ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 19.01.2018 г. в 08:47 ч.

ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
93836.00 лв.

Номер на публична продан:
0000769

Номер на изпълнително дело:
20167010400399

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Отец Паисий" №2, ет.2, ап.А

Площ:
78.00 кв.м.

Срок:
от 19.01.2018 до 19.02.2018

Дата на отваряне:
20.02.2018 г. в 11:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-399-16-19.01.2018-19.02.2018-5.pdf

ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА 108.12/500 КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИЯ СЕ В ИМОТА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400399 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: ЕМИЛ КИРИЛОВ СПАСОВ и ИРЕНА ИЛИЕВА СПАСОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

108,12/500кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.613.5, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване/от 10 до 165м./ с площ от 500,00кв.м. ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 613 по кадастралната карта на гр.Благоевград. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 1489, квартал: 6, парцел: 8. Съседи: 04279.612.79; 04279.613.12; 04279.613.6; 04279.613.4; 04279.612.78;

Административен адрес на поземления имот: гр. Благоевград, ул. „Отец Паисий“ №2,

ВЕДНО с изградения в поземления имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.613.5.1.9,представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 78,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 613, в поземлен имот: 04279.613.5, в сграда: 04279.613.5.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: Съответните ид.части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 04279.613.5.1.15, Под обекта: 04279.613.5.1.5; 04279.613.5.1.7; 04279.613.5.1.6, Над обекта: 04279.613.5.1.11;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. "Отец Паисий" №2, ет.2, ап.А/1-ви жил.етаж/

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ „А“ на първи надпартерен етаж, със застроена площ от 78,00кв.м., находящ се в жилищната сграда, с вход откъм ул. „Отец Паисий“, построена в югозападната част на парцел VІІІ, пл.№1489, квартал 6, по плана на гр. Благоевград, при съседи: Войнови, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, който апартамент е обособен след преустройството му на основание архитектурен проект, одобрен на 03.09.2008г. от Гл. Архитект на Община Благоевград.

- АПАРТАМЕНТА се намира на втори етаж /първи жилищен/ от четириетажна масивна жилищна сграда с търговски обекта и три жилищни етажа. Сградата е изградена през 1975г. Апартамента се състои от: две стаи, кухненски бокс, трапезария, баня с тоалетна и тоалетна с общо преддверие, коридор и две тераси към двете стаи от югозапад и към трапезарията от североизток. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Апартамента е в добро общо състояние без видими дефекти.

 

Начална цена 93 836лв./деветдесет и три хиляди осемстотин тридесет и шест лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4656 от 28.12.2010г., акт 23, том 3; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4403 от 04.10.2012г., акт 48, том 2; 3. Отказ от вещни права, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4363 от 15.12.2010г., акт 252, том 1; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4404 от 04.10.2012г., акт 49, том 2;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 19.01.2018г. до 17.00часа на 19.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.02.2018г. от 11.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИЛИЯ ЕМИЛОВ СПАСОВ с тел. за връзка: 0878/736711 /син на длъжниците/, на адрес: гр. Благоевград, ул. "Отец Паисий" №2, ет.2, ап.А/1-ви жил.етаж/ .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ