ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 17.02.2019 г. в 15:55 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 1
Начална цена:
43022.00 лв.

Номер на публична продан:
0000749

Номер на изпълнително дело:
20107010400443

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Долен

Адрес:
общ. Сатовча

Площ:
150.00 кв.м.

Срок:
от 21.01.2019 до 21.02.2019

Дата на отваряне:
22.02.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-443-10-21.01.2019-21.02.2019-7.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400443 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КЛИСУРСКИ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ по сега действащия план на с.Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, имот с пл.№131 /сто тридесет и първи/, квартал 5 /пети/ с площ за имота от 150кв.м. /сто и петдесет квадратни метра/, при съседи: изток – УПИ 147 на наследници на КОСТАДИН ПЕРДЕЛОВ, запад – УПИ 132 на ЛАЗАР ШИШКОВ, север – УПИ 130 на ДИМИТЪР ШИШКОВ, юг – улица, ВЕДНО със застроената в същия имот ДВУЕТАЖНАЖИЛИЩНА СГРАДА/къща/ със ЗП 60,75кв.м. и РЗП 160,88кв.м.

Забележка: Сградата представлява къща за гости на два етажа с ЗП на първия етаж 60,75кв.м. и на втория етаж 100,13кв.м. Сградата е масивна, без стоманобетонни елементи, с външни каменни стени и тухлени вътрешни преградни стени. Покривът е дървен, четирискатен, покрит с каменни плочи /тикли/. На първия етаж има едно помещение /механа/ с изградена камина, с под-каменни плочи, стени-каменен зид, таван-гредоред, дограмата е дървена - еднокатна, входната врата – дървена. Вторият етаж е с височина 2,20м. и се състои от четири стаи/спални/, две бани с тоалетни, чардак и тераса към чардака от изток. Две от спалните са преходни с вход от другите спални. Едната баня с тоалетна е вътрешна за преходната северозападна спалня, а другата е с достъп от чардака. Под чардака на кота +0,00м. теренът е настлан с каменни плочи. Външните и вътрешни врати на етажа са дървени, дограмата на спалните е двукатна дървена, на баните-еднокатна дървена. Достъпът до вторият етаж се осъществява по външни дървени стълби към чардака. Има изградена Ел. инсталация с демонтирани осветителни тела. ВиК до тапа - с демонтирано оборудване и неналично в баните с тоалетни.

 

Начална цена 43 022лв. /четиридесет и три хиляди и двадесет и два лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Подновяване на Договорна ипотека в полза наБанка ДСКЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3711 от 13.11.2015г., акт 4, том ІІ; 2. Договорна ипотека в полза на “Банка ДСК” ЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3018 от 02.12.2005г., акт 5, том ІІ; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№557 от 29.03.2010г., акт 18, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 21.01.2019г. до 17.00часа на 21.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.02.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛЮБОМИР ТОДОРОВ САМАРДЖИЕВ с тел. за призоваване: 0877/641616, на адрес: с.Долен, общ. Сатовча.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ