ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Дата на публикуване: 12.09.2018 г. в 08:39 ч.

ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 1
Начална цена:
43805.00 лв.

Номер на публична продан:
0000744

Номер на изпълнително дело:
20127010400806

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Явор" №37, ет.0

Площ:
94.15 кв.м.

Срок:
от 12.09.2018 до 12.10.2018

Дата на отваряне:
15.10.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-806-12-12.09.2018-12.10.2018-SPORTEN CENTAR-6.pdf

ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 2
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 3
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 4
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 5
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 6
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 7
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 8
ПРОДАЖБА НА СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400806 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ“ ООД с ЕИК: 131273457, предмет на Договорна ипотека вписана с вх.№5346/18.02.2009г., акт№74, том ІІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: “Обединена българска банка “АД.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР / изграден до степен на завършеност “ груб строеж “/ с идентификатор: 02676.501.3714.1.50 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 94,15кв.м., находящ се в пет етажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, ВЕДНО с 20.95кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Явор “, №37, ет.0

Начална цена 43 805лв. /четиридесет и три хиляди осемстотин и пет лева./

 

Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №76 от 30.07.2008г. на гл.Арх. на Общ. Банско.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:Съгласно Разпечатка от ИКАР вх.рег.№00524/17.01.2013г.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 12.09.2018г. до 17.00часа на 12.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банкаАД, IBAN:BG30BUIB98881030182200,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.10.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача“ БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ “ ООД с ЕИК: 131273457, чрез служителя БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ БАРУТЧИЕВ, тел. за връзка: 0884/388359, на адрес: гр. Банско, ул. “ Явор “, №37, ет.0.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ