ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 31.05.2018 г. в 15:45 ч.

ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
84452.00 лв.

Номер на публична продан:
0000769

Номер на изпълнително дело:
20167010400399

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Отец Паисий" №2, ет.2, ап.А

Площ:
78.00 кв.м.

Срок:
от 01.06.2018 до 02.07.2018

Дата на отваряне:
03.07.2018 г. в 16:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-399-16-01.06.2018-02.07.2018-6.pdf

ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400399 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: ЕМИЛ КИРИЛОВ СПАСОВ и ИРЕНА ИЛИЕВА СПАСОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

108,12/500кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.613.5, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване/от 10 до 165м./ с площ от 500,00кв.м. ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 613 по кадастралната карта на гр.Благоевград. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 1489, квартал: 6, парцел: 8. Съседи: 04279.612.79; 04279.613.12; 04279.613.6; 04279.613.4; 04279.612.78;

Административен адрес на поземления имот: гр. Благоевград, ул. „Отец Паисий“ №2,

ВЕДНО с изградения в поземления имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.613.5.1.9,представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 78,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 613, в поземлен имот: 04279.613.5, в сграда: 04279.613.5.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: Съответните ид.части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 04279.613.5.1.15, Под обекта: 04279.613.5.1.5; 04279.613.5.1.7; 04279.613.5.1.6, Над обекта: 04279.613.5.1.11;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. "Отец Паисий" №2, ет.2, ап.А/1-ви жил.етаж/

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ „А“ на първи надпартерен етаж, със застроена площ от 78,00кв.м., находящ се в жилищната сграда, с вход откъм ул. „Отец Паисий“, построена в югозападната част на парцел VІІІ, пл.№1489, квартал 6, по плана на гр. Благоевград, при съседи: Войнови, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, който апартамент е обособен след преустройството му на основание архитектурен проект, одобрен на 03.09.2008г. от Гл. Архитект на Община Благоевград.

- АПАРТАМЕНТА се намира на втори етаж /първи жилищен/ от четириетажна масивна жилищна сграда с търговски обекта и три жилищни етажа. Сградата е изградена през 1975г. Апартамента се състои от: две стаи, кухненски бокс, трапезария, баня с тоалетна и тоалетна с общо преддверие, коридор и две тераси към двете стаи от югозапад и към трапезарията от североизток. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Апартамента е в добро общо състояние без видими дефекти.

 

Начална цена 84 452лв./осемдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и два лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4656 от 28.12.2010г., акт 23, том 3; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4403 от 04.10.2012г., акт 48, том 2; 3. Отказ от вещни права, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4363 от 15.12.2010г., акт 252, том 1; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4404 от 04.10.2012г., акт 49, том 2;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 01.06.2018г. до 17.00часа на 02.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG54SOMB91301059940404, BIC SOMBBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 03.07.2018г. от 16.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИЛИЯ ЕМИЛОВ СПАСОВ с тел. за връзка: 0878/736711 /син на длъжниците/, на адрес: гр. Благоевград, ул. "Отец Паисий" №2, ет.2, ап.А/1-ви жил.етаж/ .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ