ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА

Дата на публикуване: 25.01.2018 г. в 08:39 ч.

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000797

Номер на изпълнително дело:
20167010400261

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Кралев двор" №4

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 26.01.2018 до 26.02.2018

Дата на отваряне:
27.02.2018 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE ZA PP-261-16-26.01.2018-26.02.2018-5.pdf

ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА - 2
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА - 3
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА - 4
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА - 5
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА - 6
ПРОДАЖБА НА 2 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА - КАФЕ-АПЕРАТИВ И ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ и СКИ РАБОТИЛНИЦА - 7

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400261НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник:КАНДАХАР БАНСКО“ ЕООД с ЕИК:201439778.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

Самостоятелни обекти, разположени в ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 с подземен паркинг и кафе – аперитив, с административен адрес: гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград, ул. „Кралев двор“ №4, с обща застроена площ на сградата от 330,75 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 709,93 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №48/09.03.2006г. , издадено от Главния архитект на Община Банско и инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, и е въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване №СТ-12-21/14.01.009г., издадено от ДНСК в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.11.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед №РД-18-81 от 10.12.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: местност „Грамадето“, целият с площ от 1 411 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10м до 15м), при съседи съгласно Скица №11528/27.06.2011г., издадено от СГКК – Благоевград: поземлени имоти с идентификатор 02676.11.80, 02676.11.99, 02676.11.81, 02676.11.78 и 02676.11.92, който поземлен имот е идентичен с ИМОТ с планоснимачен №011097, находящ се в землището на гр. Банско, местността„Грамадето“, образуван вследствие обединяването на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011023 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011024, съгласно Заповед №01-152/17.07.2008г., издадена от Община Банско, а именно:

 

1).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 02676.11.97.1.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, разположен на 2 нива, с площ от 232,26кв.м., с предназначение: за обществено хранене, при съседи съгласно Схема №10989/17.06.2011г., издадена от СГКК – Благоевград: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.26, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.23, над обекта - самостоятелни обекти с идентификатори 02676.11.97.1.2, 02676.11.97.1.1, 02676.11.97.1.5, 02676.11.97.1.4 и 02676.11.97.1.3, заедно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, в който е построена сградата. Съгласно строителната документация гореописаният самостоятелен обект представлява КАФЕ – АПЕРАТИВ, разположено на кота +-0,00м., включващо: кухненска част, със застроена площ от 47,54 кв.м., състоящо се от кухня, миално помещение, помещение за отпадъци, съблекалня, тоалетна и две преддверия, и кафе, със застроена площ от 155,29 кв.м., състоящо се от кафе, бар, кафе – зона пушачи, преддверие и две тоалетни, при граници: фоайе, ски гардероб, ски работилница, от три страни – двор;

 

Начална цена 250 044лв. /двеста и петдесет хиляди и четиридесет и четири лева./

 

2).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 02676.11.97.1.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, със застроена площ от 58,31 кв.м., с предназначение: за офис, при съседи съгласно Схема №10990/17.06.2011г., издадена от СГКК – Благоевград: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.25, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.23, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.1, заедно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, в който е построена сградата. Съгласно строителната документация гореописаният самостоятелен обект представлява ОФИС, СКИ ГАРДЕРОБ И СКИ РАБОТИЛНИЦА, с обща площ от 50,32кв.м., състоящи се от офис, ски гардероб, ски работилница, преддверие и тоалетна, при граници: фоайе, вентилационна шахта, асансьорна шахта, от две страни – двор, кухня към кафе – аператива и тоалетна към кафе – аператива.

 

Начална цена 46 964лв. /четиридесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и четири лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:

1. Договорна ипотека , вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2038 от 30.06.2011г., акт 96, том І ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№392 от 18.02.2014г., акт 50, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 26.01.2018г. до 17.00часа на 26.02.2018г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.02.2018г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на имота или по голяма от нея.

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ с тел. за връзка: 0897/511622, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ