ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Дата на публикуване: 25.06.2019 г. в 08:24 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000760

Номер на изпълнително дело:
20157010401087

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Джампалица", и с. Рилци, общ. Благоевград

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 25.06.2019 до 25.07.2019

Дата на отваряне:
26.07.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1087-15-25.06.2019-25.07.2019-2 IMOTA-10.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА И НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401087 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ПЕТЪР НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1).1/3 (една трета) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Рилци, общ. Благоевград, представляващ НИВА с площ от 1500кв.м. , пета категория, в местността “ ГОРЕН РИД “, съставляващ имот №037005, по плана за земеразделяне, при съседи: имот №037004 – нива на наследници на СТОИЛКО АТАНАСОВ ИВАНОВ, имот №000221 – полски път на кметство на с. Рилци, имот №037006 – нива на Община ползвател и имот №00227 – полски път на кметство с. Рилци;

 

Подробно описание на имота:  Намира се на около 500м. западно от стария път, свързващ Благоевград и село Рилци. Достъпът до имота се осъществява по черен път. Същият е с правилна форма. Не е ограничен и няма изградени огради по реалните граници. Има лека денивелация в посока юг-север. В близост до имота няма изградени Ел. и ВиК инсталации. Същият е обработваем и е включен в масива на общ земеделски блок. От север и юг имотът граници с черен път.

 

Начална цена 1 381лв./хиляда триста осемдесет и един лева./

 

2). 1/6 (една шеста) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.77.11, с площ от 4 006кв.м., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, ЕКАТТЕ 04279, в кадастрален район: 77, по кадастралната карта на гр.Благоевград.

При Съседи: 04279.77.12; 04279.112.37; 04279.77.14; 04279.77.10; 04279.124.19

Адрес на поземления имот: гр. Благоевград, местността “ДЖАМПАЛИЦА“.

 

Подробно описание на имота:  Намира се в непосредствена близост от североизток на ЖП  линията София-Кулата и международен път Е79, и на около 120м. от складова база на ВИК- в югоизточна посока. Достъпът до имота се осъществява по черен път. Същият е с правилна форма. Не е ограничен и няма изградени огради по реалните граници. Има лека денивелация в посока североизток- югозапад. В близост до имота има изградена Ел. инсталация, няма изградена ВиК мрежа. Същият е обработваем и е включен в масива на общ земеделски блок. От югозапад имотът граничи с черен път.

 

 

Начална цена 4 595лв./четири хиляди петстотин деветдесет и пет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2293 от 16.07.2010г., акт 187, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5277 от 04.11.2015г., акт 34, том ІI; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3386 от 27.10.2011г., акт 77, том IІ; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2501 от 29.07.2010г., акт 6, том IІ; 5. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2304 от 19.07.2010г., акт 190, том І; 6.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5277 от 04.11.2015г., акт 34, том ІI; 7. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2502 от 29.07.2010г., акт 34, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Благоевград

от 9.00часа на 25.06.2019г. до 17.00часа на 25.07.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.07.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. Благоевград.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ