ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР.

Дата на публикуване: 08.01.2018 г. в 08:00 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 1
Начална цена:
2330098.00 лв.

Номер на публична продан:
0000764

Номер на изпълнително дело:
20157010400518

Вид на имота:
Производствен имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Даме Груев" №4

Площ:
1519.00 кв.м.

Срок:
от 08.01.2018 до 08.02.2018

Дата на отваряне:
09.02.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЪАЖЛЕНИЕ ПП-518-15-08.01.2018-08.02.2018-POZEMLEN IMOT I SGRADI-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 10

Описание:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.612.224, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За кожарската, кожухарската и обувната промишленост, с площ от 1 519,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Номер по предходен план: 5431,8824, квартал: 113, парцел: 12 Съседи: 04279.612.217; 04279.612.220; 04279.612.225; 04279.612.219; 04279.612.200; 04279.612.201; 04279.612.203; 04279.612.202

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4

Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград с площ от 1 475,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

 

-ВЕДНО с изградените в гореописания имот 6 броя самостоятелни обекти, разположени и представляващи СГРАДА с идентификатор: 04279.612.224.1, а имено:

1). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.1 Предназначение на самостоятелния обект: За склад, Брой нива на обекта: 1, с площ: 371,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.612.224.1.2

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.0

Описание по стар идентификатор: СУТЕРЕН със застроена площ от 370,59кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

2). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.2 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 524,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.224.1.1, Над обекта: 04279.612.224.1.3; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 524,09кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

3). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.3 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 537,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.224.1.2, Над обекта: 04279.612.224.1.4

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.2

Описание по стар идентификатор:ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 537,23кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

4). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.4 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 537,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.224.1.3, Над обекта: 04279.612.224.1.5; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.3

Описание по стар идентификатор:ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 537,23кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

5). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.5 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 367,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.224.1.4, Над обекта: 04279.612.224.1.6; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.4

Описание по стар идентификатор:ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ със застроена площ от 366,79кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

6). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.6 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 310,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.224.1.5, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.5

Описание по стар идентификатор: ПЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 309,59кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград,

 

-ВЕДНО с 6 броя самостоятелни обекти, разположени и представляващи СГРАДА с идентификатор: 04279.612.225.1, а имено:

1). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.1 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 125,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград; Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.612.225.1.2; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.0

Описание по стар идентификатор: СУТЕРЕН със застроена площ от 125,00кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

2). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.2 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 403,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.225.1.1, Над обекта: 04279.612.225.1.3

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 403,00кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

3). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.3 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 424,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.225.1.2, Над обекта: 04279.612.225.1.4; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.2

Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 424,00кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград

4). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.4 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 424,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.225.1.3, Над обекта: 04279.612.225.1.5; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.3

Описание по стар идентификатор: ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 424,00кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград

5). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.5 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 424,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.225.1.4, Над обекта: 04279.612.225.1.6; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.4

Описание по стар идентификатор: ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ със застроена площ от 424,00кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

6). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.6 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 428,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.225.1.5, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.5

Описание по стар идентификатор: ПЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 428,16кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

ВСИЧКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ СЕ ПРОДАВАТ ВЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО.

 

-ВЕДНО със Сграда с идентификатор: 04279.612.224.2,Предназначение: Складова база, склад с площ от 521,00кв.м., брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224 по кадастралната карта на гр. Благоевград. изградена в УПИ с идентификатор: 04279.612.224, представляващ УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113,по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград с площ от 1 475,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

Описание по стар идентификатор: ПОДЗЕМЕН СКЛАД, със застроена площ от 796,00кв.м., на кота – 4,25м., изграден в УПИ ХІІ, пл.№5431, квартал 13 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, целият с площ от 1475кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ с пл.№8824, югозапад – имот с пл.№2851 - квартал 13, и северозапад – имот с пл.№6417 - квартал 13, по плана на гр. Благоевград.

 

-ВЕДНО със Сграда с идентификатор: 042798.612.224.3,Предазначение: Промишлена сграда с площ от 159,00кв.м., брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, по кадастралната карта на гр.Благоевград.

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“ №4, изградени в, УПИ с идентификатор: 04279.612.224, представляващ УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113,по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград с площ от 1 475,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

Описание по стар идентификатор: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, със застроена площ от 159,00кв.м., представляваща ПРИСТРОЙКА ОТ ДВА ЕТАЖА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ, изградена в УПИ ХІІ, пл.№5431, квартал 13 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, целият с площ от 1475кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ с пл.№8824, югозапад – имот с пл.№2851 - квартал 13, и северозапад – имот с пл.№6417 - квартал 13, по плана на гр. Благоевград

Забележка: Сгради с идентификатор 04279.612.224.1; 04279.612.225.1, както и сгради с идентификатори04279.612.224.2 – представляващ подземен склад и сграда с идентификатор: 04279.612.224.3, са функционално свързани с осигурен между тях производствен достъп, изградена обща ОиВ инсталация както и изградени Ел. и ВиК инсталации. Взискателят „Сибанк“ ЕАД с Молба вх.№05824 от 21.06.2017г. е поискал да се продават като съвкупност с обща начална цена.

 

ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА2 330 098ЛВ./ДВА МИЛИОНА ТРИСТА И ТРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСЕМ ЛЕВА./

 

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ