ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА

Дата на публикуване: 16.02.2018 г. в 08:53 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - 1
Начална цена:
26030.00 лв.

Номер на публична продан:
0000784

Номер на изпълнително дело:
20167010400367

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Абланица

Адрес:
общ. Хаджидимово

Площ:
180.00 кв.м.

Срок:
от 16.02.2018 до 16.03.2018

Дата на отваряне:
19.03.2018 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-367-16-16.02.2018-16.03.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - 10

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400367 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото: САДИТИН ИБРАИМОВ ГАЗИЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора) идеална част от ПЪРВИ ЕТАЖ, представляващ КАФЕ – СЛАДКАРНИЦА със застроена площ от 180 (сто и осемдесет) квадратни метра, находящ се в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) XV (петнадесети) от квартал 9 (девети) по сега действащия план на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевградска, одобрен със Заповед №2523/1937 година на ОНС, с площ за целия имот от 430 (четиристотин и тридесет) квадратни метра, при съседи за същия по доказателствен нотариален акт №241, том II, дело №724/1996 год. по описа на Районен съд – град Гоце Делчев: улица, имот на Джамийското настоятелство, Рамуш Бабучев, Сюлейман Конедарев, при съседи за същия по скица Изх.№94/15.11.2007 год., издадена от Кметство Абланица, община Хаджидимово, област Благоевградска: от изток и от юг – Урегулиран поземлен имот (парцел) XIII (тринадесети) – Джамия, от запад – улица, от север – Урегулиран поземлен имот (парцел) XI (единадесети) на Ферад Конедарев и Урегулиран поземлен имот (парцел) XII (дванадесети) на Рамуш Бабучев, ВЕДНО със съответното право на строеж върху мястото.

Адрес: с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград.

 

Начална цена 26 030лв./двадесет и шест хиляди и тридесет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег.№1457 от 08.05.2015г., акт 68, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 16.02.2018г. до 17.00часа на 16.03.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 19.03.2018г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача САДИТИН ИБРАИМОВ ГАЗИЕВ с тел. за призоваване: 0898/547554, на адрес: с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ