ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. в 16:34 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 1
Начална цена:
48659.00 лв.

Номер на публична продан:
0000787

Номер на изпълнително дело:
20147010400371

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Кукурево"

Площ:
101.97 кв.м.

Срок:
от 20.12.2019 до 20.01.2020

Дата на отваряне:
21.01.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-371-14-20.12.2019-20.01.2020-16.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400349НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТA:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №02676.19.52.1.16/нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, деветнадесет, точка, петдесет и две, точка едно, точка, шестнадесет/, находящ се в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор №02676.19.52 , по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Банско, п.к. 2770, м. „Грамадето“, ет.2, ап.8, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ по схема: 83,90 /осемдесет и три цяло и деветдесет стотни/ кв.м., без посочени прилежащи части по схема, при съседни на имота самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 02676.19.52.1.15, 02676.19.52.1.17, под обекта – 02676.19.52.1.8 и над обекта – 02676.19.52.1.24, същият представляващ АПАРТАМЕНТ №8 /осем/, в степен на завършеност „ГРУБ СТРОЕЖ“, с извършени довършителни работи, находящ се в четириетажна жилищна сграда с апартаменти, ателиета, 12 броя паркоместа и други помещения, обслужващи сградата, представляващ ваканционно селище“Сидер Лодж“ -2, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в местността „Грамадето“ с №019052 /нула, едно, девет, нула, пет, две/ по картата на землището на гр. Банско, обл. Благоевград, целият с площ от 1043кв.м. /хиляда четиридесет и три квадратни метра/, при граници /съседи/: ливада №019033 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, канал №000500 на община Банско, ливада №019137 – наследници на Димитър Георгиев Говедарев и нива №019079 на „Седем по седем“ ЕООД, с площ на апартамента от 97,29 /деветдесет и седем и двадесет и девет стотни/ кв.м., от които застроена площ от 83,90 /осемдесет и три цяло и деветдесет стотни/ кв.м., състоящ се от антре, дневна с място за готвене и хранене, две спални, две бани с тоалетни и два балкона, находящ се на втори етаж, на кота +2,85кв.м., при граници: североизток – двор, северозапад – двор, югоизток – ап.9 и двор, югозапад – ателие 7, общ коридор и ап.9, отгоре – ап.16, отдолу – ап.1, както и 13,39 /тринадесет цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и припадащите се на апартамента 3,257% /три цяло двеста петдесет и седем хилядни процента/ идеални части от правото на собственост от гореописания поземлен имот, върху който е построена сградата.

 

Начална цена 57 920лв./петдесет и седем хиляди деветстотин и двадесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Подновяване на Законна ипотека, вписано в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3514 от 30.08.2017г., акт 182, том ІII; 2. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5979 от 14.09.2007г., акт 85, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№138 от 27.01.2014г., акт 16, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 20.12.2019г. до 17.00часа на 20.01.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,IBAN: BG96BUIN95615100549393, BIC BUINBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.01.2020г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, след предварителна уговорка с пазача БОРИС ИВАНОВ ДЕЯНОВ, на адрес: по местонахождение на имота. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ