ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 12.11.2018 г. в 17:19 ч.

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 1
Начална цена:
37964.00 лв.

Номер на публична продан:
0000767

Номер на изпълнително дело:
20157010400010

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Покровник

Площ:
85.00 кв.м.

Срок:
от 13.11.2018 до 13.12.2018

Дата на отваряне:
14.12.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-10-15-13.11.2018-13.12.2018-10.pdf

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400010 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ГАЛИНА БОРИСОВА ВЕСЕЛИНСКА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, с декларирана площ 85,00кв.м., ВЕДНО с 1/3ид.ч. от ТАВАНА, изграден от към СЕВЕРОЗАПАДНАТА СТРАНА на ТРИЕТАЖНА КАЛКАННА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УПИ VІІ, отреден за имот с пл.№47, в кв.6, по плана на с. Покровник, общ. Благоевград, действащ към 1997г., целия урегулиран с площ от 614кв.м., при съседи на целия УПИ, съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот: Акт №169, том ХІІІ: улица, Славейко Веселински, Владо Олев и Иван Шарков и съседи, съгласно Скица №853/23.10.2012г., издадена от Община Благоевград, отдел „К, Р и З“, презаверена на 29.10.2013г.: УПИ V – 306; УПИ VІ – 45; улица; УПИ VІІІ – 56 и УПИ Х – 46, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: с. Покровник, общ. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №10.

-Етажът е със светла площ при замерване на място от 95.50кв.м. и се състои от дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, мокро помещение, коридор и две тераси, едната от югоизток с достъп от кухнята и едната спалня и другата от северозапад с достъп от дневната и другата спалня. Етажът има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Същият е в добро общо състояние без видими дефекти.

 

Подробно описание на Втори жилищен етаж.

Етажа се намира на втори етаж от триетажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът н сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – бетонна плоча, стени и таван – варова мазилка. Входна врата – дървена. Сградата се намира в село Покровник на около двеста метра югозападно от входа на селото откъм Благоевград и на около сто и петдесет метра, югозападно от кметство. Мястото е с много добра транспортна достъпност. По данни на длъжника сградата е построена през 1989г.

Етажа е със светла площ при замерване на място от 95.50кв.м. и се състои от дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, мокро помещение, коридор и две тераси, едната от югоизток с достъп от кухнята и едната спалня и другата от северозапад с достъп от дневната и другата спалня. Дневната и двете спални са с под – дървена дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс. Кухнята е с под - частично теракота, частично – дървено дюшеме, стени – частично на Н=1,50м. – фаянс, частично на Н=1,20м. – дървена обшивка, а останалата част и таван – варова мазилка и латекс. Банята, тоалетната и мокрото помещение са с под – теракота, стени – фаянс, таван – варова мазилка и латекс. Коридорът е с под – теракота, стени – дървена обшивка, таван – варова мазилка и латекс. Двете тераси са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка. Парапет от плътна тухлена зидария. Терасата към кухнята е частично остъклена с ПВЦ – дограма със стъклопакет и частично изградена плътна стена от газобетонни тухли. Входна и вътрешни врати – дървени. На мокрото помещение не е монтирана и не е налична. Дограма – двукатна дървена. Етажа има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Същият е в добро общо състояние без видими дефекти.

 

 

Начална цена 37 964лв. /тридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и четири лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека в полза наБанка ДСКЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1212 от 02.09.1997г., акт 21, том ІІ; 2. Подновяване на ипотека в полза наБанка ДСКЕАД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№-5659 от 30.08.2007г., акт 38, том ІІ; 3. Договорна ипотека в полза наВива КредитООД, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№200 от 29.01.2014г., акт 13, том І; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№347 от 29.01.2015г., акт 17, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 13.11.2018г. до 17.00часа на 13.12.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.12.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГАЛИНА АСЕНОВА МАЛЮЧКА с тел. за връзка: 0899/933834, на адрес:с. Покровник, общ. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №10.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ