ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 19.06.2018 г. в 17:00 ч.

Няма изображение
Начална цена:
5529.00 лв.

Номер на публична продан:
0000755

Номер на изпълнително дело:
20127010400377

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Бунцево

Адрес:
общ. Разлог

Площ:
195.00 кв.м.

Срок:
от 20.06.2018 до 20.07.2018

Дата на отваряне:
23.07.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОBYAVLENIE PP-377-12-20.06.2018-20.07.2018-18.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400377 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: МЕХМЕД АЛИ ДЖАМБАЗКИ и съпругата му АЙШЕ ИБРАХИМ ДЖАМБАЗКА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1 по плана на село Бунцево, общ. Якоруда, с площ от 195,00кв.м., при съседи на имота: улица, МЕХМЕД САЛИХ БУНЦЕВ, ХАВА ДЖЕМБАЗКА, АЛИ МЕХМЕД БУНЦЕВ, ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, със застроена площ от 94,50кв.м.

Адрес на имота: с. Бунцево, общ. Якоруда

 

Начална цена 5 529лв. /пет хиляди петстотин двадесет и девет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5583 от 30.06.2013г., акт 140, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4445 от 29.10.2012г., акт 111, том VIІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 20.06.2018г. до 17.00часа на 20.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 23.07.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АЛИ МЕХМЕД БУНЦЕВ, на адрес:с. Бунцево, общ. Якоруда.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ