ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, ПРИСТРОЙКА, ГАРАЖ И СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Дата на публикуване: 15.10.2018 г. в 08:46 ч.

Няма изображение
Начална цена:
33149.00 лв.

Номер на публична продан:
0000758

Номер на изпълнително дело:
20167010400102

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Гърмен

Площ:
680.00 кв.м.

Срок:
от 15.10.2018 до 15.11.2018

Дата на отваряне:
16.11.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-102-16-15.10.2018-15.11.2018-9.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400102 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел V, пл.№423, квартал 70, по плана на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №02/1993г. на кмета на общината, с площ за имот от 680,00кв.м., при съседи на имота: УПИ ІV – собственост на СТОЯН МУТОВ, УПИ VІ – собственост на АЛЕКСАНДЪР ТЪРТОВ, УПИ ХІІ – собственост на КИРИЛ ГРОЗДАНОВ, УПИ VІІ – собственост на ЛЮБЕН БУСАРОВ и улица, 

Поземления имот е с правилна форма, без денивелация на около един метър под нивото на улицата. Незастроената част по имотни граници от северозапад и югоизток е изградена ограда от бетонни ивични основи и телена мрежа на циментови колци. По имотна граници от югозапад е изградена плътна ограда от бетонни ивични основи и бетонни тухли. По имотни граници от към улицата незастроената част е монтирана метална ажурна ограда и метална гаражна врата. В имота са изградени ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ПРИСТРОЙКА, ГАРАЖ изграден по имотна граница от югоизток и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА изградена в северозападната част на имота. В имота има Ел и ВиК мрежи. Незастроената част на имота е обработваема. Имота се намира в югозападната част на село Гърмен на около триста метра от Общинска администрация.

 

ВЕДНО с изградената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72,00кв.м., като:

- Първо ниво се състои от: две стаи, баня, тоалетна, мокро помещение, склад, и входно антре.

- Второ ниво се състои от: три стаи и входно антре. В сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации.

 

ДВУЕТАЖНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА е с масивна конструкция с тухлени външни и вътрешни граждащи стени на второ ниво и на първо ниво външните ограждащи стени са от каменна зидария с дебелина 0.50см., бетонни пояси, дървен гредоред на първо ниво и бетонна плоча на второ нива. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Достъпът до второ ниво се осъществява по вътрешна стоманобетонна, двураменна стълбищна клетка с под – бетонна плоча, стени и таван – варова мазилка и латекс. Достъпът до второ ниво се осъществява също и по външна стоманобетонна, еднораменна стълба изградена от югоизточната част на сградата. Дограма на сградата – ПВЦ.

   2. ПРОСТРОЙКАна две нива изградена на сключено застрояване от югозападната страна към ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел V, пл.№423, квартал 70, по плана на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №02/1993г. на кмета на общината, с площ на имота от 680,00кв.м., като:

- първо ниво на пристройката се състои от: две стаи, без изграден достъп до тях от сградата или от нивото на терена. Същите са изградени на етап груб строеж. При замерване на място застроената площ на първо ниво е 47,00кв.м.

- второ ниво се състои от: две стаи, санитарен възел и две тераси към двете стаи. Достъпът до второ ниво на пристройката се осъществява от площадката на външната стоманобетонна стълба изградена към жилищната сграда. Всички помещения са изградени на степен груб строеж. При замерване на място застроената площ на второ ниво е 62,60кв.м.

Забележка: По данни на длъжника пристройката е изградена през 2010г. За изграждането на същата не са издадени строителни книжа и документация.

 

3. ГАРАЖ със застроена площ /при замерване на място/ от 35,50кв.м., изграден в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел V, пл.№423, квартал 70, по плана на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №02/1993г. на кмета на общината, с площ на имота от 680,00кв.м. 

     ГАРАЖА е със застроена площ от 35.50кв.м. и представлява едноетажна масивна сграда със стоманобетонни греди, колони и плоча и тухлени външни оградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация, обособен като тераса с монтиран метален ажурен парапет. Външните стени са изпълнени с варова мазилка. гаража е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. От нивото на терена са изградени два входа с монтирани дървени врати, като на една от вратите липсва таблата и не е налична. Дограма – еднокатна дървена. Не е монтирана и не е налична входна врата. Има изградена Ел. инсталация.

 

 

4. СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ /при замерване на място/ от 24,00кв.м., изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел V, пл.№423, квартал 70, по плана на село Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №02/1993г. на кмета на общината, с площ на имота от 680,00кв.м.

 

СЕЛСКОСТОПАНСКАТА СГРАДА е едноетажна масивна конструкция, с бетонни ивични основи и тухлени външни оградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са на тухлена зидария. Сградата се състои от едно помещение с под – подложен бетон, стени – варова мазилка, таван – дървена покривна конструкция. В сградата няма изградени Ел. и ВиК инсталации. По данни на длъжника постройката е изградена през 2011г. По време на описа не бяха представени строителни книжа за изграждането на сградата.

 

Забележка: За изграждането на селскостопанската сграда не са издадени строителни книжа и документация.

 

Обща начална цена на имотите 33 149лв./тридесет и три хиляди сто четиридесет и девет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1560 от 18.05.2007г., акт 141, том І; 2. Декл. за отказ от право на ползване, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№555 от 28.02.2007г., акт 77, том І; 3.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№734 от 12.03.2016г., акт 75, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 15.10.2018г. до 17.00часа на 15.11.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.11.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ c тел. за връзка:0882/215081, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ