ПРОДАЖБА НА НИВА

Дата на публикуване: 28.05.2018 г. в 16:41 ч.

ПРОДАЖБА НА НИВА - 1
Начална цена:
13415.00 лв.

Номер на публична продан:
0000732

Номер на изпълнително дело:
20137010400024

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Бачево

Адрес:
общ. Разлог

Площ:
7699.00 кв.м.

Срок:
от 28.05.2018 до 29.06.2018

Дата на отваряне:
02.07.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-24-13-29.05.2018-29.06.2018-12.pdf

ПРОДАЖБА НА НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА НИВА - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400024 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: СТЕФАН РАДЕВ БЛАГОВ и КИНА ГЕОРГИЕВА БЛАГОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

НИВА, цялата с площ от 7,699дка., осма категория, находяща се в местността “НЕЖОВЕЦ”, представляваща имот с пл.№113007, по картата на землището на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград, при съседи на имота: имот № 113001 – пасище-мера на общ.Разлог, имот №113020 – нива на насл. на ДИМИТЪР ЯНЕВ ШАШИКОВ, имот №000343 – напоителен канал на общ. Разлог и имот №113008 – нива на насл. на КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОМАРОВ.

 

Начална цена 13 415лв. /тринадесет хиляди четиристотин и петнадесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1478 от 31.03.2006г., акт 82, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2486 от 20.06.2012г., акт 1, том V;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 29.05.2018г. до 17.00часа на 29.06.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, IBAN:BG98RZBB91551031697001задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 02.07.2018г. oт 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 20.00часа, след предварителна уговорка с пазачитеСТЕФАН РАДЕВ БЛАГОВ и КИНА ГЕОРГИЕВА БЛАГОВА, тел. за връзка: 0885/115097, на адрес:по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ