ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР.

Дата на публикуване: 18.05.2020 г. в 16:39 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 1
Начална цена:
1647863.20 лв.

Номер на публична продан:
0000764

Номер на изпълнително дело:
20157010400518

Вид на имота:
Производствен имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Даме Груев" №4

Площ:
1519.00 кв.м.

Срок:
от 03.06.2020 до 03.07.2020

Дата на отваряне:
06.07.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-518-15-24.03.2020-24.04.2020-POZEMLEN IMOT I SGRADI-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ С ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ДР. - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400518 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото: „БОДРОСТ” АД с ЕИК: 101749992.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.612.224, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За кожарската, кожухарската и обувната промишленост, с площ от 1 519,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Номер по предходен план: 5431,8824, квартал: 113, парцел: 12 Съседи: 04279.612.217; 04279.612.220; 04279.612.225; 04279.612.219; 04279.612.200; 04279.612.201; 04279.612.203; 04279.612.202

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4

Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград с площ от 1 475,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

 

-ВЕДНО с изградените в гореописания имот 6 броя самостоятелни обекти, разположени и представляващи СГРАДА с идентификатор: 04279.612.224.1, а имено:

1). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.1 Предназначение на самостоятелния обект: За склад, Брой нива на обекта: 1, с площ: 371,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.612.224.1.2

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.0

Описание по стар идентификатор: СУТЕРЕН със застроена площ от 370,59кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

2). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.2 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 524,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.224.1.1, Над обекта: 04279.612.224.1.3; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 524,09кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

3). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.3 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 537,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.224.1.2, Над обекта: 04279.612.224.1.4

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.2

Описание по стар идентификатор:ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 537,23кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

4). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.4 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 537,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.224.1.3, Над обекта: 04279.612.224.1.5; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.3

Описание по стар идентификатор:ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 537,23кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

5). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.5 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 367,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.224.1.4, Над обекта: 04279.612.224.1.6; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.4

Описание по стар идентификатор:ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ със застроена площ от 366,79кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

6). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.224.1.6 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 310,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, в сграда: 04279.612.224.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.224.1.5, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.5

Описание по стар идентификатор: ПЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 309,59кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград със застроена площ на сградата от 590,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград,

 

-ВЕДНО с 6 броя самостоятелни обекти, разположени и представляващи СГРАДА с идентификатор: 04279.612.225.1, а имено:

1). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.1 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 125,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград; Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.612.225.1.2; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.0

Описание по стар идентификатор: СУТЕРЕН със застроена площ от 125,00кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

2). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.2 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 403,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.225.1.1, Над обекта: 04279.612.225.1.3

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.1

Описание по стар идентификатор: ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 403,00кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

3). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.3 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 424,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.225.1.2, Над обекта: 04279.612.225.1.4; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.2

Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЕТАЖ със застроена площ от 424,00кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград

4). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.4 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 424,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.225.1.3, Над обекта: 04279.612.225.1.5; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.3

Описание по стар идентификатор: ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 424,00кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград

5). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.5 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 424,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.225.1.4, Над обекта: 04279.612.225.1.6; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.4

Описание по стар идентификатор: ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ със застроена площ от 424,00кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

6). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.225.1.6 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1, с площ: 428,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.225, в сграда: 04279.612.225.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 04279.612.225.1.5, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4, ет.5

Описание по стар идентификатор: ПЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 428,16кв.м., находящ се в пететажна масивна, производствено-административна сграда със сутерен, построена в УПИ ХІІІ, пл.№8824, кв.113, по застроителния и регулационен план на ЦГЧ на гр. Благоевград, при съседи на имота: от двете страни – улици, УПИ ХІІ, пл.№5431 и УПИ с пл.№2851, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

ВСИЧКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ СЕ ПРОДАВАТ ВЕДНО СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ МЯСТОТО.

 

-ВЕДНО със Сграда с идентификатор: 04279.612.224.2,Предназначение: Складова база, склад с площ от 521,00кв.м., брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224 по кадастралната карта на гр. Благоевград. изградена в УПИ с идентификатор: 04279.612.224, представляващ УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113,по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград с площ от 1 475,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

Описание по стар идентификатор: ПОДЗЕМЕН СКЛАД, със застроена площ от 796,00кв.м., на кота – 4,25м., изграден в УПИ ХІІ, пл.№5431, квартал 13 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, целият с площ от 1475кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ с пл.№8824, югозапад – имот с пл.№2851 - квартал 13, и северозапад – имот с пл.№6417 - квартал 13, по плана на гр. Благоевград.

 

-ВЕДНО със Сграда с идентификатор: 042798.612.224.3,Предазначение: Промишлена сграда с площ от 159,00кв.м., брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.224, по кадастралната карта на гр.Благоевград.

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“ №4, изградени в, УПИ с идентификатор: 04279.612.224, представляващ УПИ ХІІ, пл.№5431, кв.113,по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград с площ от 1 475,00кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ-8824, югозапад – имот с пл.№2851 и северозапад – имот с пл.№6417 и имот с пл.№5430, по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград.

Описание по стар идентификатор: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, със застроена площ от 159,00кв.м., представляваща ПРИСТРОЙКА ОТ ДВА ЕТАЖА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ, изградена в УПИ ХІІ, пл.№5431, квартал 13 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, целият с площ от 1475кв.м., при съседи на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ ХІІІ с пл.№8824, югозапад – имот с пл.№2851 - квартал 13, и северозапад – имот с пл.№6417 - квартал 13, по плана на гр. Благоевград

Забележка: Сгради с идентификатор 04279.612.224.1; 04279.612.225.1, както и сгради с идентификатори04279.612.224.2 – представляващ подземен склад и сграда с идентификатор: 04279.612.224.3, са функционално свързани с осигурен между тях производствен достъп, изградена обща ОиВ инсталация както и изградени Ел. и ВиК инсталации. Взискателят „Сибанк“ ЕАД с Молба вх.№05824 от 21.06.2017г. е поискал да се продават като съвкупност с обща начална цена.

 

ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТИТЕ ВЪЗЛИЗА НА 1 647 863,20лв./един милион шестстотин четиридесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и три лева и двадесет стотинки/

 

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има учредени следните тежести: 1.Договорна ипотека вписана с вх.рег.№3848 от 23.11.2006г.; 2.Нотариален акт за изменение на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№2172 от 03.06.2008г.; 3.Договорна ипотека с вх.рег.№4457 от 10.12.2009г.; 4.Нотариален акт за изменение да Договорна ипотека вписана с вх.рег.№4458 от 10.12.2009г.; 5. Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№5071 от 11.11.2016г., всички вписани в сл. по вписванията гр. Благоевград; 6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2496 от 15.06.2016г., акт 148, том І; 7.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4418 от 11.09.2015г., акт 1, том ІІ; 8.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4031 от 24.08.2015г., акт 160, том І; 9.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1770 от 03.05.2017г., акт 83, том І; 10.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2696 от 05.06.2015г., акт 109, том ІІ; Цесии; 11.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3136 от 29.07.2019г., акт 147, том І; Цесии;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 24.03.2020г. до 17.00часа на 24.04.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена българска банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.04.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача СПАС ЙОРДАНОВ СТАМБОЛИЕВ, тел. за призоваване: 0888/627968, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“, №4.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ