ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Дата на публикуване: 25.05.2018 г. в 08:35 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000765

Номер на изпълнително дело:
20167010400480

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Кресна

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 25.05.2018 до 25.06.2018

Дата на отваряне:
26.06.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-480-16-25.05.2018-25.06.2018-4.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - 7
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ ПАРЦЕЛИ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ТЯХ СКЛАДОВЕ ЗА ФУРАЖ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400480 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „ДИАМАНТИНВЕСТ“ ЕООД.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVI /двадесет и шести/, в квартал I, по регулационния план на стопански двор, гр. Кресна, целият с площ 982,00кв.м. При съседи: път, МТС, свободна земя и парцел XXIII и XXV oт същия квартал, ВЕДНО с изградения в имота СКЛАД ЗА ФУРАЖ със застроена площ от 300,00кв.м.

Адрес на имота: гр. Кресна, Стопански двор.

 

Начална цена 49 993лв./четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и три лева./

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

2). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII /осми/ по помощния план на стопански двор на гр. Кресна, с площ от 1 126 кв.м., при съседи по скица: УПИ VII, път, ССФ, представляващ НИВА, находяща се е местността „Гарата“, представляваща имот №015178 в землището на гр. Кресна, с ЕКАТТЕ 14492, категория на земята при неполивни условия – шеста, при граници и съседи: имот №015040 – нива на наследниците на Васил Иванов Ковачев, имот №015041 – животновъдна ферма на Иван Кирилов Веселинов, имот №015043 – нива на наследниците на Васил Иванов Ковачев и имот №000158 – полски път на ОБС – гр.Кресна, ВЕДНО с изградената в имота ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, с предназначение „Склад за зърнени храни“ със застроена площ от 300,00 кв.м. Адрес на имота: гр. Кресна, Стопански двор.

 

Начална цена 49 710лв./четиридесет и девет хиляди седемстотин и десет лева./

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№376 от 26.02.2014г., акт 12, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1323 от 18.08.2004г., акт 133, том І; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1796 от 22.07.2016г., акт 119, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 25.05.2018г. до 17.00часа на 25.06.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.06.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕВГЕНИ МИТКОВ ДЕСПОДОВ, тел. за призоваване: 0877/600600, на адрес: по местонахождение ан имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ