048

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Еленово" №166

Площ:
433.00 кв.м.

Срок:
от 16.04.2018 до 16.05.2018

Дата на отваряне:
17.05.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-48-12-16.04.2018-16.05.2018-18.pdf

ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 2
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 3
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 4
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 5
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 6
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 7
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 8
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 9
ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400048 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ надлъжника:” БРАНДС ” ЕООД с ЕИК: 101750372.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1). СГРАДА с идентификатор: 04279.627.19.5, Предназначение: Сграда за търговия, с площ от 433,00кв.м., брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.19, по кадастралната карта на гр. Благоевград

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. “ Еленово “, бл.166

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.3.2, в сграда Предназначение на обекта: За склад, Брой нива на обекта: 1, с площ от 16,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.19, в сграда: 04279.627.19.3, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.627.19.3.14; 04279.627.19.3.1; 04279.627.19.3.3, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.627.19.3.4; 04279.627.19.3.5

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. “ Еленово “, бл.166, вх.Б, ет.1, обект 2

3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.4.2, в сграда Предназначение на обекта: За склад, Брой нива на обекта: 1, с площ от 25,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.19, в сграда: 04279.627.19.4, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.627.19.4.14; 04279.627.19.4.1; 04279.627.19.4.3, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.627.19.4.4; 04279.627.19.4.5

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. “ Еленово “, бл.166, вх.А, ет.1, обект 2

 

Забележка: СГРАДА с идентификатор: 04279.627.19.5, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.3.2 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.4.2 не могат да съществуват самостоятелно и следва да бъдат изнесени на публична продан заедно.

 

Обща начална цена 140 932лв. /сто и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и два лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№786 от 15.03.2007г., акт 25, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№262 от 03.02.2011г., акт 23, том І; 3. Възбрана наложена, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1503 от 17.05.2010г., акт 133, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Благоевград

от 9.00часа на 16.04.2018г. до 17.00часа на 16.05.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.05.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. Благоевград.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАН БОЯНОВ РАНГЕЛОВ, тел.за връзка: 0897/965959, 0897/965953 на адрес:гр. Благоевград, ж.к. “Еленово“, бл.166. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ