ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ

Дата на публикуване: 02.02.2018 г. в 08:51 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000759

Номер на изпълнително дело:
20127010400200

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Стражин" №3

Площ:
349.00 кв.м.

Срок:
от 02.02.2018 до 02.03.2018

Дата на отваряне:
06.03.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVELNIE PP-200-12-02.02.2018-02.03.2018-8.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400200 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

І). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.1464, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, с площ: 349,00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев,

ВЕДНО с изградената в имота СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.1, представляваща: Жилищна сграда – еднофамилна, с площ от 101,00кв.м., Брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1464, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев.

Административен адрес на имотите: гр. Гоце Делчев, ул. “ Стражин “, №3.

 

-Сградата е двуетажна, състояща се от мазе, две жилищни етажа и таван, масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени.

Първия етаж се състои от: Дневна с трапезария и кухненски бокс, две преходни спални, детска стая, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от детската стая.

Втория етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, едната преходна от дневната, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, едната с достъп от дневната и другата с достъп от преходната спалня.

Таванския етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, баня с тоалетна, входно антре и три тераси с достъп от дневната и две от спалните.Всички помещения са с частично скосявания.

В сутерена на сградата са изградени пет броя мазета от които две по две са преходни. Има изградена Ел. и ВиК инсталация.

 

Начална цена 112 932лв. /сто и дванадесет хиляди деветстотин тридесет и два лева./

 

II). СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.2 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин шестдесет и четири, точка, две/ Предназначение: Селскостопанска сграда с площ от 15,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1464, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев, ВЕДНО със съответното право на строеж върху мястото.

Адрес на сградата: гр. Гоце Делчев, ул. „Стражин“ №3

Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ГАРАЖ с идентификатор: 17395.501.1464.2 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин шестдесет и четири, точка, две/, находящ се в контура на сграда с идентификатор:17395.501.1464.1, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.1464, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин шестдесет и четири/– парцел Х, имот с планоснимачен №1464 от квартал 3 по плана на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, утвърден със Заповед №32 от 1992г. на кмета на общината с площ за парцела от 334кв.м. при съседи: от изток – УПИ – парцел ХІ, от запад – УПИ – парцел ІХ, от север – улица и от юг – УПИ – парцел ХVІ и ХVІІ

 

Забележка:ГАРАЖЪТ се установи, че е заснет по кадастралната карта с отделен идентификатор №17395.501.1464.2, за който е записано с предназначение – СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА и застроена площ от 15.00кв.м. Същия е изграден в контура на СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.1 и е с под – циментова замазка с изграден канал, стени и тавана – варова мазилка. Има изградена Ел. инсталация. Входна гражна врата – дървена.

 

Начална цена 5 853лв. /пет хиляди осемстотин петдесет и три лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1409 от 04.05.2012г., акт 67, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1406 от 04.05.2012г., акт 66, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 02.02.2018г. до 17.00часа на 02.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “СИБАНК”ЕАД, IBAN:BG30BUIB98881030182200,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 06.03.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея.

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА – дъщеря на длъжника, с тел. за връзка: 0899/117180, на адрес:гр. Гоце Делчев, ул. „Стражин“ №3.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ