ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Дата на публикуване: 10.02.2020 г. в 07:55 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 1
Начална цена:
6479.00 лв.

Номер на публична продан:
0000790

Номер на изпълнително дело:
20127010400728

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Баня

Адрес:
общ. Разлог, м. "Каменитци"

Площ:
1421.00 кв.м.

Срок:
от 10.02.2020 до 10.03.2020

Дата на отваряне:
11.03.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-728-12-10.02.2020-10.03.2020-19.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400728 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: НИКОЛА НИКИФОРОВ БИБИН.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Поземлен имот с идентификатор: 02693.148.1, ЕКАТТЕ: 02693, в кадастрален район: 148, по кадастралната карта на с.Баня, с площ: 1 420,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Номер по предходен план: 148001; Съседи: 02693.149.227, 02693.148.2, 02693.148.11, 02693.148.9, 02693.21.62;

Адрес на имота: местността “ КАМЕНИТЦИ “, по картата на землището на с. Баня

Описание по стар идентификатор; НИВА с площ от 1,421дка., имот №148001, находяща се в местността “ КАМЕНИТЦИ “, по картата на землището на с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград, при съседи: нива на наследници на ХРИСТО НИКОЛОВ ШАНИН, нива на наследници на ПЕТЪР САВОВ ТОДОРОВ, полски път на общ. Разлог, нива на общ. Разлог и напоителен канал на общ. Разлог.

Подробно описание на поземлен имот №148001

Имотът с правилна форма, без денивелация. По имотни граници същия не е граничен и няма изградени трайни огради. Същият е необработваем. В близост до имота няма Ел. и ВиК мрежи. Достъпът до имота се осъществява по черен път на около триста метра, северозападно от път свързващ гр. Разлог за с. Баня. Имотът се намира на четиристотин метра, източно от строителните граници на селото.

 

Начална цена 5 034лв./пет хиляди и тридесет и четири лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№6615 от 08.10.2007г., акт 106, том І; 2. Подновяване на Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3926 от 29.09.2017г., акт 40, том ІV; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3051 от 23.07.2012г., акт 9, том VІ; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№6763 от 04.12.2009г., акт 131, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 10.02.2020г. до 17.00часа на 10.03.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.03.2020г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имота.Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ