ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 21.02.2018 г. в 09:28 ч.

Няма изображение
Начална цена:
22092.00 лв.

Номер на публична продан:
0000742

Номер на изпълнително дело:
20167010400099

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Стою Хаджиев" №1, ет.7, ап.24

Площ:
67.00 кв.м.

Срок:
от 21.02.2018 до 21.03.2018

Дата на отваряне:
22.03.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-99-16-APARTAMENT 24-21.02.2018-21.03.2018-7.pdf

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400099 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: КАТЯ ВАСИЛЕВА КАЛИНСКА и КРАСИМИР СЕРАФИМОВ КАЛИНСКИ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1256.1.24, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 67,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.1256, в сграда: 56126.602.1256.1, по кадастралната карта на гр.Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.1256.1.23, Под обекта: 56126.602.1256.1.20, Над обекта: 56126.602.1256.1.28

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Стою Хаджиев“ №1, ет.7, ап.24.

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №24, със застроена площ от 66,93кв.м., състоящ се от: стая, хол, кухня, баня с тоалетна и коридор, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №24 с площ от 4,98кв.м., КАКТО и 3,402%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: север – стълбище, юг – градинка, изток – ап.№23, запад – двор, отгоре – ап.№28, отдолу – ап.№20 и съседи на избеното помещение: север – стълбище, юг – коридор, изток – мазе №8 и запад – мазе №18, който апартамент се намира в осеметажна масивна жилищна сграда, изградена УПИ І, пл.№1256, кв. 127, по плана на гр. Петрич от 1988г., идентична с жилищен блок на ул. „Стою Хаджиев“ №1, при съседи на имота: от две страни – улици, УПИ ХІV-1260, УПИ ХVІ-1258 и УПИ ХV-1258

 

Начална цена 22 092лв./двадесет и две хиляди деветдесет и два лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№149 от 27.02.2002г., акт 14, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1211 от 24.08.2004г., акт 170, том І; 3. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2017 от 31.08.2006г., акт 87, том ІІ; 4. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№411 от 19.03.2009г., акт 23, том І; 5. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№432 от 11.03.2016г., акт 40, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 21.02.2018г. до 17.00часа на 21.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.03.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КАТЯ ВАСИЛЕВА КАЛИНСКА c тел. за връзка: 0887/988054, на адрес: гр. Петрич, ул. „Стою Хаджиев“ №1, ет.7, ап.24.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ