ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА

Дата на публикуване: 20.12.2020 г. в 17:03 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА - 1
Начална цена:
37489.00 лв.

Номер на публична продан:
0000770

Номер на изпълнително дело:
20167010400382

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Долно Драглище

Адрес:
общ. Разлог

Площ:
522.00 кв.м.

Срок:
от 22.12.2020 до 22.01.2021

Дата на отваряне:
25.01.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-382-16-22.12.2020-22.01.2021-13.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВА МЕЗОНЕТА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400382НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: “БЪЛГЕРИАН ПРЕСТИЖ ПРОПЕРТИС“ ООД с ЕИК: 131519930.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 22602.501.38, с площ: 552кв.м., ЕКАТТЕ:22602, в кадастрален район:501, по кадастралната карта на с. Долно Драглище. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.); Номер по предходен план: 38, квартал 37, парцел V; Съседи: 22602.501.191, 22602.501.188, 22602.501.187, 22602.501.9002, 22602.501.400, 22602.501.545;

Административен адрес: с. Долно Драглище

ВЕДНОс построената в северната част на имота КЪЩА Б1/двуфамилна жилищна сграда/с идентификатор: 22602.501.38.2, с площ: 73кв.м., ЕКАТТЕ: 22602, в кадастрален район: 501, в поземлен имот:22602.501.38, по кадастралната карта на с. Долно Драглище.

Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТV,с планоснимачен № 38, в квартал 37, по плана на с. Долно Драглище, община Разлог, одобрен със Заповед № 19 - 423 от 1991 г., целият имот с площ от 430кв.м., при съседи на имота по документ за собственост: ИВАН КАЛОЯНОВ, ИСАК ИВАНОВ ДУРЕВ, ХРИСТО КАЛОЯНОВ и улица, а по скица при граници на имота: УПИ VI -187, УПИ IV -36, 35, УПИ X - 37, УПИ IX - 188 и улица, ВЕДНО с построената в северната част на имота КЪЩА Б1/двуфамилна жилищна сграда/, състояща се от два самостоятелни жилищни обектаа именно:

1. МЕЗОНЕТ №Б1 (буква "Б" едно), с разгърната застроена площ от 87кв.м. с прилежащото към него подпокривно пространство, със следното разпределение:

- първи етаж на кота 0м., с площ от 37,74кв.м., състоящ се от кухня с дневна, трапезария с камина, входно преддверие, тоалетна с душ, стълби и тераса с барбекю;

- втори етаж на кота +2.80м., с площ от 49,23кв.м, състоящ се от: две спални, баня с тоалетна, стълби, входно преддверие, килер и два балкона;

- подпокривно пространство на кота +5.60м., с площ 41,57кв. м., състоящо се от: три килера, при съседи на мезонета: улица, мезонет Б2 от жилищна сграда "Б", двор и мезонет А2 от жилищна сграда "А", ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата.

2. МЕЗОНЕТ №Б2(буква "Б" две), с разгърната застроена площ от 87кв.м. с прилежащото към него подпокривно пространство, със следното разпределение:

- първи етаж на кота 0м.,с площ от 37,74кв.м., състоящ се от: кухня с дневна, трапезария с камина, входно преддверие, тоалетна с душ, стълби и тераса с барбекю;

- втори етаж на кота +2.80 м., с площ от 49,23кв.м, състоящ се от: две спални, баня с тоалетна, стълби, входно преддверие, килер и два балкона;

- подпокривно пространство на кота +5.60, с площ 41,57кв.м., състоящо се от: три килера, при съседи на мезонета: улица, УПИ IV- 35,36, мезонет Б1 от жилищна сграда "Б" и двор;

Забележка: За КЪЩА Б1 има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на Община Разлог №2/17.01.2007г.

 

Начална цена 37 489лв./тридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет лева./

Забележка: Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5124 от 17.06.2008г., акт 105, том ІІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3921 от 04.10.2016г., акт 175, том ІV; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1332 от 11.04.2014г., акт 86, том ІI; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№543 от 23.02.2012г., акт 13, том ІI; 5. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№390 от 09.02.2012г., акт 163, том І; 6. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3841 от 09.12.2011г., акт 112, том ІII; 7. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2709 от 25.06.2013г., акт 83, том VIII; 8. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№544 от 23.02.2012г., акт 14, том ІI; 8. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2725 от 02.05.2007г., акт 43, том І; 9. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Разлог ot 28.12.2007г., акт 169, том ІI; 10. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2370 от 06.06.2018г., акт 131, том IІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 22.12.2020г. до 17.00часа на 22.01.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,IBAN: BG96BUIN95615100549393, BIC BUINBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 25.01.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД – клон Благоевград, чрез ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ КАМБУРОВ, тел. за призоваване: 0899/839550, на адрес: с. Долно Драглище, община Разлог.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ