ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ

Дата на публикуване: 15.10.2018 г. в 08:55 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000759

Номер на изпълнително дело:
20127010400200

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Стражин" №3

Площ:
349.00 кв.м.

Срок:
от 15.10.2018 до 15.11.2018

Дата на отваряне:
16.11.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-200-12-15.10.2018-15.11.2018-10.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА КЪЩА И ГАРАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400200 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

І). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 17395.501.1464, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, с площ: 349,00кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев, 

Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация посока юг-югоизток. В незастроената си част по имотни граници е изградена ограда от плътна тухлена зидария на Н=2.00м.. незастроената част от имота е обработваема. В имота има Ел. и ВиК мрежи. В имота са изградени двуетажна масивна жилищна сграда и три едноетажни масивни сгради, гараж и две селскостопански сгради. Поземления имот е в близост до базата на ХИДРОСТРОЙ.

 

ВЕДНО с изградената в имота СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.1, представляваща: Жилищна сграда – еднофамилна, с площ от 101,00кв.м., Брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1464, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев.

Административен адрес на имотите: гр. Гоце Делчев, ул. “ Стражин “, №3.

-Сградата е двуетажна, състояща се от мазе, две жилищни етажа и таван, масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени.

Първия етаж се състои от: Дневна с трапезария и кухненски бокс, две преходни спални, детска стая, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от детската стая.

Втория етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, едната преходна от дневната, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, едната с достъп от дневната и другата с достъп от преходната спалня.

Таванския етаж се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, баня с тоалетна, входно антре и три тераси с достъп от дневната и две от спалните.Всички помещения са с частично скосявания.

В сутерена на сградата са изградени пет броя мазета от които две по две са преходни. Има изградена Ел. и ВиК инсталация.

Сградата е двуетажна, състояща се от мазе, две жилищни етажа и таван, масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс, парапет – ажурен иноксов. Входна врата – ПВЦ. Дограма – ПВЦ. Вътрешни и входни врати – МДФ. По данни на длъжника основната сграда е изградена през 1965г., пристройката през 1987г., а извършения основен ремонт през 2009г. сграда има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Отопление то на сградата е централно с монтирани алуминиеви радиатори и котел на нафта.

 

 

Начална цена 101 861лв. /сто и една хиляди осемстотин шестдесет и един лева./

 

II). СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.2 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин шестдесет и четири, точка, две/ Предназначение: Селскостопанска сграда с площ от 15,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1464, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев, ВЕДНО със съответното право на строеж върху мястото.

Адрес на сградата: гр. Гоце Делчев, ул. „Стражин“ №3

Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ГАРАЖ с идентификатор: 17395.501.1464.2 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин шестдесет и четири, точка, две/, находящ се в контура на сграда с идентификатор:17395.501.1464.1, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17395.501.1464, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда четиристотин шестдесет и четири/– парцел Х, имот с планоснимачен №1464 от квартал 3 по плана на град Гоце Делчев, община съща, област Благоевград, утвърден със Заповед №32 от 1992г. на кмета на общината с площ за парцела от 334кв.м. при съседи: от изток – УПИ – парцел ХІ, от запад – УПИ – парцел ІХ, от север – улица и от юг – УПИ – парцел ХVІ и ХVІІ

 

Забележка:ГАРАЖЪТ се установи, че е заснет по кадастралната карта с отделен идентификатор №17395.501.1464.2, за който е записано с предназначение – СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА и застроена площ от 15.00кв.м. Същия е изграден в контура на СГРАДА с идентификатор: 17395.501.1464.1 и е с под – циментова замазка с изграден канал, стени и тавана – варова мазилка. Има изградена Ел. инсталация. Входна гражна врата – дървена.

 

Начална цена 5 260лв. /пет хиляди двеста и шестдесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1409 от 04.05.2012г., акт 67, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1406 от 04.05.2012г., акт 66, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 15.10.2018г. до 17.00часа на 15.11.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКААД, IBAN:BG30BUIB98881030182200,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.11.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА – дъщеря на длъжника, с тел. за връзка: 0899/117180, на адрес:гр. Гоце Делчев, ул. „Стражин“ №3.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ