ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Дата на публикуване: 28.02.2019 г. в 14:02 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 1
Начална цена:
8402.00 лв.

Номер на публична продан:
0000790

Номер на изпълнително дело:
20127010400728

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Баня

Адрес:
общ. Разлог, м. "Каменитци"

Площ:
1421.00 кв.м.

Срок:
от 12.02.2019 до 12.03.2019

Дата на отваряне:
13.03.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-728-12-12.02.2019-12.03.2019-16.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400728 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: НИКОЛА НИКИФОРОВ БИБИН.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

НИВА с площ от 1, 421дка., имот №148001, находяща се в местността “ КАМЕНИТЦИ “, по картата на землището на с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград, при съседи: нива на наследници на ХРИСТО НИКОЛОВ ШАНИН, нива на наследници на ПЕТЪР САВОВ ТОДОРОВ, полски път на общ. Разлог, нива на общ. Разлог и напоителен канал на общ. Разлог.

 

Начална цена 8 402лв. /осем хиляди четиристотин и два лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№6615 от 08.10.2007г., акт 106, том І; 2. Подновяване на Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3926 от 29.09.2017г., акт 40, том ІV; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3051 от 23.07.2012г., акт 9, том VІ; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№6763 от 04.12.2009г., акт 131, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 12.02.2019г. до 17.00часа на 12.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.03.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имота.Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ