ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР"

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. в 17:08 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР" - 1
Начална цена:
180395.00 лв.

Номер на публична продан:
0000792

Номер на изпълнително дело:
20117010400189

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Разлог

Адрес:
м. "Байова борика"

Площ:
6404.00 кв.м.

Срок:
от 09.08.2019 до 09.09.2019

Дата на отваряне:
10.09.2019 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-189-11-09.08.2019-09.09.2019-13.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР" - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР" - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР" - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР" - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР" - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР" - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР" - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР" - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АК С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, БАСЕЙНИ И СПА ЦЕНТЪР" - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400189 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ собственост на длъжника: “ГЛОБАЛ ЧОЙС КЪНСТРАКШЪН“ ООД / предишно наименование "Империал Билд" ООД - до 20.11.2006г., съгласно решение №7266/2006г. на ОС-Пловдив/ с ЕИК: 160010637.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.452.22,трайно предназначение на териториятаУрбанизирана”, с начин на трайно ползване “Комплексно застрояване”, с площ на целия имот от 6404,00 кв.м., по кадастрална карта на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград,

ВЕДНО с общата стойност на извършените СМР по изграждане на обект„АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕСТОРАНТИ, ЗАКРИТ И ОТРИТ БАСЕЙН, СПА ЦЕНТЪР” - незавършено строителство,

с административен адрес: м. "Байова Борика", землището на гр. Разлог

 

Подробно описание на поземлен имот с идентификатор 61813.452.22: Намира се в местността “Байова Борика” на около 1,00км. от “Пирин голф клуб”. Достъпът се осъществява по второстепенна асфалтирана улица, граничеща с югозападната част на имота, на около 200м. от пътя свързващ гр. Разлог и местността “Бетеловото” и на около сто метра от апартаментен комплекс “Уайт Фър Валей”. Теренът е с правилна форма, с денивелация в посока югозапад- североизток. От северозападната страна имотът граничи с път, с положен чакъл. В близост до имота има Ел. и ВиК мрежи. Няма изградена вертикална планировка, имотът не е ограничен и няма изградени огради.

 

Степен на реализиране на правото на строеж: Блок “А” е с изпълнена фундаментална плоча и стоманобетонови стени, изпълнен е и обратния насип. Положена е стоманобетоновата плоча над сутерена и са изградени стоманобетоновите колони на следващото ниво. Блокове “В” и “С” са с изпълнена фундаментална плоча и стоманобетонови стени, изпълнен е обратния насип и частично е положена стоманобетоновата плоча над сутерена. Блок "D” е с изпълнена фундаментална плоча и стоманобетонови стени, изпълнен е и обратния насип. Положена е стоманобетоновата плоча над сутерена и частично са изградени стоманобетоновите колони на следващото ниво.

Направена е цялата дренажна система на обекта и е заустена в отводнителна шахта. Изпълнена е хидро и топлоизолация на блокове “А” и "D” – частично разрушена. На блокове “В” и “С” е изпълнена само хидроизолация

 

 

Начална цена 180 395лв./сто и осемдесет хиляди триста деветдесет и пет лева./

 

Върху недвижимия имот и правото на строеж има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№6072 от 18.09.2007г., акт 109, том ІІІ; 2.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3669 от 12.09.2017г., акт 8, том ІV; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4436 от 28.07.2009г., акт 176, том І; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5614 от 07.10.2009г., акт 50, том ІІ; 5. Възбрана, в полза на НАП вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1194 от 29.03.2012г., акт 2, том ІIІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 09.08.2019г. до 17.00часа на 09.09.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена българска банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 10.09.2019г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имотите, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ