ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Дата на публикуване: 29.08.2021 г. в 14:04 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 1
Начална цена:
143294.00 лв.

Номер на публична продан:
0000745

Номер на изпълнително дело:
20127010400806

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Извора"

Площ:
3999.00 кв.м.

Срок:
от 30.08.2021 до 30.09.2021

Дата на отваряне:
01.10.2021 г. в 14:30 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-806-12-30.08.2021-30.09.2021-POZEMLEN IMOT-13.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400806 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “ БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ “ ООД с ЕИК: 131273457.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 61813.633.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За вилна сграда, с площ: 3 999кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 633, по кадастралната карта на гр. Разлог. Номер по предходен план: 633003,4, Съседи: 61813.633.5; 61813.633.1; 61813.456.137

Адрес на имота: гр. Разлог, местност “ Извора “

 

Начална цена 143 294лв./сто четиридесет и три хиляди двеста деветдесет и четири лева/

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека, вписана с вх.№5346/18.09.2009г., акт№74, том ІІ, в Сл. по вписванията гр. Разлог. 2. Договорна ипотека, вписана с вх.№5347/18.09.2009г., акт№75, том ІІ, в Сл. по вписванията гр. Разлог. 3.Възбрана, наложена от ЧСИ Ал.Цанковски, вписана с вх.№107/10.01.2013г., акт№74, том І, в сл. по вписванията гр. Разлог; 4алог върху търговско предприятие, вписан с вх.№2948/28.09.2011г., акт№4, том І, в Сл. по вписванията гр. Разлог; 5.Подновяване наДоговорна ипотека, вписана с вх.№3893/05.09.2019г., акт№174, том ІІІ, в Сл. по вписванията гр. Разлог. 6.Подновяване наДоговорна ипотека, вписана с вх.№3892/05.09.2019г., акт№173, том ІІІ, в Сл. по вписванията гр. Разлог.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 30.08.2021г. до 17.00часа на 30.09.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банка”АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 01.10.2021г. от 14.30часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ