ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Дата на публикуване: 01.11.2021 г. в 14:26 ч.

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 1
Начална цена:
19967.00 лв.

Номер на публична продан:
0000796

Номер на изпълнително дело:
20147010400251

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Лешница

Адрес:
общ. Сандански

Площ:
2546.00 кв.м.

Срок:
от 02.11.2021 до 02.12.2021

Дата на отваряне:
03.12.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-251-14-02.11.2021-02.12.2021-20.pdf

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 2
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 3
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 4
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 5
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 6
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 7
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400251 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: „ДИМАДА-2012 ЕООД с ЕИК: 205216655, придобит от: „ДРУМА ГРУП“ ЕООД с ЕИК: 203066954 с НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, вписан във вх. р-р на службата по вписванията – гр.Сандански под №1828 от 16.08.2018г., том 6, акт №135, върху който имот е учредена Договорна ипотека, вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Сандански под №2580 от 25.08.2008г., акт №173, том ІІ, дело №2279 от 2008г. и Подновена на 21.06.2018г., вписано в службата по вписвания – гр. Сандански под №1371, акт №243, том І.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Поземлен имот с идентификатор: 43565.62.9, ЕКАТТЕ: 43565, в кадастрален район: 62, по кадастралната карта на гр. Сандански, с площ: 2 546,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Стар идентификатор: 43565.62.7; Номер по предходен план:062007, парцел 7; Съседи: 43565.62.2, 43565.62.1, 43565.62.277, 43565.61.13, 43565.62.7, 43565.62.218;

Адрес на имота: с. Лешница, м. „Друма“

Описание по стар идентификатор:УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ – 062007, по плана за земеразделяне на с. Лешница, общ. Сандански, обл. Благоевград, с площ на имота от 2 545,00кв.м., находящ се в м. „Друма“ в землището на с. Лешница, общ. Сандански, обл. Благоевград, при граници и съседи: поземлен имот №062001, поземлен имот №061007, поземлен имот №062007, поземлен имот №062002 и поземлен имот №000218, който имот е образуван от НИВА с обща площ от 4 378,00кв.м., с пл.№062007 в землището на с. Лешница, общ. Сандански, обл. Благоевград в м. „Друма“ с ЕКАТТЕ 43565, начин на трайно плозване – Друга селищна територия, съгласно Заповед №АБ-82/04.05.2007г. на Кмета на Община Сандански.

Забележка: В Поземления имот е изграден цех за преработка на естествен камък, масивна конструкция, битово помещение – масивна конструкция и метален навес с частично изградени външни ограждащи стени от итонг. За изградените сгради и съоръжения има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №3 от 20.01.2011г. от гл. арх. на Общ. Сандански, като „ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК – МРАМОРНИ ФРАКЦИИ”. Сградите в имота не са предмет на публичната продан!!!

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 43565.62.9: Поземления имот е с денивелация посока - юг. По имотни граница от запад е изградена ограда от телена мрежа с бетонни колци на бетонни ивична основа. От юг и изток по имотна граница е изградена ограда от телена мрежа на метални колци, частично от изток на циментови колци. В незастроената част на имота е изградена открита площадка за суровини и вътрешен обслужващ път с армиран бетон и бетонни подпорни стени. В Поземления имот е изграден цех за преработка на естествен камък, масивна конструкция, битово помещение – масивна конструкция и метален навес с частично изградени външни ограждащи стени от ютонг. За изградените сгради и съоръжения има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №3 от 20.01.2011г. от гл. арх. на Общ. Сандански, като „ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК – МРАМОРНИ ФРАКЦИИ”. В имота има Ел. инсталация – ниска напрежение и водопровод с изграден канал заустен в септична яма изградена в югозападната част на имота. От север към нивата с която образуват общ имот с номер №062007 същият не е ограничен и няма изградена трайна ограда. Имотът се намира на петдесет метра североизточно от главен път Е79 и в близост през пътя с автомагазин на „ ПЕЖО”. Достъпът до имота се осъществява по черен път

 

Начална цена 19 967лв./деветнадесет хиляди деветстотин шестдесет и седем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Сандански под №2580 от 25.08.2008г., акт №173, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Сандански под №1371 от 21.06.2018г., акт №243, том І; 3. Цесия, вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Сандански под №2797 от 12.12.2014г., акт №119, том І; 4. Договорна ипотека, вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Сандански под №4048 от 14.12.2007г., акт №87, том IІІ; 5. Възбрана, вписана във вх. рег. на службата по вписвания – гр. Сандански под №1206 от 11.06.2014г., акт №97, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 02.11.2021г. до 17.00часа на 02.12.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 03.12.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „ДЕСЕ“ ЕООД с ЕИК: 201377337, чрез адв. КРЪСТЬО СИМЕОНОВ ЕРОВ от САК с тел. за връзка: 0888/713079 и Димитър Евгениев Марчев с тел. за връзка:0884/415000, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ