ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА

Дата на публикуване: 12.09.2018 г. в 08:54 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000747

Номер на изпълнително дело:
20127010400806

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Христо Г. Данов" №3

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 12.09.2018 до 12.10.2018

Дата на отваряне:
15.10.2018 г. в 13:30 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-806-12-12.09.2018-12.10.2018-IMOTI NA HR.DANOV-6.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 8
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 9
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400806 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “ БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ “ ООД с ЕИК: 131273457, предмет на Договорна ипотека вписана с вх.№ 985/31.03.2010г., акт №46, том І и Договорна ипотека вписана с вх.№5346/18.02.2009, акт№74, том ІІ, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: „Обединена българска банка “ АД.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3145.1.14 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 86,20кв.м., находящ се в четириетажна масива жилищна сграда, състоящ се от четири стаи, фоайе и коридор, ВЕДНО с 7,499%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Христо Г. Данов “ №3, ет.0

Начална цена 32 779лв. /тридесет и две хиляди седемстотин седемдесет и девет лева./

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3145.1.15 с площ от 35,90кв.м., находящ се в четириетажна масива жилищна сграда, състоящ се от стая, баня с тоалетна с предверие, тоалетна и коридор, ВЕДНО с 3,123%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Христо Г. Данов “, №3, ет.0

Начална цена 13 672лв. /тринадесет хиляди шестстотин седемдесет и два лева./

 

Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №80 от 09.11.2005г. на гл.Арх. на Общ. Банско.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: Съгласно Удостоверения за тежести изх.№34 и изх.№35 от 21.01.2013г.

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 12.09.2018г. до 17.00часа на 12.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банкаАД, IBAN:BG30BUIB98881030182200,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.10.2018г. от 13.30часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача“ БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ “ ООД с ЕИК: 131273457, чрез служителя БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ БАРУТЧИЕВ, тел. за връзка: 0884/388359, на адрес:гр. Банско, ул. “ Явор “, №37, ет.0.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ