ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ

Дата на публикуване: 16.08.2021 г. в 17:27 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ - 1
Начална цена:
889.00 лв.

Номер на публична продан:
0000730

Номер на изпълнително дело:
20157010401080

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Кресна

Адрес:
ул. "Трети март" №4

Площ:
355.00 кв.м.

Срок:
от 17.08.2021 до 17.09.2021

Дата на отваряне:
20.09.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1080-15-17.08.2021-17.09.2021-IMOTI KRESNA-11.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛ - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

 

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401080 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:АНТОН СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, действащ като едноличен търговец с фирма: ЕТ „ТОНИВАН–АНТОН ИЛИЕВ“ с ЕИК: 101052481.

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

 

I). 1/4(една четвърт) идеална част от УПИ VІ-44/шести/, с пл.сн №44/четиридесет и четири/, в квартал 2/втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355/триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал.

 

Адрес на имота: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

 

Забележка: В имота е изградена триетажна масивна сграда с магазин и два жилищни етажа, която не е премет на проданта.

 

Начална цена 889лв./осемстотин осемдесет и девет лева/

 

 

 

II). 1/2(една втора) идеална част от ПАРТЕРЕН ЕТАЖ – МАГАЗИН с декларирана площ от 60 /шестдесет/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото.

 

Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

 

Забележка: Върху имота има учредено право на ползване, като дарителите СЕРАФИМ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ и МИРОПА СТОЯНОВА ИЛИЕВА имот запазено право на ползване.

 

 

 

Начална цена 10 026лв./десет хиляди и двадесет и шест лева/

 

 

 

III). ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана площ от 98 /деветдесет и осем/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото.

 

Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

 

 

 

Начална цена 25 411лв./двадесет и пет хиляди четиристотин и единадесет лева/

 

 

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№577 от 15.03.2016г., акт 38, том І; 2. За ПАРТЕРЕН ЕТАЖ – МАГАЗИН с декларирана площ от 60 /шестдесет/ кв.м. дарителите СЕРАФИМ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ и МИРОПА СТОЯНОВА ИЛИЕВА имот запазено право на ползване.

 

 

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

 

от 9.00часа на 17.08.2021г. до 17.00часа на 17.09.2021г.,

 

 

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

 

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.09.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

 

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

 

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА с тел. за призоваване: 0885/203099 и ИВАН СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ с тел. за връзка: 0887/565498, на адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

 

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ча/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ