ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИТЕ В ИМОТА АПАРТАМЕНТИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "КРАУН БАНСКО"

Дата на публикуване: 18.12.2018 г. в 09:09 ч.

Няма изображение
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000788

Номер на изпълнително дело:
20117010400256

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Грамадето", АК "Краун Банско"

Площ:
7894.00 кв.м.

Срок:
от 18.12.2018 до 18.01.2019

Дата на отваряне:
21.01.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-256-11-18.12.2018-18.01.2019-10.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400256 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:“ БИ ДИ БИ 5 “ ЕООД с ЕИК: 175050858 и третото лице: „ГЛОБАЛ ПАРАДАЙЗ ТУРС“ ЕООД, предмет на Договорни ипотекивписани с дв. вх. рег. №7181 от 16.12.2009г., и дв. вх. рег.№ 5943/18.07.2008г. в Сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД с ЕИК: 000694959.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.17.147 по кадастралната карта на гр.Банско,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 7 894кв.м. с адрес на имота: гр. Банско, м. “ ГРАМАДЕТО ”,

Начална цена 83 150лв. /осемдесет и три хиляди сто и петдесет лева./

 

ІІ. ИЗГРАДЕНИТЕ ВПОЗЕМЛЕН ИМОТС ИДЕНТИФИКАТОР: 02676.17.147САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ АПАРТАМЕНТИ, находящи се в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО” с разгъната застроена площ на комплекса от 10 808кв.м., и със застроена площ на комплекса 2 157 кв.м., състоящ се от сключено застроени един към друг 9 сгради /блока/ с наименования на блоковете “А” /латинска буква А/; “В” /латинска буква В/; “С” /латинска буква С/; “D” /латинска буква D/; “Е” /латинска буква Е/; “F” /латинска буква F/; “G” /латинска буква G/; “Н”/латинска буква Н/ и “I” /латинска буква I /, състоящи се от партерни и пет жилищни етажа, построени на етап „груб строеж”, а именно:

1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.2, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 47,35кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,49кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.28; 02676.17.147.1.3, Под обекта: 02676.17.147.1.219, Над обекта: 02676.17.147.1.6

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.А, ет.0, ап. А02

Начална цена 10 017лв. /десет хиляди и седемнадесет лева/

 

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.3, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 48,43кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,70кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.2, Под обекта: 02676.17.147.1.218; 02676.17.147.1.217, Над обекта: 02676.17.147.1.6; 02676.17.147.1.7; 02676.17.147.1.8

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.А, ет.0, ап. А03

Начална цена 10 244лв. /десет хиляди двеста четиридесет и четири лева/

 

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.19, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 54,74кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,97кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.18; 02676.17.147.1.20, Под обекта: 02676.17.147.1.15, Над обекта: 02676.17.147.1.23

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.А, ет.4, ап. А43

Начална цена 11 579лв. /единадесет хиляди петстотин седемдесет и девет лева/

 

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.21, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 48,37кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,69кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.53; 02676.17.147.1.22; 02676.17.147.1.54, Под обекта: 02676.17.147.1.17, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.А, ет.5, ап. А51

Начална цена 10 232лв. /десет хиляди двеста тридесет и два лева/

 

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.28, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 30,36кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,08кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.27; 02676.17.147.1.2, Под обекта: 02676.17.147.1.219, Над обекта: 02676.17.147.1.33

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.В, ет.0, ап. В 04

Начална цена 6 422лв. /шест хиляди четиристотин двадесет и два лева/

 

6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.33, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 39,74кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,96кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.32; 02676.17.147.1.6; 02676.17.147.1.5; 02676.17.147.1.34, Под обекта: 02676.17.147.1.28; 02676.17.147.1.29, Над обекта: 02676.17.147.1.38

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.В, ет.1, ап. В 14

Начална цена 8 407лв. /осем хиляди четиристотин и седем лева/

 

7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.34, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,05кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.33; 02676.17.147.1.5, Под обекта: 02676.17.147.1.29, Над обекта: 02676.17.147.1.39

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.В, ет.1, ап. В 15

Начална цена 7 448лв. /седем хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/

 

8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.35, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,05кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.64; 02676.17.147.1.36, Под обекта: 02676.17.147.1.30, Над обекта: 02676.17.147.1.40

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.В, ет.2, ап. В 21

Начална цена 7 448лв. /седем хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/

 

9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.40, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,05кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.67; 02676.17.147.1.41, Под обекта: 02676.17.147.1.35, Над обекта: 02676.17.147.1.45

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.В, ет.3, ап. В 31

Начална цена 7 448лв. /седем хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/

 

10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.55, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,07кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,03кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.77, Под обекта: 02676.17.147.1.221, Над обекта: 02676.17.147.1.59

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.С, ет.0, ап. С 01

Начална цена 7 419лв. /седем хиляди четиристотин и деветнадесет лева/

 

11. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.57, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 63,51кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 12,72кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.56; 02676.17.147.1.26, Под обекта: 02676.17.147.1.222; 02676.17.147.1.219, Над обекта: 02676.17.147.1.60

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.С, ет.0, ап. С 03

Начална цена 13 434лв. /тринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири лева/

 

12. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.59, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 96,18кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 19,27кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.80; 02676.17.147.1.60; 02676.17.147.1.81, Под обекта: 02676.17.147.1.56; 02676.17.147.1.55, Над обекта: 02676.17.147.1.62

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.С, ет.1, ап. С 11

Начална цена 20 345лв. /двадесет хиляди триста четиридесет и пет лева/

 

13. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.69, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 67,55кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 13,53кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.46; 02676.17.147.1.70; 02676.17.147.1.68, Под обекта: 02676.17.147.1.66, Над обекта: 02676.17.147.1.72

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.С, ет.4, ап. С 42

Начална цена 14 288лв. /четиринадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева/

 

14. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.71, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 96,18кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 19,27кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.96; 02676.17.147.1.72; 02676.17.147.1.97, Под обекта: 02676.17.147.1.68, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.С, ет.5, ап. С 51

Начална цена 20 345лв. /двадесет хиляди триста четиридесет и пет лева/

 

15. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.74, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 31,03кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,22кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.229, Под обекта: 02676.17.147.1.224, Над обекта: 02676.17.147.1.78

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.D, ет.0, ап. D 01

Начална цена 6 565лв. /шест хиляди петстотин шестдесет и пет лева/

 

16. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.75, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 46,87кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,41кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.76; 02676.17.147.1.229, Под обекта: 02676.17.147.1.222, Над обекта: 02676.17.147.1.79; 02676.17.147.1.80

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.D, ет.0, ап. D 02

Начална цена 9 918лв. /девет хиляди деветстотин и осемнадесет лева/

 

17. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.88, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 51,81кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,38кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.87; 02676.17.147.1.65; 02676.17.147.1.89, Под обекта: 02676.17.147.1.84, Над обекта: 02676.17.147.1.92

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.D, ет.3, ап. D 33

Начална цена 10 960лв. /десет хиляди деветстотин и шестдесет лева/

 

18. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.90, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 48,37кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,69кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.111; 02676.17.147.1.91, Под обекта: 02676.17.147.1.86, Над обекта: 02676.17.147.1.94

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.D, ет.4, ап. D 41

Начална цена 10 232лв. /десет хиляди двеста тридесет и два лева/

 

19. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.91, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 51,81кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,38кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.92; 02676.17.147.1.90; 02676.17.147.1.111, Под обекта: 02676.17.147.1.87, Над обекта: 02676.17.147.1.95

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.D, ет.4, ап. D 42

Начална цена 10 960лв. /десет хиляди деветстотин и шестдесет лева/

 

20. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.101, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 51,81кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,38кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.123;02676.17.147.1.124; 02676.17.147.1.102, Под обекта: 02676.17.147.1.98, Над обекта: 02676.17.147.1.105

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.Е, ет.1, ап. Е13

Начална цена 10 960лв. /десет хиляди деветстотин и шестдесет лева/

 

21. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.136, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 51,81кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,38кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.137; 02676.17.147.1.114; 02676.17.147.1.113; 02676.17.147.1.135, Под обекта: 02676.17.147.1.132, Над обекта: 02676.17.147.1.140

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.F, ет.4, ап. F42

Начална цена 10 960лв. /десет хиляди деветстотин и шестдесет лева/

 

22. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.140, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 51,81кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,38кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.141; 02676.17.147.1.118; 02676.17.147.1.117; 02676.17.147.1.139, Под обекта: 02676.17.147.1.136, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.F, ет.5, ап. F52

Начална цена 10 960лв. /десет хиляди деветстотин и шестдесет лева/

 

23. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.151, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 67.55кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 13.53кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.152; 02676.17.147.1.129; 02676.17.147.1.130; 02676.17.147.1.150, Под обекта: 02676.17.147.1.148, Над обекта: 02676.17.147.1.154

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.G, ет.2, ап. G22

Начална цена 14 288лв. /четиринадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева/

 

24. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.171, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,05кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.196; 02676.17.147.1.170, Под обекта: 02676.17.147.1.166, Над обекта: 02676.17.147.1.176

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.Н, ет.1, ап. Н15

Начална цена 7 448лв. /седем хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/

 

25. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.177, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,05кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.178; 02676.17.147.1.155, Под обекта: 02676.17.147.1.172, Над обекта: 02676.17.147.1.182

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл. Н, ет.3, ап.Н31

Начална цена 7 448лв. /седем хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/

 

26. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.180, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 39,74кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,96кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.181; 02676.17.147.1.204; 02676.17.147.1.205; 02676.17.147.1.179, Под обекта: 02676.17.147.1.175, Над обекта: 02676.17.147.1.185

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.Н, ет.3, ап. Н34

Начална цена 8 407лв. /осем хиляди четиристотин и седем лева/

 

27. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.181, представляващ: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.147, в сграда: 02676.17.147.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,05кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.204; 02676.17.147.1.180, Под обекта: 02676.17.147.1.176, Над обекта: 02676.17.147.1.186

Административен адрес: гр. Банско, м. “ Грамадето ”, бл.Н, ет.3, ап. Н35

Начална цена 7 448лв. /седем хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/

 

ІІІ. Самостоятелни обекти находящи се на СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ на блокове ”A, B, C, D, E, F, G, H, I” от АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО”, с обща застроена площ от 2 966,70кв.м, както следва:

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.228, представляващ: Лоби бар- първо ниво, на кота -4,80 м., с площ от 53,39 кв.м., находящ се в бл. Е, ет. -1; Прилежащи части: 24,14кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.236; 02676.17.147.1.222, Под обекта: няма Над обекта: 02676.17.147.1.99; 02676.17.147.1.229;

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.217, представляващ: Офис №1, на кота -6,30 м., с площ от 36,86 кв.м., находящ се в бл. А, ет. -1; Прилежащи части: 16,66кв.м. общичасти. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.218; 02676.17.147.1.216, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.3; 02676.17.147.1.4;

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.218, представляващ: Ски гардероб № 2, на кота -6,30 м., с площ от 37,024 кв.м., находящ се в бл. А, ет. -1; Прилежащи части: 16,74кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.217, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.3;

4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.219, представляващ: Ресторант, на кота -6,30 м., с площ от 676,25 кв.м., находящ се в бл. А, ет. -1; Прилежащи части: 305,73кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.222; 02676.17.147.1.236; 02676.17.147.1.235; 02676.17.147.1.220, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.2; 02676.17.147.1.28; 02676.17.147.1.1; 02676.17.147.1.27; 02676.17.147.1.29; 02676.17.147.1.25; 02676.17.147.1.26; 02676.17.147.1.57

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.221, представляващ: Офис № 32, на кота -4,80 м., с площ от 45,06 кв.м., находящ се в бл. С, ет. -1; Прилежащи части: 20,37кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.223, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.55

6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.222, представляващ: Конгресен център, на кота -4,80 м., с площ от 303,13 кв.м., находящ се в бл. А, ет. -1; Прилежащи части: 137,04кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.236; 02676.17.147.1.219; 02676.17.147.1.228, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.57; 02676.17.147.1.56; 02676.17.147.1.76; 02676.17.147.1.75;

7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.223, представляващ: Офис № 34, на кота -4,80 м., с площ от 33,47 кв.м., находящ се в бл. D, ет. -1; Прилежащи части: 15,13кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.221, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.77;

8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.224, представляващ: Офис № 35, на кота -4,80 м., с площ от 38,39 кв.м., находящ се в бл. D, ет. -1; Прилежащи части: 17,36кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.74;

9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.225, представляващ: Магазин № 39, на кота -4,80 м., с площ от 33,48 кв.м., находящ се в бл. Е, ет. -1; Прилежащи части: 15,14кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.226, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.229;

10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.226, представляващ: Магазин № 40, на кота -4,80 м., с площ от 29,25 кв.м., находящ се в бл. Е, ет. -1; Прилежащи части: 13,22кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.225, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.229;

11. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.227, представляващ: Магазин № 42, на кота -4,80 м., с площ от 37,56 кв.м., находящ се в бл. Е, ет. -1; Прилежащи части: 16,98кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.98;

12. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.231, представляващ: Фризьорски салон № 51, на кота -4,80 м., с площ от 28,17 кв.м., находящ се в бл. F, ет. -1; Прилежащи части: 12,74кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.122

13. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.232, представляващ: Козметика № 52, на кота -4,80 м., с площ от 21,66 кв.м., находящ се в бл. G, ет. -1; Прилежащи части: 9,79кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.143

14. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.234, представляващ:Пиано бар № 60, на кота -3,30 м., с площ от 187,746 кв.м., находящ се в бл. H, ет. -1; Прилежащи части: 84,88кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.236; 02676.17.147.1.233, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.147.1.166; 02676.17.147.1.192; 02676.17.147.1.193; 02676.17.147.1.165; 02676.17.147.1.164; 02676.17.147.1.163; 02676.17.147.1.162;

15. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.235, представляващ: Подземен паркинг, на кота -5,70 м., с площ от 341,58 кв.м., находящ се на ет. -1, Прилежащи части: 154,42кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.219, Под обекта: няма, Над обекта: няма

ВЕДНОс всички ОБСЛУЖВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ,находящи сев сутерена на АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО", с обща застроена площ от 197,06кв.м.,

 

ІV. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.229, представляващ: Лоби бар - второ ниво, на кота -0,60 м., с площ от 157,37 кв.м. находящ се в бл. Е, ет. 0; 3 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.229, Прилежащи части: 71,15кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.99; 02676.17.147.1.75; 02676.17.147.1.74, Под обекта: 02676.17.147.1.226; 02676.17.147.1.228; 02676.17.147.1.225, Над обекта: 02676.17.147.1.100; 02676.17.147.1.230;

 

V. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.17.147.1.230, представляващ: Рецепция, на кота +3,00 м., с площ от 66,64 кв.м., находящ се в бл. Е, ет. 1, Прилежащи части: 30,13кв.м. общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.147.1.102; 02676.17.147.1.79; 02676.17.147.1.78; 02676.17.147.1.100, Под обекта: 02676.17.147.1.229, Над обекта: 02676.17.147.1.103;

 

Обектите по т. ІІІ , т. ІV и т. V от протокола ще се продават с обща начална цена, както следва:

 

ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА 245 192лв. /двеста четиридесет и пет хиляди сто деветдесет и два лева/.

Публичната продажба на самостоятелни обекти в т.III, IV и V е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 131 от ЗДДС и върху крайнатаим цена следва да се начисли ДДС.

 

ВСИЧКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Забележка: ОБСЛУЖВАЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ,находящи сев сутерена на АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „КРАУН БАНСКО", с обща застроена площ от 197,06кв.м.не са заснети и не са отразени на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за тях няма издадени схеми и купувачът следва да ги заснеме за собствена сметка.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: Съгласно Удостоверения за тежести изх.№2046; 2047; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040; 2041; 2042; 2043; 2044; 2045; 2048; 2068; 2069; 2070; 2071; 2074; от 14.10.2011г. иУдостоверения за тежести изх.№2049; 2050; 2051; 2052; 2053; 2054; 2055; 2056; 2057; 2058; 2059; 2060; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066; 2067; 2072; 2073; 2075; 2076;от 17.10.2011г. на службата по вписвания гр. Разлог.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 18.12.2018г. до 17.00часа на 18.01.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.01.2019г.. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “ БИ ДИ БИ 5 “ ЕООД с ЕИК: 175050858, чрез управителя: СВЕТОСЛАВ ГЕРГОВ ГЕРИЗОВСКИ с тел за връзка: 0887/248297 и МИХАИЛ ДИМИТРОВ ТАНГЪЛОВ, тел. за призоваване: 0888/836046, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ