ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 08.11.2018 г. в 18:47 ч.

Няма изображение
Начална цена:
17171.00 лв.

Номер на публична продан:
0000743

Номер на изпълнително дело:
20157010400917

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ж.к. "Изток" №16, вх.Б, ет.6, ап.18

Площ:
57.78 кв.м.

Срок:
от 09.11.2018 до 10.12.2018

Дата на отваряне:
11.12.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-917-15-09.11.2018-10.12.2018-8.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400917 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: СВОБОДАН ПАНТАЛЕЕВ СТОЯНОВ иипотекарния длъжник: МАГДАЛЕНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.1031.4.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, ж.к. „Изток“, п.к.2850, №16, бл.16, вх.Б, ет.6, ап.18, самостоятелния обект се намира в сграда 4, разположена в поземлен имот с изентификатор 56126.602.1031, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 57,78 кв.м., прилежащи части: 2,4696% идеални части на сградата и правото на строеж, избено помещение №18, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.602.1031.4.17; под обекта: 56126.602.1031.4.15; над обекта: 56126.602.1031.4.21.

Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ №18, в бл.16, вх.Б, на VІ етаж, находящ се в ж.к.“Изток“, гр. Петрич, състоящ се от две стаи и кухня с 57,78 кв.м. застроена площ, при съседи: от изток – двор; от запад – двор и апартамент №17 на Величка Димитрова Кантарджиева, от север – жилищен блок №15, от юг – ст.кл. и ап.17 на Величка Димитрова Кантарджева, горе – апартамент №21 на Васко Борисов Костов и отдолу – апартамент №15 на Христо Николов Калугеров, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №18, при съседи: от изток – мазе №19 на Димитър Любенов Маринопоски; от запад – мазе №17 на Величка Димитрова Кантарджиева; от север – коридор; от юг – мазе №2, вх.А на Надежда Георгиева Гогова; отгоре – ап.№1 на Иван Сотиров Шимов, заедно с 2,4696% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

 

Начална цена 17 171лв./седемнадесет хиляди сто седемдесет и един лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека в полза наВива кредитООД, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№65 от 17.01.2013г., акт 2, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Георги Цеклеов, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2501 от 22.12.2014г., акт 100, том ІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Георги Цеклеов, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1574 от 06.08.2015г., акт 103, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 09.11.2018г. до 17.00часа на 10.12.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.12.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача СВОБОДАН ПАНТАЛЕЕВ СТОЯНОВ, с тел. за връзка: 0876/560303, на адрес: гр. Петрич, п.к.2850, №16, ж.к. „Изток“, бл.16, вх.Б, ет.6, ап.18.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ