ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 16.11.2018 г. в 09:10 ч.

Няма изображение
Начална цена:
46820.00 лв.

Номер на публична продан:
0000766

Номер на изпълнително дело:
20107010400267

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Дъбравска" №9В, ет.3

Площ:
121.00 кв.м.

Срок:
от 16.11.2018 до 17.12.2018

Дата на отваряне:
18.12.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-267-10-16.11.2018-17.12.2018-15.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400267 нанедвижим имот собственост на ипотекарните длъжници: КИРИЛ СТАНКЕВ АНАСТАСОВи съпругата му РОЗА ГЕРАСИМОВААНАСТАСОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сградасидентификатор:04279.605.160.5.2, на кота откъм улица „Дъбравска“ +5,40м., представляващ: Жилище, апартамент с площ от 121кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 605, в поземлен имот:04279.605.160, в сграда: 04279.605.160.5 по кадастралната карта на гр. Благоевград. ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота:гр. Благоевград, ул. “ Дъбравска “, №9В, ет. 3

Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ състоящ се от две спални, трапезария, бокс, кухня, две тераси, WC и баня от ТРИЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДАпостроена върху парцел I, кв.107, по плана за V-ти микрорайон на Благоевград, действащ към 1984г., при съседи: улица, от две страни – общинска собственост и МАРИНКА ТАСЕВА.

 

Подробно описание на имота:Апартаментът е изграден в триетажна масивна жилищна сграда от стоманобетонни греди, колони и плочи, с външни и вътрешни тухлени стени. Състояща се от етаж с три гаража, три жилищни етажа и тавански жилищен етаж. Покрив –скатен с керемиди. Сградата е с външна изолация и мазилка, на калкан от южната страна. Стълбищна клетка –стоманобетонна със светла площ 10,58кв.м., с под-мозайка, стени и таван– мазилка и латекс. Предмет на описа е само апартамент с идентификатор 04279.605.160.5.2, който се състои от коридор, баня и тоалетна със свързващ коридор, две спални с обща тераса, дневна с тераса от североизток, кухня с бокс и остъклена тераса, дневната и кухнята са свързани с портал,

Коридор с под-мраморни плочи, стени-мазилка и латекс, таван-мазилка и латекс; Тоалетна и свързващ коридор – под-теракот, стени на Н 1,20м. – фаянс, а останалата част и тавана –мазилка и латекс; Баня с под-теракот, стени на Н 2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана-мазилка и латекс; Двете спални са с подове- дюшеме, стени и тавани – мазилка и латекс; Дневна с под- дюшеме, стени и таван – мазилка и латекс; Кухня- под- дюшеме, стени и таван – мазилка и латекс; Бокс с под-мраморни плочи, стени с мазилка и латекс, частично фаянс, таван-мазилка и латекс. Остъклена тераса към бокса с под-мраморни плочи, стени на Н 2,00м – фаянс, а останалата част и тавана – мазилка и латекс. Входна врата на апартамента и вътрешни врати-дървени, дограма-двукатна, дървена. На санитарен възел – еднокатна, дървена. На остъклената тераса – ПВЦ. Другите две тераси са с подове-мраморни полчи, стени-мазилка и външна изолация. Има изградени и функциониращи ВиК и Ел. инсталации. Апартаментът е обитаем в добро общо състояние.

 

Началната цена имота е 46 820лв. /четиридесет и шест хиляди осемстотин и двадесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№996 от 21.03.2008г., акт 157, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1965 от 22.06.2010г., акт 157, том І

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 09.00часа на 16.11.2018г. до 17.00часа на 17.12.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,IBAN: BG96BUIN95615100549393, BIC BUINBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.12.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр.БЛАГОЕВГРАД

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КИРИЛ СТАНКЕВ АНАСТАСОВ, тел.за връзка: 0884/846884, 0889/019898,0893/019300 на адрес: гр. Благоевград, ул. “ Дъбравска “, №9В, ет. 3.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ