ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА

Дата на публикуване: 26.02.2019 г. в 18:46 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000747

Номер на изпълнително дело:
20127010400806

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Христо Г. Данов" №3

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 27.02.2019 до 27.03.2019

Дата на отваряне:
28.03.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-806-12-27.02.2019-27.03.2019-IMOTI NA HR. DANOV-7.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 8
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 9
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - ГОСТНА и РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400806 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “ БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ “ ООД с ЕИК: 131273457, предмет на Договорна ипотека вписана с вх.№ 985/31.03.2010г., акт №46, том І и Договорна ипотека вписана с вх.№5346/18.02.2009, акт№74, том ІІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: „Обединена българска банка “ АД.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3145.1.14 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 86,20кв.м., находящ се в четириетажна масива жилищна сграда, състоящ се от четири стаи, фоайе и коридор, ВЕДНО с 7,499%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Христо Г. Данов “ №3, ет.0

 

Описание по стар идентификатор:

 

НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ГОСТНА с идентификатор: 02676.501.3145.1.14, с площ от 86,20кв.м., състояща се от зала за хранене и кухня, при съседи: рекреационна зона и двор, ВЕДНО с 7,499% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находяща се в сутерена на жилищна сграда, изградена върху УПИ ХVІ, пл.№3145, квартал 217, по плана на гр. Банско, при съседи на имота: улица, УПИ ХVІІ-3144, УПИ ХV-3083 и УПИ ХVІІІ   

 

Подробно описание на имот  с идентификатор: 02676.501.3145.1.14

 

По време на описа обектът се състои от четири стаи, фоайе и коридор на Н=2.30м. Всички помещения са с под – циментова замазка, външни стени – варова мазилка и латекс на тухлена зидария, вътрешни преградни стени – гипсокартон, шпакловка и латекс на метална конструкция, таван – варова мазилка. Входна врата – МДФ. Вътрешни врати – талашитени, на една от стаята – демонтирана и неналична. Дограма – ПВЦ. Ел. инсталация до точка с частично монтирани ключове и контакти. ВиК до тапа. Обектът се намира в сутерена на сградата.

 

Начална цена 29 610лв. /двадесет и девет хиляди шестстотин и десет лева./

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3145.1.15 с площ от 35,90кв.м., находящ се в четириетажна масива жилищна сграда, състоящ се от стая, баня с тоалетна с предверие, тоалетна и коридор, ВЕДНО с 3,123%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Христо Г. Данов “, №3, ет.0

 

Описание по стар идентификатор:

 

НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА с идентификатор: 02676.501.3145.1.15, с площ от 35,90кв.м., състояща се от салон, фоайе, изолационно антре, тоалетна, сауна и съблекалня, при съседи: ап.№1, гостна и стълбище, ВЕДНО с 3,123% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находяща се в сутерена на жилищна сграда, изградена върху УПИ ХVІ, пл.№3145, квартал 217, по плана на гр. Банско, при съседи на имота: улица, УПИ ХVІІ-3144, УПИ ХV-3083 и УПИ ХVІІІ   

 

Подробно описание на имот  с идентификатор: 02676.501.3145.1.15

 

По време на описа обектът се състои от стая, баня с тоалетна с предверие, тоалетна и коридор, на Н= 2.30м. всички помещения са с под – циментова замазка, в банята теракота, стени – вароа мазилка, в банята – шпакловка от теракол и водоустойчиви тапети, таван – варова мазилка. входна врата и врата на тоалетната – МДФ, на банята с тоалетна и предверие – два броя талашитени. Ел. инсталация – монтирани ключове и контакти. ВиК до тапа. Обектът се намира в сутерена на сградата.

 

Обектите предмет на описа се намира в четириетажна масива жилищна сграда със стоманобетонни, греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, бучарда облицована с камък, а останалата част – минерална мазилка, частично дървена обшивка. Входна врата на сградата – алуминиева. Стълбищна клетка и обслужващ коридор към обектите е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Парапет – дървен. Сградата се намира на около триста метра от градския стадион и парка на града, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Районът е застроен предимно с жилищни сграда, средно застрояване до Н= на 15.00м.

 

За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №80 от 09.11.2005г. на гл.Арх. на Общ. Банско.

 

Начална цена 14 547лв./четиринадесет хиляди петстотин четиридесет и седем лева./

 

Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №80 от 09.11.2005г. на гл.Арх. на Общ. Банско.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:Съгласно Удостоверения за тежести изх.№34 и изх.№35 от 21.01.2013г. - Договорна ипотека вписана с вх.№ 985/31.03.2010г., акт №46, том І и Договорна ипотека вписана с вх.№5346/18.02.2009, акт№74, том ІІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: „Обединена българска банка “ АД; Възбрани, наложени от ЧСИ Ал Цанковски;

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 27.02.2019г. до 17.00часа на 27.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банка”АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.03.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача“ БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ “ ООД с ЕИК: 131273457, чрез служителя БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ БАРУТЧИЕВ, тел. за връзка: 0884/388359, на адрес: гр. Банско, ул. “ Явор “, №37, ет.0.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ