ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 16.05.2019 г. в 11:45 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
39410.00 лв.

Номер на публична продан:
0000781

Номер на изпълнително дело:
20137010400520

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Кочо Мавродиев" №6, ет.1

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 20.05.2019 до 20.06.2019

Дата на отваряне:
21.06.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-520-13-20.05.2019-20.06.2019-APARTAMENT 15.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400520 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: ВАНГЕЛ СТОЯНОВ БРАШНАРОВ и съпругата му ИСКРА АТАНАСОВА БРАШНАРОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.602.2783.1.1, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: няма данни за площ, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2783, в сграда: 56126.602.2783.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: 1/2ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.2783.1.3, Под обекта: 56126.602.2783.1.5; 56126.602.2783.1.8; 56126.602.2783.1.7; 56126.602.2783.1.6, Над обекта: 56126.602.2783.1.2

Административен адрес: гр. Петрич, ул. “ Кочо Мавродиев “, №6, ет.1

Описание по стар идентификатор: САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – ИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ, находящо се в източната половина на първи жилищен етаж, със застроена площ на целият етаж от 300,00кв.м., на кота +0,00м. от въведения в експлоатация, съгласно Удостоверение №78/20.10.2004г. на Общ. Петрич ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и МАГАЗИНИ, първи етап: “ Магазини /кафе-аперитив/, гаражи и първи жилищен етаж, построена в УПИ V, пл.№2783, квартал 154, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 695,00кв.м., при съседи на имота: от северозапад – улица “ Струмешница “, от изток – улица “ Кочо Мавродиев “, от запад – УПИ ХVІ – 2783 и от юг – УПИ VІ – 2783, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №78 от 20.10.2004г.

 

Начална цена 39 410лв. /тридесет и девет хиляди четиристотин и десет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№164 от 09.02.2009г., акт 5, том І; 2.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№158 от 06.02.2019г., акт 30, том І;3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1070 от 14.06.2013г., акт 87, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 20.05.2019г. до 17.00часа на 20.06.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата:. 21.06.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09,00часа до 17,00часа, след предварителна уговорка с пазача ОЛЕГ ВАНГЕЛОВ БРАШНАРОВ с тел. 0898/493053, 0878/156070, 0877/921064, на адрес: гр. Петрич, ул. „Кочо Мавродиев“ №6, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ