ПРОДАЖБА НА СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ ВЕДНО С ДВА БРОЯ СКЛАДОВЕ

Дата на публикуване: 20.12.2018 г. в 16:24 ч.

Няма изображение
Начална цена:
136160.00 лв.

Номер на публична продан:
0000727

Номер на изпълнително дело:
20127010400048

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Еленово" №166

Площ:
433.00 кв.м.

Срок:
от 21.12.2018 до 21.01.2019

Дата на отваряне:
22.01.2019 г. в 12:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-48-12-21.12.2018-21.01.2019-19.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400048 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ надлъжника:” БРАНДС ” ЕООД с ЕИК: 101750372.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1). СГРАДА с идентификатор: 04279.627.19.5, Предназначение: Сграда за търговия, с площ от 433,00кв.м., брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.19, по кадастралната карта на гр. Благоевград

 

Подробно описание на СГРАДА с идентификатор: 04279.627.19.5

Сградата представлява едноетажна, масивна сграда, едропанелна конструкция. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Сградата се намира в ж.к. “Еленово”, широк център, втора оценителска зона, в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на адската среда. Достъпът до сградата се осъществява по вътрешна второстепенна улица, а пред сградата от южната и страна има обособен паркинг. Сградата се намира в близост до Осмо ОУ и Супермаркет “Валан”. Сградата се състои от търговска зала и санитарни възли и помещение предназначено за кухня, обособени в обема на търговската зала. Търговската зала е с под – циментова замазка, стени – шпакловка и латекс, таван – шпакловка и латекс. Санитарните възли са с под – теракота, стени на Н=2,60м. – фаянс, а останалата част и таван – шпакловка и латекс, частично – бетонна плоча и латекс по таван. Кухнята с под – теракота, стени на Н=2,40м. – фаянс, а останалата част– шпакловка и латекс, таван – бетонна плоча и латекс. В сградата няма монтирани и налични вътрешни врати, дограма – алуминиева, частично в югозападната част – метална. Входни врати – от юг и от запад – метални. Ел. инсталация – до точка, В и К инсталация – до тапа. От югозападната страна на сградата, включена в общата площ на същата, има изградена рампа, със средна височина Н=0,80м. от нивото на терена.

 

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. “ Еленово “, бл.166

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.3.2, в сграда Предназначение на обекта: За склад, Брой нива на обекта: 1, с площ от 16,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.19, в сграда: 04279.627.19.3, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.627.19.3.14; 04279.627.19.3.1; 04279.627.19.3.3, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.627.19.3.4; 04279.627.19.3.5

 

Подробно описание на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.3.2

Самостоятелният обект представлява обособена част от първи етаж от масивна жилищна сграда, едропанелна конструкция. Достъпът до обекта се осъществява от сграда с идентификатор 04279.627.19.5, без достъп от жилищната сграда. Същият е на височина Н=1,20м. над нивото на обект с идентификатор 04279.627.19.5 и е с под – циментова замазка, стени, външни откъм жилищната сграда и вътрешни преградни – тухлени, частично тухленни – бетонни, а към обект с идентификатор 04279.627.19.5 – газобетонни тухли. Същите частично са изпълнени с варова мазилка и латекс. Таван – бетонна плоча и латекс. Няма монтирани и налични врати. Ел. инсталация – до точка.

 

 

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. “ Еленово “, бл.166, вх.Б, ет.1, обект 2

3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.4.2, в сграда Предназначение на обекта: За склад, Брой нива на обекта: 1, с площ от 25,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 627, в поземлен имот: 04279.627.19, в сграда: 04279.627.19.4, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.627.19.4.14; 04279.627.19.4.1; 04279.627.19.4.3, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.627.19.4.4; 04279.627.19.4.5

 

МАГАЗИН №23, находящ се в жилищен блок №166 в ж.к. “ Еленово “, гр. Благоевград, квартал 3, пл.№8343, по одобрения кадастрален план на кв. “ Еленово – 2 “, със Заповед №564/22.03.2000г., който магазин е със застроена площ от 474,01кв.м., състоящ се от: търговска зала, складове, хладилна камера, стая със санитарен възел и рампа, при съседи: имот с пл.№8341, имот с пл.№8342 и от три страни улици.

Подробно описание на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.4.2

Самостоятелният обект представлява обособена част от първи етаж от масивна жилищна сграда, едропанелна конструкция. Достъпът до обекта се осъществява от сграда с идентификатор 04279.627.19.5, без достъп от жилищната сграда. Същият е на височина Н=1,20м. над нивото на обект с идентификатор 04279.627.19.5 и е с под – циментова замазка, стени, външни откъм жилищната сграда– тухлени, а към обект с идентификатор 04279.627.19.5 – газобетонни тухли. Същите частично са изпълнени с варова мазилка и латекс. Таван – бетонна плоча и латекс. Няма монтирани и налични врати. Ел. инсталация – точка. От изток има монтирана външна метална врата.

 

 

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. “ Еленово “, бл.166, вх.А, ет.1, обект 2

 

Забележка: СГРАДА с идентификатор: 04279.627.19.5, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.3.2 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 04279.627.19.4.2 не могат да съществуват самостоятелно и следва да бъдат изнесени на публична продан заедно.

 

Обща начална цена 136 160лв. /сто тридесет и шест хиляди сто и шестдесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№786 от 15.03.2007г., акт 25, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№262 от 03.02.2011г., акт 23, том І; 3. Възбрана наложена, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1503 от 17.05.2010г., акт 133, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Благоевград

от 9.00часа на 21.12.2018г. до 17.00часа на 21.01.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.01.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Благоевград.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАН БОЯНОВ РАНГЕЛОВ, тел.за връзка: 0897/965959, 0897/965953 на адрес:гр. Благоевград, ж.к. “Еленово“, бл.166. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ