ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ

Дата на публикуване: 21.02.2019 г. в 17:22 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000782

Номер на изпълнително дело:
20087010400390

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Скрът

Адрес:
общ. Петрич

Площ:
1600.00 кв.м.

Срок:
от 22.02.2019 до 22.03.2019

Дата на отваряне:
25.03.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-390-08-22.02.2019-22.03.2019-15.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ - 2
ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ - 3
ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ - 4
ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ - 5
ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ - 6
ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ - 7
ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ - 8
ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ - 9
ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА И МАСИВНА СГРАДА - ОБУВЕН ЦЕХ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20087010400390 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ВАНЯ ИЛЕВА МАРКОВАи ипотекарните длъжници: ИЛИЯ ХРИСТОВ МИЦЕВ и съпругата му СТАНКА СИМЕОНОВА МИЦЕВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). ДВОРНО МЯСТО с площ от 1600кв.м.представляващо урегулиран поземлен имот с пл.№198, парцел І, в квартал 43 по плана на село Скрът, който парцел е образуван от парцели ІІІ и VІІІ, в квартал 26 по плана на с. Скрът от 1931г., при съседи на парцела: от двете страни улица, парцели ІІ, VІІ, VІІІ, ІХ, ВЕДНО с изградената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 104,00кв.м. ис РЗП 209кв.м., като:

  • Първият жилищен етаж се състои от дневна с кухненски бокс, две стаи, коридор, тоалетна и баня с предверие;

  • Вторият жилищен етаж се състои от коридор и три стаи;

Адрес на имота: с. Скрът, общ. Петрич

НАЧАЛНА ЦЕНА 28 504лв. /двадесет и осем хиляди петстотин и четири лева./

 

II). ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 235кв.м.кв. м./обувен цех/, ВЕДНО със съответното право на строеж върху мястото, изградена в урегулиран поземлен имот с пл.№198, парцел І, в квартал 43 по плана на село Скрът.

Адрес на имота: с. Скрът, общ. Петрич

Забележка: ЕДНОЕТАЖНАТА МАСИВНА СГРАДА се състои от основна сграда с три обособени помещения с общ вход. Към основната сграда има изградено едно самостоятелно помещение от североизточната й част с отделен вход/.

НАЧАЛНА ЦЕНА 39 812лв. /тридесет и девет хиляди осемстотин и дванадесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека вписана в дв.Вх. р-р с №3086/29.12.2005г. на сл. по вписванията гр. Петрич; 2. Подновяване на Договорна ипотека вписана в дв. Вх. р-р с №2511/16.12.2015г. на Сл. по вписванията гр. Петрич; 3. Възбрана вписана в дв. Вх. р-р с №2887/08.12.2008г. на сл. по вписванията гр. Петрич от ЧСИ Ал.Цанковски;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 22.02.2019г. до 17.00часа на 22.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 25.03.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с ВАНЯ ИЛИЕВА МАРКОВАстел. за връзка: 0878/867154, на адрес: с. Скрът, общ. Петрич.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ