ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА

Дата на публикуване: 15.01.2018 г. в 18:19 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000753

Номер на изпълнително дело:
20157010400798

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Цар Борис III" №22, ет.3

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 16.01.2018 до 16.02.2018

Дата на отваряне:
19.02.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-798-15-16.01.2018-16.02.2018-8.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 8
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 9
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТА - 10

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400798 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ и ЛЮБКА ИВАНОВА ИЛИЕВА /ВЕРГОВА от 10.10.2011г./.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1.Самостоятелен обект в сграда сидентификатор: 56126.602.2336.1.23, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 101,50кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.24; 56126.602.2336.1.22, Под обекта: 56126.602.2336.1.15, Над обекта: 56126.602.2336.1.31

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.23

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №23, с площ от 101,28кв.м., ВЕДНО с 9,98кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: двор, ап.№24, коридор и ап.№22

 

Начална цена 50 848лв. /петдесет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева./

 

2.Самостоятелен обект в сграда сидентификатор: 56126.602.2336.1.24, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 92,55кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ:56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2336, в сграда: 56126.602.2336.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2336.1.23, Под обекта: 56126.602.2336.1.16, Над обекта: 56126.602.2336.1.32

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22, ет.3, ап.24

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №24, с площ от 92,26кв.м., ВЕДНО с 9,09кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се на трети етаж на кота +9.08м. от ШЕСТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с терасовиден етаж под 45градуса и тавански жилищен етаж, първо ниво на кота-3,20м – търговски център, магазини, второ нива на кота - +0,00м. - магазини и търговски център, фризьорски салон и солариум плюс четири жилищни етажа, терасовиден и тавански жилищни етажи, изградена на етап „груб строеж“ в УПИ ІІІ, квартал 98, по подробния устройствен план на гр. Петрич с площ за имота от 1 286кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ І, югозапад - УПИ ІІ и от северозапад – река Луда Мара и при съседи на апартамента по проект: от две страни – двор, стълбище, коридор и ап.№23

 

Начална цена 46 362лв. /четиридесет и шест хиляди триста шестдесет и два лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№533 от 08.03.2007г., акт 72, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2176 от 04.11.2015г., акт 146, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2177 от 04.11.2015г., акт 147, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 16.01.2018г. до 17.00часа на 16.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,IBAN: BG96BUIN95615100549393, BIC BUINBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 19.02.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея.

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КИРИЛКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА - майка на длъжника ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ c тел. за връзка: 0876/160746, на адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №22.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ