ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА

Дата на публикуване: 17.02.2019 г. в 16:34 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 1
Начална цена:
55793.00 лв.

Номер на публична продан:
0000750

Номер на изпълнително дело:
20167010400372

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Първи май" №3, ет.2

Площ:
110.59 кв.м.

Срок:
от 01.02.2019 до 01.03.2019

Дата на отваряне:
05.03.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-372-16-01.02.2019-01.03.2019-8.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400372 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА и ВАСИЛ ХРИСТОВ ПОПОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.722,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 323,00кв.м. ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Номер по предходен план: 722, квартал: 191, парцел: ІІІ Съседи: 17395.501.723; 17395.501.9142; 17395.501.721; 17395.501.9137;

Адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3;

Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел ІІІ, имот с пл.№722, квартал 191, с площ за имота от 326,00кв.м., по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Общината, при съседи на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – УПИ ХІХ, юг – улица,

ВЕДНО с изградения в имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 17395.501.722.3.1,Предназначение: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 110,59кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.722, в сграда: 17395.501.722.3, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 17395.501.722.3.5; 17395.501.722.3.4; 17395.501.722.3.3; 17395.501.722.3.2, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3, ет.2, ап./1-ви жил. етаж/;

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, със застроена площ от 110,59кв.м., състоящ се от кухня с хол, две стаи, антре, сервизни помещения и тераса от МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,, включваща три броя гаражи, преустроени в магазин за автобои и автоработилница и надстройка към тях, съгласно Разрешение за строеж №82/20.05.2005г. на гл. Архитект на общ. Гоце Делчев, построена в УПИ - парцел ІІІ, имот с пл.№722, квартал 191, с площ за имота от 326,00кв.м., по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Общината, при съседи на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ, север – УПИ ХІХ, юг – улица.

Етажа е изграден съгласно Разрешение за строеж №82 от 20.05.2005г. на гл. Архитект на общ. Гоце Делчев.

 

Начална цена 55 793лв./петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и три лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2790 от 11.09.2008г., акт 123, том ІІ; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№4069 от 14.12.2007г., акт 32, том ІІІ; 3. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№6176 от 20.11.2017г., акт 123, том ІІ; 4. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1763 от 19.04.2018г., акт 124, том І; 5. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3345 от 27.07.2018г., акт 62, том ІI; 6. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3388 от 12.09.2016г., акт 175, том І; 7. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№469 от 18.03.2010г., акт 16, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 01.02.2019г. до 17.00часа на 01.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,IBAN: BG96BUIN95615100549393, BIC BUINBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 05.03.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПАНДЕВ c тел. за призоваване: 0895/157728, 0877/810905 на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Първи май" №3, ет.2, ап./1-ви жил. етаж/.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ