ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 04.04.2018 г. в 08:52 ч.

Няма изображение
Начална цена:
60771.00 лв.

Номер на публична продан:
0000752

Номер на изпълнително дело:
20167010400396

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Даме Груев" №3

Площ:
455.00 кв.м.

Срок:
от 04.04.2018 до 04.05.2018

Дата на отваряне:
08.05.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-396-16-04.04.2018-04.05.2018-6.pdf

Описание:

 

                                                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400396 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците по делото: ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ и МАЯ ИЛИЕВА ВЕЛЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/3(една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.602.2838, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, с площ: 455,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район:. 602, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 2838, квартал: 157, парцел: ХV Съседи: 56126.602.2837; 56126.602.1166; 56126.602.1167; 56126.602.2839; 56126.602.1539;

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3-А.

Описание по стар идентификатор: ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ ХV с пл.№2838, квартал 157, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 440,00кв.м., при съседи на имота: улица и УПИ ХІV, УПИ VІ, УПИ VІ и УПИ VІІ,

ВЕДНО с изграденият в имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 561266.602.2838.1.2,Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: няма данни за площ, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2838, в сграда: 56126.602.2838.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: 1/3идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 561266.602.2838.1.1, Над обекта: 561266.602.2838.1.3;

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3, ет.2.

Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ /по ипотека от 120,00кв.м./, състоящ се от: две спални, кухня, дневна, столова, баня, тоалетна, коридор, входно антре и две тераси, ВЕДНО с 1/3ид.ч. от общите части на сградата, представляваща ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от: гаражи, три жилищни етажа и таван, построена съгласно Разрешение за строеж №407/26.10.1984г., изградена в УПИ ХV с пл.№2838, квартал 157, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 440,00кв.м., при съседи на имота: улица и УПИ ХІV, УПИ VІ, УПИ VІ и УПИ VІІ;

 

Начална цена 60 771лв./шестдесет хиляди седемстотин седемдесет и един лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1503 от 01.07.2008г., акт 19, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1889 от 28.09.2016г., акт 168, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№29 от 09.01.2013г., акт 7, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 04.04.2018г. до 17.00часа на 04.05.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG96BUIN95615100549393, BIC BUINBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.05.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ и МАЯ ИЛИЕВА ВЕЛЕВА с тел. за призоваване: 0878/944788 и тел. за връзка с пълномощника адв. Коларова 0898/971327, на адрес: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3, ет.2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ