ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 25.09.2017 г. в 16:54 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
24078.00 лв.

Номер на публична продан:
0000742

Номер на изпълнително дело:
20167010400099

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Стою Хаджиев" №1, ет.7, ап.24

Площ:
67.00 кв.м.

Срок:
от 26.09.2017 до 26.10.2017

Дата на отваряне:
27.10.2017 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-99-16-APARTAMENT 24-26.09.2017-26.10.2017-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400099 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: КАТЯ ВАСИЛЕВА КАЛИНСКА и КРАСИМИР СЕРАФИМОВ КАЛИНСКИ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1256.1.24, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 67,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.1256, в сграда: 56126.602.1256.1, по кадастралната карта на гр.Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.1256.1.23, Под обекта: 56126.602.1256.1.20, Над обекта: 56126.602.1256.1.28

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Стою Хаджиев“ №1, ет.7, ап.24.

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №24, със застроена площ от 66,93кв.м., състоящ се от: стая, хол, кухня, баня с тоалетна и коридор, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №24 с площ от 4,98кв.м., КАКТО и 3,402%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: север – стълбище, юг – градинка, изток – ап.№23, запад – двор, отгоре – ап.№28, отдолу – ап.№20 и съседи на избеното помещение: север – стълбище, юг – коридор, изток – мазе №8 и запад – мазе №18, който апартамент се намира в осеметажна масивна жилищна сграда, изградена УПИ І, пл.№1256, кв. 127, по плана на гр. Петрич от 1988г., идентична с жилищен блок на ул. „Стою Хаджиев“ №1, при съседи на имота: от две страни – улици, УПИ ХІV-1260, УПИ ХVІ-1258 и УПИ ХV-1258

 

Начална цена 24 078лв./двадесет и четири хиляди седемдесет и осем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№149 от 27.02.2002г., акт 14, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1211 от 24.08.2004г., акт 170, том І; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2017 от 31.08.2006г., акт 87, том ІІ; 4. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№411 от 19.03.2009г., акт 23, том І; 5. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№432 от 11.03.2016г., акт 40, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 26.09.2017г. до 17.00часа на 26.10.2017г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.10.2017г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КАТЯ ВАСИЛЕВА КАЛИНСКА c тел. за връзка: 0887/988054, на адрес:гр. Петрич, ул. „Стою Хаджиев“ №1, ет.7, ап.24.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ