ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Дата на публикуване: 25.02.2019 г. в 17:31 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000798

Номер на изпълнително дело:
20127010400054

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Банско

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 26.02.2019 до 26.03.2019

Дата на отваряне:
27.03.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-54-12-26.02.2019-26.03.2019-22.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА и 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400054 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ съпружеска имуществена общност между длъжниците: ИВАЙЛО ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ и съпругата му ОГНЯНА МАЛИНОВА ПАНАЙОТОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.111.34, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 3 982кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 111, по кадастралната карта на гр. Банско. Съседи: 02676.111.31; 02676.111.35; 02676.111.21; 02676.111.1587; 02676.111.33; Адрес на поземления имот: местност “ ПАНИЧЕРИЦА “

 

Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ НИВА, находяща се в местността “ ПАНИЧЕРИЦА “, в землището на гр. Банско, с площ от 3, 981дка., представляваща имот №111034, по картата на землището, при съседи на имота: имот №111031 – залесена територия на държавата – МОСВ, имот №111035 – полски път на Общ. Банско, имот №000587 – полски път на Общ. Банско, имот №111021 – нива на наследници на МИХАИЛ ИВАНОВ ЯНЧОВИЧИН и имот №111033 – нива на КОСТАДИН ИВАНОВ КОЦЕВ;

Подробно описание на имот с идентификатор 02676.111.34: Нивата е с неправилна форма, с лека денивелация. По имотни граници, имотът не е ограничен и няма изградени трайни огради. Към момента на извършване на описа имотът е необработваем. От югоизток- имотът граничи частично с полски път. В близост до имота няма изградени Ел. и ВиК мрежи.

 

Начална цена 4 565лв. /четири хиляди петстотин шестдесет и пет лева./

 

2). 1/2(една втора)идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.101.13, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 498кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 101, по кадастралната карта на гр. Банско. Съседи: 02676.101.22; 02676.101.23; 02676.101.24; 02676.101.12; 02676.101.5; 02676.101.4; 02676.101.14;

 

Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ НИВА, находяща се в местността “ МАРЕНА “, в землището на гр. Банско, цялата с площ от 2,498дка., представляваща имот №101013, по картата на землището, при съседи на имота: имот №101004 – нива на наследници на АНДОН ИВАНОВ КОЮВ, имот №101005 – нива на наследници на СТОЯН ПРОДАНОВ ХАДЖИПОПОВ, имот №101012 – нива на наследници на ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАДЕВ, имот №101024 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №101023 – нива на наследници на ДИМИТЪР ИВАНОВ БАНЕНСКИ и имот №101014 – нива на наследници на БЛАГО МИХАЙЛОВ ДУРЧОВ;

Подробно описание на имот с идентификатор 02676.101.13: Нивата е с неправилна форма, с лека денивелация. По имотни граници, имотът не е ограничен и няма изградени трайни огради. Към момента на извършване на описа имотът е необработваем. В близост до имота няма изградени Ел. и ВиК мрежи.

 

Адрес на поземления имот: местност “ МАРЕНА “

 

Начална цена 1 355лв. /хиляда триста петдесет и пет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№694 от 29.02.2012г., акт 103, том ІІ; 2.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№695 от 29.02.2012г., акт 104, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ.

от 9.00часа на 26.02.2019г. до 17.00часа на 26.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.03.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ