ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ

Дата на публикуване: 18.02.2021 г. в 17:33 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000772

Номер на изпълнително дело:
20167010400240

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Годлево

Адрес:
общ. Разлог

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 19.02.2021 до 19.03.2021

Дата на отваряне:
22.03.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-240-16-19.02.2021-19.03.2021-13.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/12 (една дванадесета) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 4 БРОЯ НИВИ И 3 БРОЯ ЛИВАДИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400240 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: АНТОН ВЛАДИМИРОВ ГЕШЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). 1/12(една дванадесета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 15326.56.3, ЕКАТТЕ: 15326, в кадастрален район: 56, по кадастралната карта на с. Годлево, общ. Разлог, с площ: 1 058,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята: 10; Номер по предходен план: 056003; Съседи:15326.56.6, 15326.56.4, 15326.56.7;

Адрес на имота:местност „МИЛТЕНЕЦО“, землището на с. Годлево, община Разлог

Описание по стар идентификатор: 1/12(една дванадесета) идеална част отЛИВАДА от 1,058дка, десета категория, местност „МИЛТЕНЕЦО“, имот №056003 по картата на землището на с. Годлево, община Разлог, при граници (съседи): имот №056004 – ливада на насл. на Петър Тодоров Сланчев; имот №000208 – пасище, мера на стопан. от общ. – неинд. собств.; имот №056006 – ливада на Тома Иванов Бележков; имот №000208 – пасище, мера на стопан. от общ. – неинд. собств.

Начална цена 391лв./триста деветдесет и един лева./

 

2). 1/12(една дванадесета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 15326.64.41, ЕКАТТЕ: 15326, в кадастрален район: 64, по кадастралната карта на с. Годлево, общ. Разлог, с площ: 1 245,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята: 6; Номер по предходен план: 064041; Съседи:15326.53.67, 15326.64.24, 15326.64.16, 15326.64.17, 15326.64.15, 15326.64.14, 15326.53.62;

Адрес на имота:местност „ПОПОВИЦА“, землището на с. Годлево, община Разлог

Описание по стар идентификатор: 1/12(една дванадесета) идеална част от ЛИВАДА от 1,245 дка, шеста категория, местност „ПОПОВИЦА“, имот №064041 по картата на землището на с. Годлево, община Разлог, при граници (съседи): имот №064015 – нива на наследници на Теофил Костадинов Гешев; имот №064014 – нива на Петър Георгиев Гешев; имот №064024 – ливада на кметство с. Годлево; имот №064016 –нива на насл. на Йордан Христов Джаджев.

Начална цена 454лв./четиристотин петдесет и четири лева./

 

3). 1/12(една дванадесета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 15326.301.229, ЕКАТТЕ: 15326, в кадастрален район: 301, по кадастралната карта на с. Годлево, общ. Разлог, с площ: 1 527,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА; Категория на земята: 9; Номер по предходен план: 076001; Съседи:15326.301.230, 15326.301.236, 15326.105.24;

Адрес на имота:местност „ЦАРНАКО“, землището на с. Годлево, община Разлог

Описание по стар идентификатор: 1/12(една дванадесета) идеална част от НИВА от 1,527 дка, девета категория, местност „ЦАРНАКО“, имот №076001 по картата на землището на с. Годлево, община Разлог, при граници (съседи): имот №000326 – гор. стоп. тер. на Горски фонд; имот №076002 – нива на насл. на Асен Георгиев Гешев; имот №000214 – вътрешна река на държавата.

Начална цена 554лв./петстотин петдесет и четири лева./

 

4). 1/12(една дванадесета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 15326.106.3, ЕКАТТЕ: 15326, в кадастрален район: 106, по кадастралната карта на с. Годлево, общ. Разлог, с площ: 1 700,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА; Категория на земята: 7; Номер по предходен план: 106003; Съседи:15326.106.4, 15326.106.6, 15326.106.12, 15326.106.2;

Адрес на имота:местност „РАДЕНОВЕЦ“, землището на с. Годлево, община Разлог

Описание по стар идентификатор:1/12(една дванадесета) идеална част от НИВА от 1,700 дка, седма категория, местност „РАДЕНОВЕЦ“, имот №106003 по картата на землището на с. Годлево, община Разлог, при граници (съседи): имот №106006 – нива на насл. на Маруша Якимова Дамянова; имот №106012 – пасище, мера на стоп. от общ. – неинд. собств.; имот №106002 – нива на насл. на Димитър Илиев Кантранджиев; имот №106004 – нива на насл. на Михайл Мавродиев Механджиев.

Начална цена 622лв./шестстотин двадесет и два лева./

 

5). 1/12(една дванадесета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 15326.116.28, ЕКАТТЕ: 15326, в кадастрален район: 116, по кадастралната карта на с. Годлево, общ. Разлог, с площ: 2 448,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята: 6; Номер по предходен план: 116028; Съседи:15326.116.29, 15326.116.30, 15326.116.25, 15326.116.27, 15326.102.3;

Адрес на имота:местност „ИЛОВИЦА“, землището на с. Годлево, община Разлог

Описание по стар идентификатор: 1/12(една дванадесета) идеална част от ЛИВАДА от 2,448 дка, шеста категория, местност „ИЛОВИЦА“, имот №116028 по картата на землището на с. Годлево, община Разлог, при граници (съседи): имот №000283 – пасище, мера на стоп. от общ. – неинд. собств.; имот №116029 – ливада на насл. на Христо Владимиров Гальов; имот №116030 – ливада на насл. на Костадин Владимиров Гальов; имот №116025 – ливада на Цветко Христов Крайнов; имот №116027 – ливада на насл. на Михайл Паскалев Гешев.Ограничения при ползване на имота, основания: Електропровод 20kv. На 10 м от двете страни на крайните проводници или на 11м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Начална цена 906лв./деветстотин и шест лева./

 

6). 1/12(една дванадесета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 15326.301.224, ЕКАТТЕ: 15326, в кадастрален район: 301, по кадастралната карта на с. Годлево, общ. Разлог, с площ: 3 274,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 9; Номер по предходен план: 075004; Съседи:15326.301.236, 15326.301.221, 15326.301.222;

Адрес на имота:местност „ЦАРНАКО“, землището на с. Годлево, община Разлог

Описание по стар идентификатор: 1/12(една дванадесета) идеална част от НИВА от 3,273 дка, девета категория, местност „ЦАРНАКО“, имот №075004 по картата на землището на с. Годлево, община Разлог, при граници (съседи): имот №075003 – нива на насл. на Никола Цветков Катранджиев; имот №075002 – нива на Илия Ананов Бележков; имот №000326 – гор. стоп. тер. на Горски фонд.

Начална цена 1 189лв./хиляда сто осемдесет и девет лева./

 

7). 1/12(една дванадесета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 15326.21.16, ЕКАТТЕ: 15326, в кадастрален район: 21, по кадастралната карта на с. Годлево, общ. Разлог, с площ: 3 885,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 9; Номер по предходен план: 021016; Съседи:15326.21.29, 15326.21.24, 15326.21.19, 15326.21.31, 15326.21.15, 15326.21.12 ;

Адрес на имота:местност „ПОЛЕНЕ“, землището на с. Годлево, община Разлог

Описание по стар идентификатор: 1/12(една дванадесета) идеална част от НИВА от 3,885дка, девета категория, местност „ПОЛЕНЕ“, имот №021016 по картата на землището на с. Годлево, община Разлог, при граници (съседи): имот №021015 - нива на Илия Ананов Бележков; имот №000116 – др. селскост. т. на Кметство с. Годлево; имот №021019 – нива на стопан. от общ. – неинд. собств.; имот №021024 – нива на насл. на Симеон Костадинов Калоянов; имот №021012 – нива на стопан. от общ. – неинд. собств.

Начална цена 1 411лв./хиляда четиристотин и единадесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Възбрана наложена от ЧСИ Ал.Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№228 от 26.01.2016г., акт 40, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3998 от 23.09.2013г., акт 170, том ІV; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№83 от 11.01.2012г., акт 71, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 19.02.2021г. до 17.00часа на 19.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.03.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, на адрес: по местонахождение на имотите. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ