ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Дата на публикуване: 17.02.2019 г. в 16:11 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 1
Начална цена:
6233.00 лв.

Номер на публична продан:
0000789

Номер на изпълнително дело:
20127010400729

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Баня

Адрес:
общ. Разлог, м. "Иначка вода"

Площ:
1000.00 кв.м.

Срок:
от 12.02.2019 до 12.03.2019

Дата на отваряне:
13.03.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-729-12-12.02.2019-12.03.2019-16.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400729 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: НИКОЛА НИКИФОРОВ БИБИН.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1,000дка., шеста категория, находящ се в местността „ИНАЧКА ВАДА“, представляващ имот №155021, по картата на землището на с.Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград, при съседи: нива на наследници на ХРИСТО НИКОЛОВ ШАНИН, нива на наследници на КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МАЛЯКОВ, полски път на общ. Разлог, нива на БОРИС ПЕТРОВ ДУЛЕВ и нива на наследници на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЩЕРЕВ

 

Подробно описание на поземлен имот №155021

Имотът с правилна форма, без денивелация. По имотни граници същия не е граничен и няма изградени трайни огради. По време на описа се установи че, имотът е част от общ масив, който е обработваем. В близост до имота няма Ел. и ВиК мрежи. Достъпът до имота се осъществява по черен път на около четиристотин метра, югозападно от път свързващ гр. Разлог за с. Баня. Имотът се намира на петстотин метра, западно от строителните граници на селото.

 

 

Начална цена 6 233лв. /шест хиляди двеста тридесет и три лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№6617 от 08.10.2007г., акт 107, том І; 2. Подновяване на Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3927 от 29.09.2017г., акт 41, том ІV; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3052 от 23.07.2012г., акт 10, том VІ; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№6764 от 04.12.2009г., акт 132, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 12.02.2019г. до 17.00часа на 12.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.03.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имота.Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ