ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Дата на публикуване: 15.01.2019 г. в 08:41 ч.

Няма изображение
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000765

Номер на изпълнително дело:
20167010400480

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Кресна

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 15.01.2019 до 15.02.2019

Дата на отваряне:
18.02.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-480-16-15.01.2019-15.02.2019-5.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400480 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „ДИАМАНТИНВЕСТ“ ЕООД.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVI /двадесет и шести/, в квартал I, по регулационния план на стопански двор, гр. Кресна, целият с площ 982,00кв.м. При съседи: път, МТС, свободна земя и парцел XXIII и XXV oт същия квартал, ВЕДНО с изградения в имота СКЛАД ЗА ФУРАЖ със застроена площ от 300,00кв.м.

Адрес на имота: гр. Кресна, Стопански двор.

 

Подробно описание на поземлен имот ХХVІ

Поземления имот е с правилна форма без денивелация. По имотни граници от северозапад е изградена ограда от телена мрежа на метални колци на бетонни ивична основа. Останалата част имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Достъпът до имота се осъществява по асфалтов път – ул. „Яне Сандански” свързващ града с ж.п. Гарата. В имота има Ел. мрежа. В имота е изградена едноетажна сграда – склад.

 

Подробно описание на Склад за фураж с площ от 300,00кв.м.

Сградата е изградена от олекотена метална конструкция, покрита с ламарина на бетонни ивични основи. В склада са обособени две преходни помещения с под – циментова замазка. На входа на склада в югозападната част е изграден офис, представляващ едно помещение с тухлени външни ограждащи стени и варова мазилка. покривът на помещението е изпълнен с ОСБ – плоскости на дървена конструкция. Пода на офиса е с дървено дюшеме. Входна врата - ПВЦ. входна врата на склада – метална – портална. В склада има изградена и функционираща Ел. инсталация. Пространството между пътя и склада е с положен асфалт.

 

 

 

Начална цена 43 609лв./четиридесет и три хиляди шестстотин и девет лева./

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

2). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII /осми/ по помощния план на стопански двор на гр. Кресна, с площ от 1 126 кв.м., при съседи по скица: УПИ VII, път, ССФ, представляващ НИВА, находяща се е местността „Гарата“, представляваща имот №015178 в землището на гр. Кресна, с ЕКАТТЕ 14492, категория на земята при неполивни условия – шеста, при граници и съседи: имот №015040 – нива на наследниците на Васил Иванов Ковачев, имот №015041 – животновъдна ферма на Иван Кирилов Веселинов, имот №015043 – нива на наследниците на Васил Иванов Ковачев и имот №000158 – полски път на ОБС – гр.Кресна, ВЕДНО с изградената в имота ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, с предназначение „Склад за зърнени храни“ със застроена площ от 300,00 кв.м. Адрес на имота: гр. Кресна, Стопански двор.

 

Подробно описание на поземлен имот VІІІ

Поземления имот е с правилна форма без денивелация. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Достъпът до имота се осъществява по черен път. В имота има Ел. мрежа. В имота е изградена едноетажна сграда – склад и са монтирана в североизточната му част три броя метални силози, които не се предмет на настоящия опис, тъй като същите по данни на длъжника са собсвеност на фирма „АГРО ИНВЕСТ ЕМД” ЕООД С ЕИК: 200582951, с адрес: гр. Благоевград, м. под Черквата

 

Подробно описание на Едноетажна масивна сграда /Склад за зърнени храни/

Сградата е изградена от олекотена метална конструкция, покрита с ламарина на бетонни ивични основи. Същата представлява едно еднообемно помещение и е с под – циментова замазка. Входна врата на склада – метална – портална. В склада има изградена и функционираща Ел. инсталация.

 

 

 

Начална цена 43 156лв./четиридесет и три хиляди сто петдесет и шест лева./

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№376 от 26.02.2014г., акт 12, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1323 от 18.08.2004г., акт 133, том І; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1796 от 22.07.2016г., акт 119, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 15.01.2019г. до 17.00часа на 15.02.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.02.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕВГЕНИ МИТКОВ ДЕСПОДОВ, тел. за призоваване: 0877/600600, на адрес: по местонахождение ан имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ