ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Дата на публикуване: 26.02.2019 г. в 18:32 ч.

ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 1
Начална цена:
50029.00 лв.

Номер на публична продан:
0000744

Номер на изпълнително дело:
20127010400806

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Явор" №37, ет.0

Площ:
94.15 кв.м.

Срок:
от 27.02.2019 до 27.03.2019

Дата на отваряне:
28.03.2019 г. в 13:30 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-806-12-27.02.2019-27.03.2019-SPORTEN CENTAR-7.pdf

ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 2
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 3
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 4
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 5
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 6
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 7
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 8
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 9
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400806 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ“ ООД с ЕИК: 131273457, предмет на Договорна ипотека вписана с вх.№5346/18.02.2009г., акт№74, том ІІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: “Обединена българска банка “АД.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР / изграден до степен на завършеност “ груб строеж “/ с идентификатор: 02676.501.3714.1.50 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 94,15кв.м., находящ се в пет етажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, ВЕДНО с 20.95кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Явор “, №37, ет.0

Начална цена 50 029лв. /петдесет хиляди и двадесет и девет лева./

Подробно описание на имот с идентификатор: 02676.501.3714.1.50

Обектът се намира в сутерена на сградата. По време на описа същият е изграден до степен на завършеност “ груб строеж “. Всички помещения са с под – циментова замазка, стени – тухлена зидария, таван – бетонна плоча. Входна врата – алуминиева. Няма монтирани и не се налични вътрешни врати. Дограма – ПВЦ. Ел. инсталация до точка. Няма изградена ВиК инсталация.

Обектът се намира в пет етажна масивна жилищна сграда с тавански етаж със стоманобетонни, греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, облицована с камък на първо ниво, а останалата част – минерална мазилка, частично дървена обшивка. Входна врата на сградата – ПВЦ. Стълбищна клетка и обслужващ коридор към обектите е с под – врачански камък, частично теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Парапет – метален. Сградата се намира в непосредствена близост до четиризведният хотел “ БАНСКО СПА ЕНД ХОЛИДЕЙС “, на ул. “ Явор “, представляваща околовръстен път на град Банско за ски зоната,  в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Районът е застроен предимно с жилищни сгради, средно застрояване до Н= на 15.00м.

Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №76 от 30.07.2008г. на гл.Арх. на Общ. Банско.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:Договорна ипотека вписана с вх.№5346/18.02.2009г., акт№74, том ІІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: “Обединена българска банка “АД. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал.Цанковски;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 27.02.2019г. до 17.00часа на 27.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банка”АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.03.2019г. от 13.30часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача“ БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ “ ООД с ЕИК: 131273457, чрез служителя БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ БАРУТЧИЕВ, тел. за връзка: 0884/388359, на адрес: гр. Банско, ул. “ Явор “, №37, ет.0.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ