ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ

Дата на публикуване: 17.08.2018 г. в 09:17 ч.

ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000783

Номер на изпълнително дело:
20107010400252

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Скрът

Адрес:
общ. Петрич

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 17.08.2018 до 17.09.2018

Дата на отваряне:
18.09.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-252-10-17.08.2018-17.09.2018-5.pdf

ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 2
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 3
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 4
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 5
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 6
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 7
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 8
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 9
ПРОДАЖБА НА 3 БРОЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТА - НИВИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400252 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: ВАНЯ ИЛИЕВА МАРКОВА и ГЕОРГИ КИРИЛОВ МАРКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). НИВА с площ от 2,078дка., пета категория, находяща се в местността “ РЕМЕШНИЦА “, имот №074034, по плана за земеразделяне в землището на с. Скрът, общ. Петрич, при съседи на имота: имот №000871 – полски път - Общинска собственост, имот №074035 – нива стопанисвана от Общината, имот №000183 – пасище, мера – стопанисвана от Общината.

Адрес на имота: с. Скрът, общ. Петрич

Начална цена 1 496лв. /хиляда четиристотин деветдесет и шест лева./

 

2). НИВА с площ от 2,501дка., осма категория, находяща се в местността “ ГЛАВАТИЦА “, имот №051121, по плана за земеразделяне в землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ: 66901, общ. Петрич, при съседи на имота: имот №051122 – нива на наследниците на СТОИЛ СТОЕВ ИЛИЕВ, имот №051123 – нива на наследниците на ИЛИЯ АНДОНОВ КОСТОВ, имот №051262 – полски път – Общинска собственост, имот №000184 – пасище мера стопанисвана от Общината.

Адрес на имота: с. Скрът, общ. Петрич

Начална цена 1 821лв. / хиляда осемстотин двадесет и един лева./

 

3). НИВА с площ от 3,808дка., осма категория, находяща се в местността “ ГЛАВАТИЦА “, имот №051123, по плана за земеразделяне в землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ: 66901, общ. Петрич, при съседи на имота: имот №051122 – нива на наследниците на СТОИЛ СТОЕВ ИЛИЕВ, имот №051518 – нива стопанисвана от Общината, имот №051126 – полски път – Общинска собственост, имот №051121 – нива на наследниците на СТАНА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА.

Адрес на имота: с. Скрът, общ. Петрич

Начална цена 2 773лв. /две хиляди седемстотин седемдесет и три лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: Съгласно Удостоверения за тежести с изх.№3; №4; №5; от 10.01.2012г. на службата по вписвания гр. Петрич.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Петрич

от 9.00часа на 17.08.2018г. до 17.00часа на 17.09.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” ЕАД, IBAN:BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.09.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Петрич.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ