ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 15.01.2018 г. в 18:12 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
67523.00 лв.

Номер на публична продан:
0000752

Номер на изпълнително дело:
20167010400396

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Даме Груев" №3

Площ:
455.00 кв.м.

Срок:
от 16.01.2018 до 16.02.2018

Дата на отваряне:
19.02.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-396-16-16.01.2018-16.02.2018-5.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400396 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците по делото: ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ и МАЯ ИЛИЕВА ВЕЛЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/3(една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.602.2838, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, с площ: 455,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район:. 602, по кадастралната карта на гр. Петрич. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 2838, квартал: 157, парцел: ХV Съседи: 56126.602.2837; 56126.602.1166; 56126.602.1167; 56126.602.2839; 56126.602.1539;

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3-А.

Описание по стар идентификатор: ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ ХV с пл.№2838, квартал 157, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 440,00кв.м., при съседи на имота: улица и УПИ ХІV, УПИ VІ, УПИ VІ и УПИ VІІ,

ВЕДНО с изграденият в имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 561266.602.2838.1.2,Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: няма данни за площ, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2838, в сграда: 56126.602.2838.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: 1/3идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 561266.602.2838.1.1, Над обекта: 561266.602.2838.1.3;

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3, ет.2.

Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ /по ипотека от 120,00кв.м./, състоящ се от: две спални, кухня, дневна, столова, баня, тоалетна, коридор, входно антре и две тераси, ВЕДНО с 1/3ид.ч. от общите части на сградата, представляваща ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от: гаражи, три жилищни етажа и таван, построена съгласно Разрешение за строеж №407/26.10.1984г., изградена в УПИ ХV с пл.№2838, квартал 157, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 440,00кв.м., при съседи на имота: улица и УПИ ХІV, УПИ VІ, УПИ VІ и УПИ VІІ;

 

Начална цена 67 523лв./шестдесет и седем хиляди петстотин двадесет и три лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1503 от 01.07.2008г., акт 19, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1889 от 28.09.2016г., акт 168, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№29 от 09.01.2013г., акт 7, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 16.01.2018г. до 17.00часа на 16.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG96BUIN95615100549393, BIC BUINBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 19.02.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ и МАЯ ИЛИЕВА ВЕЛЕВА с тел. за призоваване: 0878/944788 и тел. за връзка с пълномощника адв. Коларова 0898/971327, на адрес: гр. Петрич, ул. „Даме Груев“ №3, ет.2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ