ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, 1/4 (една четвърта) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - МАГАЗИН

Дата на публикуване: 15.01.2019 г. в 09:00 ч.

Няма изображение
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000730

Номер на изпълнително дело:
20157010401080

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Кресна

Адрес:
ул. "Трети март" №4

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 15.01.2019 до 15.02.2019

Дата на отваряне:
18.02.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1080-15-15.01.2019-15.02.2019-IMOTI KRESNA-6.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401080 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:АНТОН СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, действащ като едноличен търговец с фирма: ЕТ „ТОНИВАН–АНТОН ИЛИЕВ“ с ЕИК: 101052481.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). 1/4(една четвърт) идеална част от УПИ VІ-44/шести/, с пл.сн №44/четиридесет и четири/, в квартал 2/втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355/триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал.

Адрес на имота: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

Забележка: В имота е изградена триетажна масивна сграда с магазин и два жилищни етажа, която не е премет на проданта.

Подробно описание на УПИ VІ-44

Поземления имот е с правилна форма, без денивелация. Незастроената част от имота е застлана с бетон, частично с венецианска мозайка. Съсобственика на 1/4ид.ч от имота ИВАН СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ с ЕГН: 6908100083 и длъжника, реално при огледа на място се установи че, ползват 1/2ид.ч. в североизточната му част, като между двете части на имота е изградена ограда от профилна ламарина. В реално ползваната част от тях е изградена триетажна масивна сграда с магазин и два жилищни етажа. Незастроената част по имотна граница от югозапад е изградена ограда от плътна тухлена зидария на Н= 2,00м. в имота има Ел. и ВиК мрежи. За разпределеното право на ползване не бяха предоставени документи, удостоверяващи начина на ползване. Същият се намира на входа на гр. Кресна откъм гр. Благоевград и граничи с паркинга към международен път Е79.

 

 

Начална цена 1 100лв./хиляда и сто лева./

 

II). 1/2(една втора) идеална част от ПАРТЕРЕН ЕТАЖ – МАГАЗИН с декларирана площ от 60 /шестдесет/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

Забележка: Върху имота има учредено право на ползване, като дарителите СЕРАФИМ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ и МИРОПА СТОЯНОВА ИЛИЕВА имот запазено право на ползване.

 

Подробно описание на ПАРТЕРЕН ЕТАЖ – МАГАЗИН

Партерния етаж, представлява търговски обект /Магазин/, състоящ се от търговска зала и санитарен въсел, обособен от търговската зала с изградени вътрешни преградни стени от алуминиеви профили и ПДЧ – плоскости. Помещенията са с под – гранитогрес, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично в санитарния възел по стени – фаянс. Входна врата и дограма – алуминиеви, врата към стълбищната клетка на сградата – дървена. В имота са изградени и функционират Ел. и ВиК инсталации. Върху целия имот има учредено право на ползване от дарителите СЕРАФИМ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ и МИРОПА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

 

Начална цена 12 589лв./дванадесет хиляди петстотин осемдесет и девет лева./

 

III). ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с декларирана площ от 98 /деветдесет и осем/ кв.м. от триетажна жилищна сграда, построена в североизточната част на УПИ VІ-44 /шести/, с пл.сн №44 /четиридесет и четири/, в квартал 2 /втори/ по регулационния план на гр. Кресна, целия имот с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ-VII, УПИ-V и УПИ-VIII от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и припадащите се идеални части от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

 

Подробно описание на ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Етажа се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две стаи, баня с тоалетна, тоалетна, входно антре и две тераси, към дневната от югоизток и към двете стаи от северозапад. Всички стаи са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично в кухненския бокс по стени – фаянс. Банята с тоалетна и тоалетната са с под – теракота, стени на Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Терасите са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет от плътна тухлена зидария. На терасата към дневната е монтирана – алуминиева дограма, а терасата към двете стаи е остъклена с дограма от винкелови профили. Входна и вътрешни врати – дървени. Дограма – дървена, на дневната – алуминиева. На етажа има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Етажа е в добро общо състояние.

Гореописаните обекти са изградени в триетажна масивна сграда с магазин и два жилищни етажа, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и фасадна бая, парапети по тераси от декоративни тухли. Достъпът до втори нива се осъществява по вътрешна стоманобетонна, двураменна стълба с под – теракота, стени на Н=1,00м. – декоративна мазилка а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Входна врата – метална, блиндирана. По данни на съсобственика сградата е изградена през 2001г.

 

Начална цена 31 193лв./тридесет и една хиляди сто деветдесет и три лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№577 от 15.03.2016г., акт 38, том І; 2. За ПАРТЕРЕН ЕТАЖ – МАГАЗИН с декларирана площ от 60 /шестдесет/ кв.м. дарителите СЕРАФИМ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ и МИРОПА СТОЯНОВА ИЛИЕВА имот запазено право на ползване.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 15.01.2019г. до 17.00часа на 15.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.02.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА с тел. за призоваване: 0885/203099 и ИВАН СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ с тел. за връзка: 0887/565498, на адрес: гр.Кресна, ул. „Трети март“ №4.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ