ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА

Дата на публикуване: 17.02.2019 г. в 16:03 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА - 1
Начална цена:
56097.00 лв.

Номер на публична продан:
0000728

Номер на изпълнително дело:
20157010401080

Вид на имота:
Многостаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Победа" №6, ет.3, ап.Е

Площ:
125.42 кв.м.

Срок:
от 18.01.2019 до 18.02.2019

Дата на отваряне:
19.02.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1080-15-18.01.2019-18.02.2019-UPI I APARTAMENT-6.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА - 7
ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА - 8
ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА - 9
ПРОДАЖБА НА 1/7 (една седма) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401080 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: АНТОН СЕРАФИМОВ ИЛИЕВи БЛАГОЙКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/7 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 04279.608.336, с площ от 531,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 608, по кадастралната карта на гр. Благоевград, Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: ниско застрояване; Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: 4151, квартал 158, парцел 18, Съседи на поземления имот: 04279.608.464, 04279.608.337, 04279.608.335, 04279.608.324, 04279.608.323, 04279.608.322. Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Победа“ №6;

Описание по стар идентификатор: 1/7 идеална част от УПИ ХVІІІ – 4151, в кв. 158 по плана на гр. Благоевград за кв. „Грамада“, съгласно ЗРП, одобрен със Заповед №231/04.05.1994г., целият с площ от 551кв.м. с уредени регуларционни сметки за придаваемите места гореописания имот, при съседи по нотариален акт: Лазар Христов Солачки, Георги Трифонов Въчков, Андон Ангелов Станоев и Венчо и Методи Антови и при съседи по скица: улица „Победа“, УПИ I-4153, УПИ II – 4152, УПИ III – 4146 и УПИ XVII – 4150,

ВЕДНО с изграденият в гореописания имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.608.336.1.10, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 2,с площ: 74,80 и 50,62 кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 608, в поземлен имот: 04279.608.336, в сграда: 04279.608.336.1 по кадастралната карта на гр.Благоевград; Прилежащи части: мазе В-12,39 кв.м., съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 04279.608.336.1.9, под обекта: 04279.608.336.1.8, над обекта: 04279.608.336.1.12.

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ „Е“, находящ се на трети и четвърти жилищни етажи от ЧЕТИРИЕТАЖНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ ХVІІІ – 4151, в кв. 158 по плана на гр. Благоевград за кв. „Грамада“, съгласно ЗРП, одобрен със Заповед №231/04.05.1994г., целият с площ от 551кв.м. с уредени регуларционни сметки за придаваемите места гореописания имот, при съседи по нотариален акт: Лазар Христов Солачки, Георги Трифонов Въчков, Андон Ангелов Станоев и Венчо и Методи Антови и при съседи по скица: улица „Победа“, УПИ I-4153, УПИ II – 4152, УПИ III – 4146 и УПИ XVII – 4150, който апартамент се състои от стая, хол, столова и кухненски бокс на третия жилищен етаж и една стая на четвърти жилищен етаж и сервизни помещения на два етажа, с обща застроена площ от 125,42 кв.м., който апартамент представлява обособено самостоятелно жилище от апартамент „Е“ на трети и четвърти жилищни етажи от гореописанта жилищна сграда, състоящ се от четири стаи и кухня – бокс със столова, хол и сервизни помещения със застроена площ от 164,07кв.м., като обособяването му е извършено съобразно одобрен по надлежния ред архитектурен проект от 18.12.1996г., ВЕДНО с принадлежащото МАЗЕ „В“, с площ от 12,39 кв.м., а така също и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Победа“ №6, ет.3, ап.„Е“

Начална цена 56 097лв./петдесет и шест хиляди и деветдесет и седем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3186 от 11.10.2011г., акт 67, том ІІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№859 от 01.03.2016г., акт 53, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 18.01.2019г. до 17.00часа на 18.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 19.02.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА с тел. за призоваване: 0885/203099 и ИВАН СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ с тел. за връзка: 0887/565498, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Победа“ №6, ет.3, ап.„Е“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ