ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 17.09.2018 г. в 16:54 ч.

Няма изображение
Начална цена:
14603.00 лв.

Номер на публична продан:
0000735

Номер на изпълнително дело:
20137010400985

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Вардар" ет.5, ап.8

Площ:
57.85 кв.м.

Срок:
от 18.09.2018 до 18.10.2018

Дата на отваряне:
19.10.2018 г. в 16:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-985-13-18.09.2018-18.10.2018-12.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400985 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: ВЕНЦИСЛАВ БЛАГОЕВ САМАРДЖИЙСКИ и ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА САМАРДЖИЙСКА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТ №8 с идентификатор: 04279.601.217.1.10 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 57,85кв.м., находящ се на пети етаж на кота+14,20м. от шестетажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. „Вардар“ ет.5, ап.8.

Забележка: Апартаментът е в лошо общо състояние. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати. Ел.инсталация и ВиК инсталация – демонтирани. Дограма – монтирани ПВЦ каси с демонтирани и неналични стъклопакети и прозорци.За сградaта има издаден акт образец 14.

 

Начална цена 14 603лв./четиринадесет хиляди шестстотин и три лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4990 от 12.12.2007г., акт 158, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3944 от 26.09.2013г., акт 109, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 18.09.2018г. до 17.00часа на 18.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, IBAN: BG98RZBB91551031697001, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 19.10.2018г. от 16.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ВЕНЦИСЛАВ БЛАГОЕВ САМАРДЖИЙСКИ и ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА САМАРДЖИЙСКА, тел.за връзка: 0899/009838, 0899/073793, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Вардар“ ет.5, ап.8.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ