ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА

Дата на публикуване: 24.06.2019 г. в 16:44 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 1
Начална цена:
5870.00 лв.

Номер на публична продан:
0000768

Номер на изпълнително дело:
20117010400156

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Обел

Адрес:
общ. Благоевград

Площ:
3110.00 кв.м.

Срок:
от 25.06.2019 до 25.07.2019

Дата на отваряне:
26.07.2019 г. в 16:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-156-11-25.06.2019-25.07.2019-16.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИЗОСТАНАЛА НИВА - 7

Описание:

                                                                                                     

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400156 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ в режим на съсобственост между длъжника: АНДОН СТАНИМИРОВ СТИВАСАРСКИ и съпругата му АННА ИВАНОВА СТИВАСАРСКА и съсобственика- недлъжник:ПЕТЪР СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2 идеална част от ИЗОСТАНАЛА НИВА с площ от 3,110дка., девета категория, в местността “СТАРО ГУМНО“, представляващ поземлен имот с пл.№010263, по картата на възстановената собственост на землището на с. Обел, общ. Благоевград, при съседи: имот с пл.№010237 – пасище, мера на Кметство с. Обел, имот с пл.№0100264 – изоставена нива на наследниците на ПЕТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВСКИ, имот с пл.№010237 – пасище, мера на Кметство с.Обел, имот с пл.№010439 – полоски път на Кметство с. Обел, имот с пл.№010262 – изоставена нива на наследниците на ПЕТЪР ВЕЛИНОВ ГОШЕВ.

Забележка: В северната част на имота е изградена полумасивна сграда – бивше училище, която не е предмет на ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН.

 

Подробно описание на имот с пл.№010263

Имотът е с неправилна форма с денивелация в посока юг - югозапад. По имотни граници от север и северозапад е изградена ограда от телена мрежа, а останалата част по имотни граници, същият не е ограничен и няма изградени трайни огради. Имотът е необработваем. До имотът има Ел. мрежа ниско напрежение. В имота в северната му част е изградена полумасивна сграда – бивше училище, която не предмет на описа и не следва да бъде оценявана. Имотът се намира в най южната част на махалата на около триста метра южно от пътя свързващ град Благоевград с ГКПП – Станке Лисичково.

 

 

Начална цена 5 870лв./пет хиляди осемстотин и седемдесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4884 от 22.10.2014г., акт 192, том ІІ; 2. Възбрана вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3805 от 22.08.2014г., акт 135, том ІІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3051 от 10.07.2014г., акт 93, том ІІ; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1598 от 20.05.2011г., акт 127, том І; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1475 от 12.05.2011г., акт 115, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 25.06.2019г. до 17.00часа на 25.07.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.07.2019г. от 16.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ