ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ

Дата на публикуване: 13.12.2018 г. в 17:52 ч.

Няма изображение
Начална цена:
517675.00 лв.

Номер на публична продан:
0000775

Номер на изпълнително дело:
20117010400077

Вид на имота:
Хотел

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Бели извор" №11

Площ:
521.00 кв.м.

Срок:
от 14.12.2018 до 14.01.2019

Дата на отваряне:
15.01.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-77-11-14.12.2018-14.01.2019-24.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400077 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ СОБСТВЕНОСТ НА ДЛЪЖНИКА: “ АВИ – СТРОЙ “ ЕООД с ЕИК: 101757000.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ:

ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА "ОБЩЕЖИТИЕ И ОФИСИ"с идентификатор: 04279.601.49.1 по кадастралната карта на гр. Благоевград, със застроена площ 221кв.м.състояща се от: на кота –2,60м./сутерен- помощни помещения/; на кота 0,00м./ първи етаж/, на кота +2,70м./втори етаж/; на кота + 5,40м. /трети етаж/; на кота + 8,10м. /четвърти етаж- тавански/; на кота +10,80м. /подпокривно пространство- общи помещения/. С търговско наименование Хотел "Делта - Бо",

 

Сградата е масивна, изградена по система “Евромак”. С външни стоманобетонни стени с вътрешна и външна топлоизолация от стиропор. Вътрешните преградни стани са тухлени. Външната фасада е изпълнена с минерална мазилка. Покривът е скатен, дървен с битумни керемиди. Обслужващата стълбищна клетка е стоманобетонна, двураменна с под –теракота, стени и таван- шпакловка и латекс, парапет от алуминий. Всички свързващи коридори в сградата са със стени и таван- шпакловка и латекс, под-терокота. Главният вход на сградата е от югозападната страна с двойна стъклена врата, с изградени входни стъпала с под-теракота, с монтирани откъм сълбищната клетка “летящи” врати с две крила от ПВЦ. Към сградата има изградени още два входа с алуминиеви врати, единият от югоизточната страна към мениджърския офис, а втория от северозападната страна към свързващия коридор. Дограмата на сградата е ПВЦ. Всички врати на стаите и на складовете в сутерена са от МДФ. Отоплението на сградата е централно с котел на твърдо гориво, с автоматично захранване/ на пелети/ - марка: HYDRO TERМ; модел: 80МКК/ЕS; сер. №985583; произведен 2009г. С мощност 93Kw. С разширителен съд 200литра. С два броя електрически водонагреватели /бойлери/ от фирма “Елдоминвест” ООД , мод. 72289ZT2М, с мощност по 9KW за всеки, със сер.0400020652-на единия, а на другия сер. № не се чете. Отоплението в стаите е с алуминиеви радиатори. Сградата е с изградени и функциониращи ВиК и Ел. Инсталации.

 

 

ВЕДНО с находящите се в сградата движими вещи:

1. Гардероб еднокрилен от ПДЧ ,ширина 50; дължина 55; височина 200cm – 4бр.

2. Гардероб двукрилен от ПДЧ , ширина 90; дължина 55; височина 200cm – 24бр

3. Куфарник, ширина 65; дължина 52; височина 100cm – 21бр.

4. Закачалка от три части (с 3бр.алум. окачалки), ширина 19; височина 97cm – 21бр.

5. Матрак (комплект с надматрачна стелка), ширина 82; дължина 190cm – 16бр.

6. Матрак (комплект с надматрачна стелка), ширина 164cm; дължина 190cm – 19бр.

7. Основа за легло, ширина 82cm; дължина 190cm – 18бр.

8. Основа за легло, ширина 164cm; дължина 190cm – 17бр.

9. Диван двойка (разтегателен), ширина 90cm; дължина 180cm – 3бр.

10. Табла за легло от ПДЧ, ширина 240cm; височина 80cm – 19бр.

11. Табла за легло от ПДЧ, ширина 180cm; височина 80cm – 2бр.

12. Табла за легло от ПДЧ, ширина 170cm; височина 80cm – 4бр.

13. Шкаф за хладилник от ПДЧ, ширина 55cm; дължина 60cm; височина 80cm – 23бр.

14. Поставка за телевизор от ПДЧ, ширина 90сm; дължина 60сm; височина 72сm – 23бр.

15. Поставка за телевизор от ПДЧ (разглобени), ширина 90cm; дължина 60cm; височина 72cm – 7бр.

16. Шкаф за телевизор от ПДЧ, ширина 120cm; дължина 50cm; височина /50cm – 2бр.

17. Кухн.шкаф с вградена мивка, ширина 130cm; дължина 60cm; височина/ 86cm – 3бр.,

18. Фотьойл (разтегателен ), ширина 100cm; дължина 105cm – 5бр.

19. Холова маса от ПДЧ, ширина 63cm; дължина 105cm; височина 44cm – 1бр.

20. Диван двойка( кожен), ширина 85cm; дължина 130cm – 2бр.

21. Холова маса със стъклен плот, ширина 60cm; дължина 120cm; височина 45cm – 1бр.

22. Маса от ПДЧ, ширина 80cm; дължина 102cm; височина 75cm – 5бр.

23. Стол тапициран (кожен) – 20бр.

24. DVD NEO, модел PDX77E2 – 1бр.

25. Телевизор JVC 32” – 1бр.

26. Телевизор HYUNDAI 14” – 1бр.

27. Телевизор TELETECH 14”,модел СТV 1455 Т – 1бр.

28. Телевизор TECHNIKER 14” – 1бр.

29. Шкаф етажерка с рафтове ПДЧ, ширина 80cm; дължина 40cm; височина 165cm – 3бр.

30. Гардероб ПДЧ, ширина 42cm; дължина 40cm; височина 165cm – 1бр.

31. Бюро с плот за компютър от ПДЧ, ширина 135cm; дължина 70cm; височина 70cm – 2бр.

32. Плафон – 33бр.

33. Нощна лампа – 32бр.

34. Стойка за телевизор BARKAN – 4бр.

35. Кухнен. обзовеждане - плот с вградена двугн. мивка, ширина 60cm;дължина 260cm;височина 90сm – 1бр.

36. Комплект хотелски „Spundont” – 100бр.

37. Агрегат сихронен за диз.гориво-38kW №837787370, (комплект с турбина №1630, тип ССГ)

 

ВЕДНО с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.601.49 по кадастралната карта на гр. Благоевград,с площ от 521,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. “ Бели извор “, №11

 

За сградата е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №12/01.02.2010г. на Главен архитект на Община Благоевград;

Обща начална цена 517 675лв./петстотин и седемнадесет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1375 от 10.04.2008г., том ІІ, акт№23; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2936 от 24.08.2009г., том ІІ, акт№93;3. Възбрани наложени от ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701, вписани в службата по вписвания гр. Благоевград съгласно Удостоверения за тежести, издадени от Служба по вписванията – Благоевград с изх. №280, 281, 278, 279, 277,276 от 07.03.2011г.;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 14.12.2018г. до 17.00часа на 14.01.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банкаАД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.01.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с Антоанета Димитрова - юрисконсулт на “ОББАД, тел. за контакт: 073/8285108; 0878/840019, на адрес: гр. Благоевград, ул. “ Бели извор “, №11.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ