ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН

Дата на публикуване: 22.02.2018 г. в 08:46 ч.

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000730

Номер на изпълнително дело:
20157010401080

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Кресна

Адрес:
ул. "Трети март" №4

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 22.02.2018 до 23.03.2018

Дата на отваряне:
23.03.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1080-15-22.02.2018-22.03.2018-IMOTI KRESNA-4.pdf

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН - 2
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН - 3
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН - 4
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН - 5
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН - 6
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН - 7
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН - 8
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН - 9
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401080 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:АНТОН СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, действащ като едноличен търговец с фирма: ЕТ „ТОНИВАН–АНТОН ИЛИЕВ“ с ЕИК: 101052481.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). 1/4(една четвърт) идеална част от УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал.

Адрес на имота: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

Забележка: В имота е изградена триетажна масивна сграда с магазин и два жилищни етажа, която не е премет на проданта.

Начална цена 1 424лв./хиляда четиристотин двадесет и четири лева./

 

II). 1/2(една втора) идеална част от ПАРТЕРЕН ЕТАЖ – МАГАЗИН с декларирана площ от 60 /шестдесет/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

Забележка: Върху имота има учредено право на ползване от дарителите СЕРАФИМ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ и МИРОПА СТОЯНОВА ИЛИЕВА.

 

Начална цена 14 447лв./четиринадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем лева./

 

III). ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана площ от 98 /деветдесет и осем/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

 

Начална цена 35 396лв./тридесет и пет хиляди триста деветдесет и шест лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№577 от 15.03.2016г., акт 38, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 22.02.2018г. до 17.00часа на 22.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 23.03.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА с тел. за призоваване: 0885/203099 и ИВАН СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ с тел. за връзка: 0887/565498, на адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ