ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Дата на публикуване: 08.06.2018 г. в 08:45 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 1
Начална цена:
8136.00 лв.

Номер на публична продан:
0000789

Номер на изпълнително дело:
20127010400729

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Баня

Адрес:
общ. Разлог, м. "Иначка вода"

Площ:
1000.00 кв.м.

Срок:
от 08.06.2018 до 09.07.2018

Дата на отваряне:
10.07.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-729-12-08.06.2018-09.07.2018-14.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400729 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: НИКОЛА НИКИФОРОВ БИБИН.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1,000дка., шеста категория, находящ се в местността „ИНАЧКА ВАДА“, представляващ имот №155021, по картата на землището на с.Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград, при съседи: нива на наследници на ХРИСТО НИКОЛОВ ШАНИН, нива на наследници на КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МАЛЯКОВ, полски път на общ. Разлог, нива на БОРИС ПЕТРОВ ДУЛЕВ и нива на наследници на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЩЕРЕВ

 

Начална цена 8 136лв. /осем хиляди сто тридесет и шест лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№6617 от 08.10.2007г., акт 107, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3052 от 23.07.2012г., акт 10, том VІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№6764 от 04.12.2009г., акт 132, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 08.06.2018г. до 17.00часа на 09.07.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 10.07.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ