ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 22.01.2018 г. в 18:03 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
36734.00 лв.

Номер на публична продан:
0000754

Номер на изпълнително дело:
20147010400502

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Соколова скала" №15, ет.4

Площ:
80.00 кв.м.

Срок:
от 23.01.2018 до 23.02.2018

Дата на отваряне:
26.02.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-502-14-23.01.2018-23.02.2018-9.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400502 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ надлъжника: ДЕЯН АНДОНОВ РУСАКОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТсидентификатор: 65334.300.1117.1.8 по кадастралната карта на гр. Сандански, с площ от 80,00кв.м., находящ се на четвърти /тавански/ етаж от триетажна жилищна сграда с таван, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Соколова скала“, №15, ет.4.

 

Начална цена 36 734лв. /тридесет и шест хиляди седемстотин тридесет и четири лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2380 от 20.10.2005г., акт 37, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№797 от 22.04.2014г., акт 63, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1321 от 06.06.2013г., акт 115, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 23.01.2018г. до 17.00часа на 23.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.02.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АНДОН СТОИЛОВ РУСАКОВ с тел. за връзка: 0878/436032, на адрес:гр. Сандански, ул. „Соколова скала“, №15, ет.4.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ