ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 17.09.2018 г. в 17:00 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 1
Начална цена:
38410.00 лв.

Номер на публична продан:
0000736

Номер на изпълнително дело:
20107010400257

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Кръстьо Асенов" №16А

Площ:
81.00 кв.м.

Срок:
от 18.09.2018 до 18.10.2018

Дата на отваряне:
19.10.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-257-10-18.09.2018-18.10.2018-17.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИЕТАЖНА КЪЩА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400257 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СЪСОБСТВЕНОСТ на длъжника:ЛЮБОМИР БОРИСЛАВОВ КОЛЕВи ипотекарния длъжник: БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ЖИЛИЩНА СГРАДА - многофамилна с идентификатор: 04279.611.149.1 по кадастралната карта на гр.Благоевград,с площ: 81,00кв.м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 04279.611.149. Брой етажи: 3, ВЕДНО с правото на строеж върху мястото.

Адрес на сградата: гр. Благоевград, ул. “ Кръстю Асенов “, №16, вх.А

Описание по стар идентификатор: ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, от която първи етаж, състоящ се от три стаи, антре и баня с тоалетна, втори етаж – четири стаи, антре и две тераси, трети етаж –четири стаи, баня с тоалетна и една тераса, която сграда е построена в поземлен имот с планоснимачен №880, който заедно с имот с планоснимачен №879 образуват урегулиран поземлен имот ХІІ, с планоснимачни №№879 и №880, в квартал 33 по плана на ІІІ микрорайон на гр. Благоевград, съгласно ЗРП и кадастрален план, одобрени със заповед №890/10.11.1997г., при граници (съседи) на УПИ по скица: ул.“Кръстьо Асенов“, УПИ ХІІІ с планоснимачен №881, УПИ VІІ с планоснимачен №882, УПИ VІІІ с планоснимачен №878, УПИ Х с планоснимачни №№874 и 875 и УПИ ХХІІ с планоснимачен №873.

Сградата се състои от стара част изградена през 1956г. с ЗП 60,80кв.м. и пристройка изградена през 1989г. с ЗП 21,80кв.м. Стълбищната клетка се намира в старата част и е с площ 7,20кв.м.Сградата е масивна. Старата част е гредоред на втори етаж, а на третия етаж стоманобетонна плоча. Покрив –скатен с керемиди, външни стени - пръскана мазилка. УПИ е с лице към улица “Кръстьо Асенов”. Двете части на сградата са неразривно свързани и не могат да съществуват самостоятелно. Къщата се продава без парцела!!!

 

Началната цена на имота е 38 410лв./тридесет и осем хиляди четиристотин и десет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Законна ипотека в полза на “БАНКА ДСК“ ЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4100 от 14.12.2005г., том І, акт №122; 2. Възбрани наложени от ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701, вписани в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1486; 1487; 1488; 1489 от 15.05.2010г., том І, акт№129;130;131;132; 3. Подновяване на Законна ипотека в полза на “БАНКА ДСК“ ЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5426 от 13.11.2015г., том ІІІ, акт №69; 4. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4436 от 06.10.2016г., том ІІ, акт №134;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 09.00часа на 18.09.2018г. до 17.00часа на 18.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 19.10.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00 часа до 19.00часа, след предварителна уговорка с длъжника /пазач/ ЛЮБОМИР БОРИСЛАВОВ КОЛЕВ, с тел. за връзка: 0877/791867, на адрес: гр. Благоевград, ул. “ Кръстю Асенов “, №16, вх.А.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ