ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 02.02.2018 г. в 08:41 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 1
Начална цена:
64466.00 лв.

Номер на публична продан:
0000749

Номер на изпълнително дело:
20107010400443

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Долен

Адрес:
общ. Сатовча

Площ:
150.00 кв.м.

Срок:
от 02.02.2018 до 02.03.2018

Дата на отваряне:
06.03.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-443-10-28.02.2017-28.03.2017-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400443 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КЛИСУРСКИ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ по сега действащия план на с.Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, имот с пл.№131 /сто тридесет и първи/, квартал 5 /пети/ с площ за имота от 150кв.м. /сто и петдесет квадратни метра/, при съседи: изток – УПИ 147 на наследници на КОСТАДИН ПЕРДЕЛОВ, запад – УПИ 132 на ЛАЗАР ШИШКОВ, север – УПИ 130 на ДИМИТЪР ШИШКОВ, юг – улица, ВЕДНО със застроената в същия имот ДВУЕТАЖНАЖИЛИЩНА СГРАДА/къща/ със ЗП 60,75кв.м. и РЗП 160,88кв.м.

Забележка: Сградата представлява къща за гости на два етажа с ЗП на първия етаж 60,75кв.м. и на втория етаж 100,13кв.м. Сградата е масивна, без стоманобетонни елементи, с външни каменни стени и тухлени вътрешни преградни стени. Покривът е дървен, четирискатен, покрит с каменни плочи /тикли/. На първия етаж има едно помещение /механа/ с изградена камина, с под-каменни плочи, стени-каменен зид, таван-гредоред, дограмата е дървена - еднокатна, входната врата – дървена. Вторият етаж е с височина 2,20м. и се състои от четири стаи/спални/, две бани с тоалетни, чардак и тераса към чардака от изток. Две от спалните са преходни с вход от другите спални. Едната баня с тоалетна е вътрешна за преходната северозападна спалня, а другата е с достъп от чардака. Под чардака на кота +0,00м. теренът е настлан с каменни плочи. Външните и вътрешни врати на етажа са дървени, дограмата на спалните е двукатна дървена, на баните-еднокатна дървена. Достъпът до вторият етаж се осъществява по външни дървени стълби към чардака. Има изградена Ел. инсталация с демонтирани осветителни тела. ВиК до тапа - с демонтирано оборудване и неналично в баните с тоалетни.

 

Начална цена 64 466лв. /шестдесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и шест лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Подновяване на Договорна ипотека в полза наБанка ДСКЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3711 от 13.11.2015г., акт 4, том ІІ; 2. Договорна ипотека в полза на “Банка ДСК” ЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3018 от 02.12.2005г., акт 5, том ІІ; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№557 от 29.03.2010г., акт 18, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 02.02.2018г. до 17.00часа на 02.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 06.03.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛЮБОМИР ТОДОРОВ САМАРДЖИЕВ с тел. за призоваване: 0877/641616, на адрес: с.Долен, общ. Сатовча.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ