ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА

Дата на публикуване: 25.09.2017 г. в 07:45 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 1
Начална цена:
9835.00 лв.

Номер на публична продан:
0000768

Номер на изпълнително дело:
20117010400156

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Обел

Адрес:
общ. Благоевград

Площ:
3110.00 кв.м.

Срок:
от 25.09.2017 до 25.10.2017

Дата на отваряне:
26.10.2017 г. в 11:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-156-11-25.09.2017-25.10.2017-10.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 ИД.Ч. ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 6

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400156 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ в режим на съсобственост между длъжника: АНДОН СТАНИМИРОВ СТИВАСАРСКИ и съпругата му АННА ИВАНОВА СТИВАСАРСКА и съсобственика- недлъжник:ПЕТЪР СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2 идеална част от ИЗОСТАНАЛА НИВА с площ от 3,110дка., девета категория, в местността “СТАРО ГУМНО“, представляващ поземлен имот с пл.№010263, по картата на възстановената собственост на землището на с. Обел, общ. Благоевград, при съседи: имот с пл.№010237 – пасище, мера на Кметство с. Обел, имот с пл.№0100264 – изоставена нива на наследниците на ПЕТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВСКИ, имот с пл.№010237 – пасище, мера на Кметство с.Обел, имот с пл.№010439 – полоски път на Кметство с. Обел, имот с пл.№010262 – изоставена нива на наследниците на ПЕТЪР ВЕЛИНОВ ГОШЕВ.

 

Забележка: В северната част на имота е изградена полумасивна сграда – бивше училище, която не предмет на ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН.

 

Начална цена 9 835лв. /девет хиляди осемстотин тридесет и пет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4884 от 22.10.2014г., акт 192, том ІІ; 2. Възбрана вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3805 от 22.08.2014г., акт 135, том ІІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3051 от 10.07.2014г., акт 93, том ІІ; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1598 от 20.05.2011г., акт 127, том І; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1475 от 12.05.2011г., акт 115, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 25.09.2017г. до 17.00часа на 25.10.2017г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.10.2017г. от 11.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея.На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имота. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

АЦ/ДА-2

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Александър Цанковски/

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ