ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 04.10.2018 г. в 17:03 ч.

Няма изображение
Начална цена:
20048.00 лв.

Номер на публична продан:
0000778

Номер на изпълнително дело:
20177010400016

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Беласица" №6, ет.1, ап.8

Площ:
41.15 кв.м.

Срок:
от 05.10.2018 до 05.11.2018

Дата на отваряне:
06.11.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-16-17-05.10.2018-05.11.2018-6.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400016 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:РАДОСТИНА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАс идентификатор: 02676.501.3710.1.8, представляващ: Жилище, апартамент, с площ: 41,15 кв.м., ЕКАТТЕ 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.3710, в сграда: 02676.501.3710.1 по кадастралната карта на гр.Банско, обл. Благоевград; Брой нива на обекта: 1, Съседни самостоятелни обекти с сградата: на същия етаж: 02676.501.3710.1.7, под обекта: 02676.501.3710.1.4, над обекта: 02676.501.3710.1.12;

Адрес на имота: гр. Банско, ул. „Беласица“ №6, ет.1, ап.8

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №8 – осем, състоящ се от: предверие, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, с обща застроена площ на апартамента от 47,28 – четиридесет и седем цяло двадесет и двадесет и осем стотни кв.м., с полезна площ на апартамента 40,20 – четиридесет цяло и двадесет стотни кв.м., ведно с 4,47% - четири цяло и четиридесет и седем стотни процента, равняващи се на 7,06/седем цяло и шест стотни/ кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж на строеж,при съседи: апартамент №7 – седем, коридор, стълбище и от две страни двор, който апартамент се намира на II – втори етаж заедно с партера, на кота +2.65 от „Преустройство, пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда“, въведена в експлоатация с Удостоверение №32/22.04.2008г. на Гл. арх. на Община Банско, с РЗП от 350,83 кв.м. и ЗП от 100,62 кв.м., построена в гр. Банско, община Банско, в урегулиран поземлен имот VI – шести, в квартал №244 – двеста четиридесет и четвърти по плана на гр. Банско, целият с площ от 550 – петстотин и петдесет кв.м., при съседи по скица УПИ VII – седми, УПИ V – пети и улица.

 

Начална цена 20 048лв./двадесет хиляди и четиридесет и осем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№8504 от 09.10.2008г., акт 115, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4456 от 25.10.2013г., акт 66, том V;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 05.10.2018г. до 17.00часа на 05.11.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 06.11.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея. На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:гр. Банско, ул. „Беласица“ №6, ет.1, ап.8.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ