ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 19.01.2018 г. в 08:53 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
94504.00 лв.

Номер на публична продан:
0000763

Номер на изпълнително дело:
20127010400086

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Андрей Ляпчев" №7

Площ:
399.00 кв.м.

Срок:
от 19.01.2018 до 19.02.2018

Дата на отваряне:
20.02.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-86-12-19.01.2018-19.02.2018-4.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400086 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЛЮБОМИРА РУМЕНОВА ГРЪЧКА /от 01.11.2014г. ПИНЕЛОВА/.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/2(една втора) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.610.251, Трайто предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, с площ от 399кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 610, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Номер по предходен план: 360, квартал: 50, парцел: 5 Съседи: 04279.610.250; 04279.610.246; 04279.610.252; 04279.610.243. Адрес на поземления имот: гр. Благоевград, ул. “ Андрей Ляпчев “, №7;

Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част отУПИ V /пет/, с планоснимачен номер 360, квартал 50, по плана на трети микрорайон на гр. Благоевград, одобрен със Заповед №890 от 10.11.1997г., с площ по документ за собственост от 371кв.м., а по скица с площ от 405кв.м., при граници и съседи: ГЕОРГИ МИХАЛКОВ, ЙОРДАН СИМОНСКИ, улица и гаражи, а по скица: улица “Ангел Кирков“, УПИ VІ – 359, гаражи с пл.№558, 559, 5560, 5561 и УПИ ІV – 362,

ВЕДНО с изградения в гореописания имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 04279.610.251.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 98,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 610, в поземлен имот: 04279.610.251, в сграда: 04279.610.251.1, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Прилежащи части: 1/2ид.ч. от зимника и тавана.Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.610.251.1.2; Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. “Андрей Ляпчев“, №7.

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ, както и 1/2идеална част от ЗИМНИКА и ТАВАНА с ползване от към западната страна от жилищна сграда, находяща се в УПИ V, пл.№360 в квартал 50, по плана на трети микрорайон на гр. Благоевград, одобрен със Заповед №890 от 10.11.1997г. с площ по документ за собственост от 371кв.м., а по скица с площ от 405кв.м., при граници и съседи: ГЕОРГИ МИХАЛКОВ, ЙОРДАН СИМОНСКИ, улица и гаражи, а по скица: улица “Ангел Кирков“, УПИ VІ – 359, гаражи с пл.№558, 559, 5560, 5561 и УПИ ІV – 362.

Забележка: Етажа се състои от дневна, трапезария с кухненски бокс, две спални. Зимника е със светла височина 2,38м. и е със самостоятелен вход от западната страна на сградата. Същият се състои от три преходни стаи и баня с тоалетна. Входа към зимника е от средната стая. В зимника има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Същият е пригоден за живеене като самостоятелно жилище. Тавана представлява едно еднообемно, таванно подпокривно помещение, като достъпът се осъществя от стълбищата клетка от североизточната страна на сградата.

 

Начална цена 94 504лв./деветдесет и четири хиляди петстотин и четири лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3724 от 05.09.2008г., акт 50, том ІV; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№541 от 05.03.2012г., акт 66, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№540 от 05.03.2012г., акт 65, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Виолина Тозева, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№245 от 03.02.2012г., акт 32, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 19.01.2018г. до 17.00часа на 19.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.02.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕЛКА МЕТОДИЕВА ГРЪЧКА с тел. за призоваване: 0888/370021, на адрес: гр. Благоевград, ул. “ Андрей Ляпчев “, №7.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ