ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 03.09.2018 г. в 08:45 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
91474.00 лв.

Номер на публична продан:
0000763

Номер на изпълнително дело:
20127010400086

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Андрей Ляпчев" №7

Площ:
399.00 кв.м.

Срок:
от 03.09.2018 до 03.10.2018

Дата на отваряне:
04.10.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-86-12-03.09.2018-03.10.2018-6.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400086 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЛЮБОМИРА РУМЕНОВА ГРЪЧКА /от 01.11.2014г. ПИНЕЛОВА/.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/2(една втора) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.610.251, Трайто предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, с площ от 399кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 610, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Номер по предходен план: 360, квартал: 50, парцел: 5 Съседи: 04279.610.250; 04279.610.246; 04279.610.252; 04279.610.243. Адрес на поземления имот: гр. Благоевград, ул. “ Андрей Ляпчев “, №7;

Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част отУПИ V /пет/, с планоснимачен номер 360, квартал 50, по плана на трети микрорайон на гр. Благоевград, одобрен със Заповед №890 от 10.11.1997г., с площ по документ за собственост от 371кв.м., а по скица с площ от 405кв.м., при граници и съседи: ГЕОРГИ МИХАЛКОВ, ЙОРДАН СИМОНСКИ, улица и гаражи, а по скица: улица “Ангел Кирков“, УПИ VІ – 359, гаражи с пл.№558, 559, 5560, 5561 и УПИ ІV – 362,

ВЕДНО с изградения в гореописания имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 04279.610.251.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 98,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 610, в поземлен имот: 04279.610.251, в сграда: 04279.610.251.1, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Прилежащи части: 1/2ид.ч. от зимника и тавана.Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.610.251.1.2; Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. “Андрей Ляпчев“, №7.

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, както и 1/2идеална част от ЗИМНИКА и ТАВАНА с ползване от към западната страна от жилищна сграда, находяща се в УПИ V, пл.№360 в квартал 50, по плана на трети микрорайон на гр. Благоевград, одобрен със Заповед №890 от 10.11.1997г. с площ по документ за собственост от 371кв.м., а по скица с площ от 405кв.м., при граници и съседи: ГЕОРГИ МИХАЛКОВ, ЙОРДАН СИМОНСКИ, улица и гаражи, а по скица: улица “Ангел Кирков“, УПИ VІ – 359, гаражи с пл.№558, 559, 5560, 5561 и УПИ ІV – 362.

Забележка: Етажа се състои от дневна, трапезария с кухненски бокс, две спални. Зимника е със светла височина 2,38м. и е със самостоятелен вход от западната страна на сградата. Същият се състои от три преходни стаи и баня с тоалетна. Входа към зимника е от средната стая. В зимника има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Същият е пригоден за живеене като самостоятелно жилище. Тавана представлява едно еднообемно, таванно подпокривно помещение, като достъпът се осъществя от стълбищата клетка от североизточната страна на сградата.

 

Начална цена 91 474лв./деветдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и четири лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3724 от 05.09.2008г., акт 50, том ІV; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№541 от 05.03.2012г., акт 66, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№540 от 05.03.2012г., акт 65, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Виолина Тозева, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№245 от 03.02.2012г., акт 32, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 03.09.2018г. до 17.00часа на 03.10.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 04.10.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕЛКА МЕТОДИЕВА ГРЪЧКА с тел. за призоваване: 0888/370021, на адрес: гр. Благоевград, ул. “ Андрей Ляпчев “, №7.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ